3IK132 Studieopphold - erfaring

Alle versjoner:
3IK132 (2019—2020)
3IK132 (2018—2019)

Emnekode: 3IK132

Emnenavn: Studieopphold - erfaring

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Anbefalt 3IK101 eller tilsvarende eller påbegynt 3IK101. Dokumentert opphold i et annet samfunn enn det norske etter bestemte retningslinjer

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i:

  • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
  • Bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Dette emnet er beregnet på IK erfaring og andre studenter som har fått innvilget fritak fra studieturen (3IK102).

Opphold over flere måneder i et annet samfunn gir konkrete møter med andre sosiale og kulturelle realiteter. Slike «kroppsliggjorte» erfaringer beriker og utdyper teoretiske innsikter både i dette og andre IK-emner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten

  • har kunnskap om sosiale og kulturelle forhold i en bestemt region og bruker denne kunnskapen for å forstå flerkulturelle kontekster
  • kjenner til utfordringer knyttet til interkulturell forståelse, representasjon og formidling

Ferdigheter

Studenten

  • kan gjøre bruk av teoretiske innsikter i konkrete interkulturelle samhandlingssituasjoner
  • kan reflektere kritisk over hvordan samfunnsutvikling former egne og andres kulturelle forutsetninger
  • kan anvende interkulturelle innsikter i representasjon og formidling av andres livsformer

Generell kompetanse

Studenten

  • har kunnskap om hvordan å møte mennesker fra andre kulturelle sammenhenger med respekt, forståelse og villighet til konstruktiv dialog.

Innhold

3IK132-1 Fortolkning og forvaltning av felterfaringer.

Dette delemnet forbereder og bevisstgjør studenten på interkulturelle utfordringer som man møter i felten, og på hvordan bearbeide og formidle erfaringer og innsikter fra oppholdet utenfor Norge.

3IK132-2 Studieopphold.

Dette delemnet er en faglig bearbeiding av erfaringer høstet i løpet av et et lengre opphold i et samfunn utenfor Norge.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstudium og feltrapport

Arbeidsomfang

Ca.450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

  • Selvvalgt pensum etter bestemte kriterier, relevant i forhold til tema for hjemmeoppgave.
  • Feltrapport (2000 ord) etter bestemte kriterier.

Ved ikke-godkjent arbeidskrav kan studenten levere bearbeidet oppgave en gang i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen består av en hjemmeoppgave på 3000 ord (pluss/minus 15 prosent) som skrives i henhold til bestemte retningslinjer.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeoppgaven vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 3IK102 og 3IK102N Studieopphold med 15 studiepoeng.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Med forbehold om endringer

3IK132-1 Fortolkning og forvaltning av felterfaringer Pensum (367 s.)

Eide, Elisabeth og Anne Hege Simonsen: Å se verden fra et annet sted. Medier, norskhet og fremmedhet. (Oslo: Cappelen, 2004), s. 9-30, 55-91, 141-167 og 215-246 (114 s)

¤ Gmelch, George: "Lessons from the field" i Spradley, James og David W. McCurdy: Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson), (16 s)

Ruud, Arild Engelsen: Langvekkistan: grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn (Oslo: Unipub, 2009) (151 s.)

Repstad, Pål: Mellom nærhet og distanse. Kvalitative metoder i samfunnsfag (Oslo: Universitetsforlaget, 4. utg. 2007) s. 1-75. (76 s).

¤ Spradley, James; "Ethnography and Culture" i Spradley, James og David W. McCurdy: Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson), (10 s)

3IK132- 2 Selvvalgt region

Pensum (ca 350 s.)

Studenter som tar IK erfaring eller har fått fritak fra studieopphold legger fram et selvvalgt pensum (som følger bestemte kriterier) og som er relatert til regionen hvor man har feltopphold fra og til tematikken i oppgaven. Pensumet godkjennes av faglærer.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla