3IK102N Studieopphold

Alle versjoner:
3IK102N (2022—2023)
3IK102N (2021—2022)
3IK102N (2020—2021)
3IK102N (2019—2020)

Emnekode: 3IK102N

Emnenavn: Studieopphold

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2019–2020

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

3IK101N Interkulturell kommunikasjon: grunnleggende teori.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i:

 • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
 • Bachelor i interkulturell forståelse

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om sosiale og kulturelle forhold i en bestemt region og bruker denne kunnskapen for å forstå flerkulturelle kontekster
 • kjenner til utfordringer knyttet til interkulturell forståelse, representasjon og formidling

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre bruk av teoretiske innsikter i konkrete interkulturelle samhandlingssituasjoner
 • kan reflektere kritisk og analytisk over hvordan samfunnsutvikling former egne og andres kulturelle forutsetninger
 • kan anvende interkulturelle innsikter i representasjon og formidling av andres livsformer

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om hvordan å møte mennesker fra andre kulturelle sammenhenger med respekt, forståelse og villighet til konstruktiv dialog.

Innhold

3IK102-1N Fortolkning og forvaltning av felterfaringer.

Dette delemnet forbereder og bevisstgjør studenten på interkulturelle utfordringer som man møter i interkulturelle settinger, og på hvordan å bearbeide og formidle erfaringer og innsikter fra interkulturelle møter.

3IK102-2N Studieopphold

3IK102-2 har to valgmuligheter for studieopphold:

Variant A: Studieopphold i en annen kulturell kontekst enn sin egen.
Denne varianten er aktuell for studenter som gjennom jobb, studier eller annen relevant praksis kan dokumentere et opphold på flere måneder i en i en annen kulturell kontekst enn sin egen.

Variant B: Studieopphold i en flerkulturell kontekst.
Denne varianten gjelder for studenter som gjennom jobb, studier eller på annen dokumentert måte har vært eller er engasjert i en flerkulturell sammenheng, og har måttet/må forholde seg til interkulturelle problemstillinger i stor grad.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger på nett og selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca.400 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:  

 • Selvvalgt pensum etter bestemte kriterier, relevant i forhold til tema for hjemmeoppgave.
 • Feltrapport (2000 ord) etter bestemte kriterier.
 • Gjennomført interkulturell praksis etter bestemte retningslinjer.

 

Ved ikke-godkjent arbeidskrav kan studenten gjenta oppgaven i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

For begge varianter:

 • Vurderingen består av en hjemmeoppgave som skrives i løpet av en uke, 3000 ord (pluss/minus 15 prosent).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnet overlapper 3IK102 Studieopphold og 3IK132 Studieopphold erfaring med 15 studiepoeng.

Emnesperre

3IK102 Studieopphold og 3IK132 Studieopphold erfaring

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Pensum

Med forbehold om endringer.

3IK102N-1 - Fortolkning og forvaltning av felterfaringer 

Pensum (367 s.)

Eide, Elisabeth og Anne Hege Simonsen: Å se verden fra et annet sted. Medier, norskhet og fremmedhet. (Oslo: Cappelen, 2004), s. 9-30, 55-91, 141-167 og 215-246 (114 s)

¤ Gmelch, George: "Lessons from the field" i Spradley, James og David W. McCurdy: Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson), (16 s)

Ruud, Arild Engelsen: Langvekkistan: grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn (Oslo: Unipub, 2009) (151 s.)

Repstad, Pål: Mellom nærhet og distanse. Kvalitative metoder i samfunnsfag (Oslo: Universitetsforlaget, 4. utg. 2007) s. 1-75. (76 s).

¤ Spradley, James; "Ethnography and Culture" i Spradley, James og David W. McCurdy: Conformity and conflict - Readings in cultural anthropology (London: Pearson), (10 s)  

3IK102N-2 - Variantene A og B

Pensum (350 sider)

3IK102N-2A Opphold i en annen kulturell kontekst enn sin egen
Pensum (ca 350 s.)

Studenten legger fram et selvvalgt etter bestemte kriterier, som må godkjennes av faglærer.

3IK102N-2B Opphold i en flerkulturell setting

Selvalgt pensum (ca 350 s.)

 

Studenten legger fram et selvvalgt pensum etter bestemte kriterier, som må godkjennes av faglærer.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla