4HGA100 Harmonilære, gehør og arrangering

Alle versjoner:
4HGA100 (2024—2025)
4HGA100 (2023—2024)
4HGA100 (2022—2023)
4HGA100 (2021—2022)
4HGA100 (2020—2021)
4HGA100 (2019—2020)
4HGA100 (2018—2019)

Emnekode: 4HGA100

Emnenavn: Harmonilære, gehør og arrangering

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til :

 • årstudium i utøvende musikk med fordypning i låtskriving

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i utøvende musikk, fordypning i låtskriving - årsstudium

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Emnet krever at studenten har grunnleggende notekunnskap og grunnleggende kunnskap om besifringssystemet og trinnanalyse. I starten av året får studenten innføring i notasjonsprogrammet Sibelius

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har kjennskap om strategier for å lese og skrive melodisk materiale uten modulasjon
 • har kunnskap om funksjonsanalyse, trinnanalyse og besifring innenfor én toneart med tonale utsving
 • har grunnleggende kunnskap om vokale arrangeringsteknikker
 • har kunnskap om forskjellige koblingsteknikker for to, tre og fire stemmer, samt doblinger
 • har innsikt i stemmens muligheter og begrensninger
 • har kjennskap til formlære

Ferdigheter

Studenten:

 • kan imitere, memorere og enkel improvisasjon
 • kan lese og skrive ned melodisk materiale uten modulasjon
 • kan lese rytmer med ulike taktarter, underdeling og tempi
 • kan gjenkjenne treklanger og firklanger ved hjelp av funksjonsanalyse, trinnanalyse og besifring innenfor én toneart
 • kan arrangere tostemmig vokalsatser i ulike koblingsteknikker
 • kan anvende ulike typer av triosats og koblingsteknikker i et vokalarrangement
 • kan arrangere friere trestemmig vokalsats
 • kan lage et helhetlig arrangement for trestemmig kor og komp
 • kan anvende koblingsteknikker for firestemmig kor (SATB)
 • kan anvende utvidelse av firestemmig vokalsats
 • kan anvende blokkarrangering
 • kan anvende melodikk
 • kan anvende firestemmig frisats for kor

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet musikkteoretisk og harmonisk forståelse
 • kan overføre fagets utbytte til andre emner og i egen musisering
 • har utviklet en grunnleggende forståelse av hvordan et notert vokalarrangement klinger
 • har utviklet sin identitet og rolle som vokalarrangør

Arbeids- og undervisningsformer

Fellestimer og gruppetimer i to semester. Totalt 4 timer i uken.

Arbeidsomfang

Ca. 275 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.
 • Arbeidskrav høstsemester: Innlevering av 12-24 små teknikkoppgaver (4 til 16 takter) og 3-4 større innleveringsoppgaver. 80% av oppgavene må være godkjent. En stor oppgave teller som tre små.
 • Arbeidskrav vårsemester: 8 innleveringsoppgaver må være godkjent.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell hjemmeeksamen. Varighet: 2 dager (48 timer).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter fra A-F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.Andre språk etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

4MTGH100 Musikkteori, gehør og harmonilære

Emnesperre

4GEH100 Gehørtrening I

4MAR150 Arrangering I og II

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Johansen, Niels Eskil: Hørelære Melodi i dur og moll, s.5-77. Oslo: Norsk Musikkforlag, 1996.

Palmqvist, Bengt-Olov: The Refinement of Rhythm Vol 1, s.1-151 København: Bopac 2004, 2008 Lavik, Babben: Lytt til akkorder, s.15-25. Oslo: Norsk musikkforlag, 1991

Askeland, John Børge: Gehørtrening 1 (kompendium), s.1-79. Oslo, 2014.Staffeldtsgate, Oslo

Tveit, S.: Harmonilære fra en ny innfallsvinkel s.15-63. 2.utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.

Kruse, B.: Jazzteori – grunnleggende prinsipper s.23-81. Oslo: Norsk Musikkforlag, 1980

Ted Pease and Ken Pullig: Modern Jazz Voicings, 2001