4HINS401R Hovedinstrument IV, rytmisk

Alle versjoner:
4HINS401R (2022—2023)
4HINS401R (2021—2022)
4HINS401R (2020—2021)
4HINS401R (2019—2020)
4HINS401R (2018—2019)

Emnekode: 4HINS401R

Emnenavn: Hovedinstrument IV, rytmisk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 25 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til bachelor i utøvende musikk eller til påbyggingsår til musikk, menighet og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i utøvende musikk

Obligatorisk emne i musikk, menighet og ledelse, påbyggingsår

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Emnet bygger på Hovedinstrument III (MML) og kan gjennomføres med klassisk eller rytmisk hovedinstrument (som på BA MML).

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten:

 • har bred kunnskap om improvisasjons- strategier og teori
 • har kunnskap og erfaring i planlegging og gjennomføring av ulike konserter
 • har kunnskap og erfaring i fremføring, vurdering og lytting til musikk
 • har bred kunnskap om stilarter
 • kjenner til et allsidig repertoar for instrumentet
 • har dypere kjennskap til et repertoar som består av flere sjangere
 • har bred kunnskap om ferdigheter som setter ham/henne i stand til å musisere sammen i et ensemble
 • har kunnskap om hvordan man kan lage nye versjoner av eksisterende komposisjoner
 • har kunnskap om hvordan skape et eget utrykk i et samspill

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker et bredt og allsidig repertoar på sitt hovedinstrument
 • behersker prima vista - spill
 • kan improvisere innenfor ulike stilarter
 • har utviklet solid stilforståelse gjennom dypere repertoarstudier
 • kan kommunisere godt med medmusikere og publikum
 • fungerer godt i et samspill på tvers av sjangere og instrumentsammensetninger
 • kan gjøre kvalitetsmessige vurderinger av sitt eget og andres spill
 • kan være med å prege ulike ensembler
 • kan improvisere variasjoner og skape egne løsninger i et samspill

Generell kompetanse

Studenten:

 • har utviklet en personlig musikalsk uttrykksform som preger samspillet
 • har utviklet en dypere identitet som musiker

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:

10 timer à 45 minutter pr semester over to semester med instrumentallærer.

Det blir gjennomført 40 undervisningstimer i samspill fordelt på hele skoleåret.

 • repertoaret bestemmes av studenter i samarbeid med faglærer
 • studentene setter selv sammen band/ensemble i samarbeid med skolen.

 

For studenter med hovedinstrument rytmisk retning, inngår interpretasjon som et arbeidskrav. Interpretasjon blir undervist som dobbelttimer hver uke gjennom hele studieåret sammen med URM3.

Arbeidsomfang

625 timer (inkl. instrumentalundervisning, samspill, interpretasjon, egenøving, samt forberedelse og gjennomføring av eksamen).

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på samspill.
 • Arbeidskrav: Tilstedeværelse på interpretasjonsundervisning.
 • Forberedelse og gjennomføring av minimum én fremføring hvert semester i interpretasjon.
 • Arbeidskrav: Være delaktig på en konsert hvert semester med samspillband (varighet 20 min.)
 • Hovedinstrumentrapport

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Eksamenskonsert (fjerde studieår)

Konsertens innhold bestemmes av studenten selv i samråd med læreren. Konsertens lengde skal være 30 minutter. Repertoarliste for alle fire årene skal medbringes på eksamen.

Studenten vurderes i forhold til emnets læringsmål.

Vurderingen gjøres av minst én ekstern og to interne sensorer, hvorav normalt én er studentens hovedinstrumentlærer. Eksamenskommisjonen skal gi en muntlig uttalelse om eksamenskonserten til studenten

Tillatte hjelpemidler

Repertoarliste for alle fire år.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamenskonserten vurderes til bestått / ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

4HINS401, 25 sp

Emnesperre

4HINS401K

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla