4HSM105 Grunnleggende Bedriftsøkonomi 1

Alle versjoner:
4HSM105 (2020—2021)
4HSM105 (2019—2020)
4HSM105 (2018—2019)
4HSM105 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM105

Emnenavn: Grunnleggende Bedriftsøkonomi 1

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i Økonomi og administrasjon eller bachelor i Innovasjon og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i Økonomi og administrasjon og bachelor i Innovasjon og ledelse

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Emnet skal gi en oversikt over teorier, metoder og modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet skal videre vise hvordan disse teoriene, metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til kostnadsbegrepet (periodisering) og forståelse for kostnaders variabilitet
 • forstår de grunnleggende forutsetningene for og svakhetene ved tradisjonell kalkulasjon.
 • har kunnskap om sammenhengen mellom strategiske rentabilitetsmål og budsjett.
 • har kunnskap om standard kontoplan og forklare sammenhenger mellom transaksjoner og deres påvirkning på resultat og balanse
 • har innsikt i finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, kunne gjøre rede for regnskapet som informasjonskilde og ha forståelse for regnskapsprinsipper og rapporteringskrav

Ferdigheter

Studenten kan

 • fordele kostnader fra kostnadsart til kostnadssted
 • identifisere beslutningsrelevante kostnader og inntekter og kan løse ulike beslutningsproblemer
 • utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsmetoden.
 • foreta avviksanalyse, kjenne årsaker til avvik og kunne foreslå iverksetting av tiltak
 • utarbeide resultat-, likviditets-, og balansebudsjett.
 • utføre investeringsanalyser og lønnsomhetsvurderinger
 • stille opp et gruppert resultat og balanse i samsvar med regnskapslovens bestemmelse
 • gjennomføre tilrettelegging og korrigering av regnskapstall for analyseformål
 • beregne sentrale nøkkeltall i forbindelse med en regnskapsanalyse og gjøre en vurdering av en bedrifts lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet.

Generell kompetanse

Studenten

 • skal kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Innhold

Investering og finansiering

 • Renteregning
 • Lønnsomheten av investeringsprosjekter

Kostnads- og inntektsanalyse

 • Kostnadsteori
 • Kostnads-, resultats- og volumanalyse
 • Produktvalg med knappe resurser
 • Beslutningsrelevante inntekter og kostnader på kort sikt
 • Kalkyler: bidragsmetoden og selvkostnadsmetoden
 • Avviksanalyse for kostnad og inntekter

Regnskap og budsjettering

 • Finansregnskapets hovedrapporter
 • Hvordan blir finansregnskapet til?
 • Regnskapsanalyse
 • Budsjettering og økonomistyring
 • Utarbeiding av hovedbudsjettene (reslutatbudsjett, likviditetsbudsjett og balansebudsjett) og sammenheng mellom dem

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppeoppgaver.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • En individuell skriftlig oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler

Kalkulator

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk

Progresjonskrav

Dette emnet skal være bestått for å gå opp til 4HSM205 Grunnleggende Bedriftsøkonomi 2

Praksis

Ingen.

Emnesperre

4ØKADM107 4ØKADM110

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Sending, Aage (2013): Økonomistyring 1, siste utgave. Fagbokforlaget

Sending, Aage (2013): Arbeidshefte til Økonomistyring 1. Fagbokforlag