4HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi 1

Alle versjoner:
4HSM108 (2020—2021)
4HSM108 (2019—2020)
4HSM108 (2018—2019)
4HSM108 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM108

Emnenavn: Grunnleggende mikroøkonomi 1

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 75 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i økonomi og administrasjon eller bachelor innovasjon og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor innovasjon og ledelse

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Det overordnede målet med emnet er å gi en oversiktspreget, intuitiv og ikke-teknisk grunnleggende introduksjon til mikroøkonomiske problemstillinger og tenkemåte.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til og forstår den grunnleggende økonomiske tenkemåten
 • har en kritisk forståelse for staten og dens rolle i økonomien
 • forstår grunnleggende begreper som etterspørsel, tilbud og elastisiteter
 • kjenner til ulike markedsformer definert ut fra pristaker/prissøker og lave/høye etableringshindringer
 • kjenner til hva som menes med markedsprosessen
 • forstår betydningen av entreprenørskap og innovasjon
 • har en elementær forståelse av kapitalmarkedene og betydningen av usikkerhet
 • kan gi en elementær fremstilling av inntektsforskjeller
 • forstår betydningen av internasjonal handel, herunder komparative fortrinn

Ferdigheter

Studenten

 • kan forstå og anvende elementære økonomiske resonnementer
 • kan forstå og analysere enkle mikroøkonomiske problemstillinger verbalt og grafisk.

Generell kompetanse

Studenten

 • har elementære kunnskaper og analyseferdigheter for å forstå og løse grunnleggende økonomiske problemstillinger til individer, husholdninger, bedrifter og offentlig sektor.
 • er i stand til å forstå og delta i den offentlige debatten om grunnleggende mikroøkonomiske spørsmål  

Innhold

Økonomisk tenkemåte (herunder begreper som alternativkostnad, transaksjoner, privat eiendomsrett, markeder, optimering, likevekt, arbeidsdeling); Konsumentens tilpasning; Produsentens tilpasning; Markeder og markedsprosessen; Statens rolle; Pristaker vs Prissøker; Etableringshindringer; Produktivitet; Inntektsforskjeller; Kapitalmarkeder; Internasjonal handel inkl. komparative fortrinn.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger samt mulighet for gruppearbeid.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • 2 obligatoriske innleveringsoppgaver

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler

Kalkulator.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

4ØKADM106 Samfunnsøkonomi II og økonomisk matematikk; 7,5 sp

Emnesperre

4ØKADM106

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Bade, Robin og Michael Parkin (2015): Foundations of Microeconomics with MyEconLab, 7th ed., Global Edition with access card to MyEconLab. ISBN-13: 9781292019277.