4HSM211 Bacheloroppgave

Alle versjoner:
4HSM211 (2022—2023)
4HSM211 (2021—2022)
4HSM211 (2020—2021)
4HSM211 (2019—2020)
4HSM211 (2018—2019)
4HSM211 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM211

Emnenavn: Bacheloroppgave

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført og bestått 4HSM209 Metode. 

Alle emner i studiet må normalt være bestått før oppgaven kan leveres til sensurering.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon samt bachelor i innovasjon og ledelse.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap innen et selvvalgt tema, som fører videre ett eller flere emner som studenten har arbeidet med tidligere i studiet
 • kunnskap om hvordan et skriveprogram kan anvendes effektivt når en arbeider med en bacheloroppgave

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere områder innen økonomi og administrasjon som krever utredning, kvalitetsforbedring eller utvikling
 • definere undersøkelsesproblemer ved hjelp av relevant teori og forskningsbasert faglitteratur
 • utforme prosjektbeskrivelse for eget arbeid
 • analysere og belyse undersøkelsesproblemer ved hjelp av relevante vitenskapelige metode(r)
 • analysere og sammenstille innsamlede data på en slik måte at mønstre og hovedtendenser trer klart fram
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • diskutere egne og andres data ut fra en kritisk vurdering av dataenes kvalitet og holdbarhet
 • bruke referanser og kildehenvisning på en enhetlig og korrekt måte gjennomføre undersøkelser på en forskningsetisk forsvarlig måte

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bidra til kunnskapsutvikling om relevante spørsmål innen eget fagfelt

Innhold

 • Utforming av prosjektbeskrivelse med problemstilling
 • Innsamling av data
 • Analyse og drøfting av data
 • Etiske vurderinger av empiriske undersøkelser
 • Skriftlig og muntlig rapportering
 • Oppgaveskriving og formidling av resultater

Arbeids- og undervisningsformer

Aktuelle arbeidsmåter: forelesninger, oppgaveseminar, eget studium, litteraturstudier, veiledning, skriftlig og muntlig presentasjon.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: 430 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Skriftlig forslag til bacheloroppgave. Forslaget skal inneholde ett eller flere undersøkelsesproblem, valg av undersøkelsesdesign, relevant teori og analyseopplegg. Studentene arbeider i par. 3000 ord (+/- 20 %).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Bacheloroppgaven. 12 000 ord (+/- 20 %)

Oppgaven skal skrives parvis med to studenter på hver oppgave. Det kan gjøres unntak fra denne regelen når særskilte forhold tilsier det. Studenter som skriver sammen får samme karakter. Karakteren baserer seg kun på det skriftlige arbeidet.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endring.

Aage Rognsaa. (2018). Bacheloroppgaven (skriveråd og regler for utformingen), Universitetsforlaget, Oslo. (184s)