4MGL1PE103 Pedagogikk og elevkunnskap 1c 1-7

Alle versjoner:
4MGL1PE103 (2024—2025)
4MGL1PE103 (2023—2024)
4MGL1PE103 (2022—2023)
4MGL1PE103 (2021—2022)
4MGL1PE103 (2020—2021)

Emnekode: 4MGL1PE103

Emnenavn: Pedagogikk og elevkunnskap 1c 1-7

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i 5-årig grunnskolelærerutdanning.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Hovedtema for Pedagogikk og elevkunnskap 1c er «Lærerens tilrettelegging for læring i et klasserom preget av mangfold». Emnet har et omfang på 10 sp og inngår som obligatorisk del av tredje år av grunnskolelærerutdanningen (1.-7. trinn) ved NLA Høgskolen. Faget består samlet sett av Pedagogikk og elevkunnskap 1-2 på til sammen 60 sp.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om den norske skolen i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og ekstremisme
 • kjenner til sentrale religioner og livssyn i Norge og betydningen en religiøs identitet kan ha i barns liv
 • har inngående kunnskap om det mangfoldige skolefellesskapets betydning for elevenes læring og relasjonskompetanse
 • har kunnskap om barn i sorg og krise, overgrep mot barn og vanskelige livssituasjoner som barn kan komme i

 

Studenter som skal skrive FoU-oppgave i profesjonspedagogikk har følgende tillegg (sitat fra plan for FoU-oppgaven i kursiv):

Studenten

 • har kunnskap om forskings- og utviklingsarbeid med relevans for 1-7-trinn innenfor eget prosjektområde
 • har  innsikt i forskingsetiske dilemma og forskingsmetode som er relevant for eget forskingsområde/prosjekt
 • har oversikt og forståelse av aktuell og relevant forskingslitteratur

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan anvende menneskerettighetene som didaktisk ressurs i skolen
 • kan ivareta livssynsmangfold i samarbeid med elever og foresatte
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av enkle FoU-prosjekt
 • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å forebygge, analysere og iverksette tiltak som skal motvirke mobbing

 

Studenter som skal skrive FoU-oppgave i profesjonspedagogikk har følgende tillegg (sitat fra plan for FoU-oppgaven i kursiv):

Studenten

 • kan bruke relevante metoder i eit forskings- og utviklingsarbeid
 • kan reflektere over vitenskapsteoretiske og forskingsetiske implikasjoner av eget prosjekt
 • kan vurdere sammehengen mellom eget forskings- og utviklingsprosjekt og praksis
 • kan følge forskingsetiske normer
 • kan drøfte resultat av forskings- og utviklingsprosjekt på kolleganivå og framstille eget prosjekt for medstudenter og lærere

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • har kunnskap om didaktiske konsekvenser og utfordringer i en skole preget av språklig, kulturelt og religiøst mangfold

 

Studenter som skal skrive FoU-oppgave i profesjonspedagogikk har følgende tillegg (sitat fra plan for FoU-oppgaven i kursiv):

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et FoU-arbeid
 • har innsikt i sentrale faglige, fagdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
 • kan drøfte relevante forskingsetiske problemstillinger
 • kan reflektere over valg av metode og relevant vitenskapsteori i  forskings- og utviklingsarbeid knyttet til masterfaget
 • kan formidle et praksisrelevant faglig emne skriftleg og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Innhold

Pedagogikk og elevkunnskap skal legge til rette for at studentene utvikler en helhetlig kompetanse der kunnskaper, ferdigheter og verdier danner grunnlag for danning og utforming av egen læreridentitet. Faget skal utvikle studentenes selvforståelse, styrke deres evne til refleksjon over egen kompetanse og undervisningspraksis, og gjøre dem i stand til å bidra til utvikling av en inkluderende fellesskole for alle barn og unge. Sentralt i faget er å danne studentene til å forvalte sitt lærermandat som hviler på sentrale profesjonsetiske prinsipp. Fagets kjerne omfatter:

 • forskningsbasert kunnskap om oppdragelse og undervisning med vekt på elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling og læring.
 • utvikling av studentenes profesjonalitet, didaktiske kyndighet, teoretiske forståelse og vitenskapelig tenkemåte i samarbeid med praksis og andre fag.
 • oppøving av studentenes evne til kritisk analyse av skolen som organisasjon i spenninger mellom tradisjon og fornying, og i lys av utfordringer som samfunn, kultur, religion og politikk representerer for lærerarbeid i dag og historisk.

Studentene skal få inngående kunnskaper, og utvikle ferdigheter, slik at de kan legge til rette for et inkluderende læringsmiljø for alle elever i et flerkulturelt, flerreligiøst og flerspråklig klasserom. Faget skal, i samarbeid med andre fag, kvalifisere studentene til å kunne gjennomføre egne FoU-prosjekt som grunnlag for å utvikle kunnskap om og økt forståelse av relasjoner mellom teori og praksis i pedagogisk arbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Opplæringen vil skje med utgangspunkt i forelesninger, seminarer, grupper, fagveiledning, selvstudium, fler/tverrfaglig arbeid, praksisoppgave, skriftlige innleveringer, muntlige fremføringer, profesjonssamtaler og fellesfaglige profesjonsdager.

Arbeidsomfang

300 timer.

Arbeidskrav

 • Gruppearbeid med muntlig framlegg og med bruk av digitale verktøy

Tema: Mobbing

 • Praksisoppgave knyttet til skolens beredskapsplan og krisehåndtering i tilknytning til seksuelle overgrep.
 • Individuell skriftlig oppgave. Akademisk tekst med utgangspunkt i en gitt problemstilling. Samarbeid med KRLE-faget.
 • Profesjonssamtaler

Obligatorisk undervisning framgår av undervisningsplan. Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart.  Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

 

Studenter som skal skrive FoU-oppgave i profesjonspedagogikk skal i tillegg gjennomføre følgende arbeidskrav (sitat fra plan for FoU-oppgaven i kursiv):

 • Delta i introduksjonskurs i vitenskapsteori og metode
 • Innen fastsatt frist levere utkast til problemstilling og justere denne i samarbeid med veileder
 • Obligatorisk forhåndsgodkjenning av litteraturliste (ca 300 sider) til FoU-oppgaven
 • Delta i forskningsseminar knyttet til masterfaget
 • Obligatorisk veiledning ved hovedveileder og ev biveileder

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Emnet avsluttes med en individuell tverrfaglig hjemmeeksamen på tre dager. Omfang: 2500 ord +/- 10 %. Eksamen teller 100 % av karakteren.  
 • FoU-oppgave for studenter med profesjonspedagogikk som masterfag.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A til E for bestått og  F for ikke bestått.

FoU-oppgave: Bestått/ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk.

Andre språk etter søknad.

Praksis

Se studieplan for praksis.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om justeringer. Ca. 700 sider.

Med forbehold om  endringer.

Film

Grøttjord-Glenne, T. (2020, 6. mars). Alt det jeg er (Dokumentarfilm]. Norge: Sant og Usant (vil være tilgjengelig i en begrenset periode på e-læringsverktøyet)

E-læringsverktøy

Grøttjord-Glenne, T. (2020, 6. mars). Vold og seksuelle overgrep. Alt det jeg er. En digital kunnskapsreise for lærere og lærerstudenter om vold og seksuelle overgrep [e-læringsverktøy]. Norge: Sant og Usant (innloggingslenke vil bli tilsendt på epost)

Artikler (tilgengelig på nett)

Finne, J., Roland, E. & Svartdal, F. (2018). Relational rehabilitation: Reducing harmful effects of bullying. Nordic Studies in Education 38(4): 352-367. (15 s.)

Horton, P. (2018). Towards a critical educational perspective on school bullying. Nordic Studies in Education 38(4): 302-318. (16 s.)

Langmann, E. & Säfström, C. A. (2018). Varför tar våldet aldrig slut och vad kan vi göra åt det? Nordic Studies in Education 38(4): 337-351. DOI: https://doi.org/10.18261/1891-2018-04-04 (14 s.)

Søndergaard, D. M. & Hansen, H. R. (2018). Bullying, social exclusion anxiety and longing for belonging. Nordic Studies in Education 38(4): 319-336 (17 s.)

(samlet artikler 62.s)

Bøker og bokkapitler

Joof, C. L. (2018). Eg snakkar om det heile tida. Oslo: Samlaget (87 s.)

Hauge, A-M. (2014). Den felleskulturelle skolen. (3. utg). Oslo: Universitetsforlaget. (kapittel 1-4, s. 13-169; kap. Kapittel 7-9, s. 234-299 (156+65=221 s.)

Roland, E. (2020). Mobbeloven. Bergen: Fagbokforlaget (s. 37-158) (121 s.)

Sødal, H. K., Hodne H., Repstad, P & Tallaksen, I. M. (2018). Religioner og livssyn i skolehverdagen. Oslo: Cappelen Damm (, s. 13-161; + et utvalg på minst 60 s. fra resten av kapittel 4, kap. 5, s. 270-297; kap. 7, s. 324-341 s.) (148+60+27+17=252 s.)

Kompendium

*Kooij, K. S. van der. (2014). Flerkulturell pedagogikk. I: J.H. Stray og L. Wittek (red.), Pedagogikk - en grunnbok (s. 584-598). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 34) (15 sider)

*Raundalen, M. og Schultz, J-H. (2011). Pedagogisk krisehåndtering for de yngste elevene. I: M. B. Postholm, E. Munthe, P. Haug, & R. J. Krumsvik (red.), Elevmangfold i skolen 1-7 (s. 215-237). Kristiansand: Høyskoleforlaget. (22 sider)

*Raundalen, M. og Schultz, J-H. (2016). Seksuelle overgrep og vold. Forebyggende undervisning i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 11-30).

*Valen-Sendstad, Å. (2017). Menneskerettighetene og skolen, s. 55-80 i G. Winje (red.) Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (25 s.)

Studentene skal også ha kjennskap til

Gusfre, K. S. (2018). Aktivitetsplikten i praksis. Oslo: Pedlex (64 s.)

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) (1998).

Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring (2006).

Meld. St. 28. (2015-2016). Fag - Fordypning - Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen, hentes fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/

Lærerprofesjonens etiske plattform, hentes fra: https://www.utdanningsforbundet.no/larerhverdagen/profesjonsetikk/om-profesjonsetikk/larerprofesjonens-etiske-plattform/

ca. 700 sider