4VUBE1TB-UD Begynneropplæring 1, emne 2: Tilpasset begynneropplæring

Alle versjoner:
4VUBE1TB-UD (2024—2025)
4VUBE1TB-UD (2023—2024)
4VUBE1TB-UD (2022—2023)
4VUBE1TB-UD (2021—2022)
4VUBE1TB-UD (2020—2021)
4VUBE1TB-UD (2019—2020)

Emnekode: 4VUBE1TB-UD

Emnenavn: Begynneropplæring 1, emne 2: Tilpasset begynneropplæring

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Studiet forutsetter opptak gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Kompetanse for kvalitet, godkjent lærerutdanning og tilknytning til en skole (ved eventuell ledig plass kan studieplass tilbys utenom KFK-ordningen).

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle forkunnskaper kreves. Det henvises til opptakskrav som gjelder for studiet.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

 

Dette emnet legger vekt på den tidlige opplæringen i lesing, skriving og regning, og legger vekt på tilpasset opplæring, kartlegging og vurdering.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barns utvikling av grunnleggende begreper innenfor områdene tall, geometri og måling
 • har innsikt i utforsking som tilnærming til undervisning og læring i begynneropplæringen
 • har bred forståelse av tidlig innsats og tilpasset opplæring
 • har kunnskap om arbeidsmåter og læringsmiljø som fremmer lærelyst, nysgjerrighet og mestring
 • har kunnskap om mangfold og flerspråklighet som ressurs
 • har kunnskap om formålstjenlig bruk av digitale ressurser og relevante læremiddel for begynneropplæring

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere, vurdere og arbeide systematisk med barnelitteratur og fagtekster for barn
 • kan kartlegge og vurdere elever matematikkompetanse, leseferdigheter og skriveutvikling
 • kan gjenkjenne og forebygge språk-, lese-, skrive- og matematikkvansker
 • kan videreutvikle elevens kommunikative ferdigheter både skriftlig og muntlig.
 • kan analysere elevens ressurser og utfordringer, bruke formålstjenlige kartleggingstilnærminger og tilrettelegge tiltak for elever som trenger det
 • kan uttrykke og formidle faglig innsikt knyttet til begynneropplæring, både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Studenten

 • kan veilede kolleger i arbeidet med begynneropplæringen og gi faglig forankrede råd
 • kan kritisk reflektere over og vurdere problemstillinger som er relevante for begynneropplæring

Innhold

Forskningsbaserte teorier om lese- og skriveopplæring og metoder og arbeidsmåter i den tidlige lese-, skrive- og matetikkopplæringen vil bli vektlagt, der også utforskende, lekende og kreative arbeidsmåter i begynneropplæringen vil vies plass. Hvordan lesing, skriving og regning integreres i ulike tema som er sentrale i de første skoleårene vil være et viktig perspektiv, og hvordan begynneropplæringen kan tilpasses minoritetsspråklige elever. Videre vil det bli lagt vekt på tilpasset opplæring, språk-, lese-, skrive- og matematikkvansker, kartlegging og vurdering, ulike verktøy og prinsipielle grunnlag for kartlegging for ulike elevgrupper.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er organisert som et samlings- og nettbasert studium der deltakerne selv må arbeide selvstendig og være aktive gjennom hele semesteret. Det gjennomføres tre samlinger hvert semester, hver over to dager. Innleveringer av arbeidskrav, organiserte nettdiskusjoner/-seminarer o.l., kommunikasjon og tilbakemeldinger skjer via NLAs digitale læringsplattform.

Arbeidsomfang

Studiet er et deltidsstudium med 50 prosent av full studieprogresjon. Det vil innebære at det forventes en arbeidsinnsats på ca. 20 timers studiearbeid per uke.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitte frister for å ta eksamen i emnet:

 • Frammøte på alle samlinger med minimum 80 prosent nærvær.
 • En fagtekst i form av en prosjektbeskrivelse knyttet til det praksisorienterte utviklingsarbeidet.
 • To fagtekster i form av rapportutkast som begge er del av arbeidsprosessen med det
 • praksisorienterte FoU-prosjektet.
 • Muntlig presentasjon av det praksisorienterte forsknings- og utviklingsprosjektet (FoU) for medstudenter
 • Presentasjon av utviklingsprosjektet for kollegiet på egen arbeidsplass
 • Deltakelse i gruppevise nettseminar etter nærmere beskrivelse i semesterplanen

 

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet prosjekt/skriftlig oppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • En skriftlig, individuell rapport på ca. 3500 ord knyttet til det praksisorienterte utviklingsarbeidet på egen arbeidsplass. Spesifisering av kravene til rapporten gis i et eget dokument.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Det er ikke praksis knyttet til studiet.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Andreassen, R og Jansson, B.K. (2014). Lese og skrivevansker. I Jansson, B.K og Traavik, H. (red). Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærere 1-7. Oslo: Universitetsforlaget. (s.183-217)

Befring, E. (2018). De pedagogiske kvalitetene. Løfterike muligheter for barn og unge. Oslo: Universitetsforlaget.  (kap.3, s.75-93)

Broström, S., Løntoft, J., López, K. J. d. & Sæterdal, I.-J. (2013). Dialogisk lesing i teori og praksis. Oslo: Pedagogisk forum.

Carlsen, M. (2016). Matematiske samtaler i barnehagen: Utfordringer og muligheter. I R. Herheim og M. Johnsen-Høines (red.), Matematikksamtaler. Undervisning og læring - analytiske perspektiver. Bergen: Caspar Forlag. (s. 221-239).

Carlsen, M., Wathne, U., & Blomgren, G. (2017). Matematikk for barnehagelærere. Oslo: Cappelen Damm. (Kapittel 2; 28 sider)

Danbolt, A.M.V. og Hugo,B.B. (2012). Flerspråklighet som ressurs. I Haug, P. og Engen, T.O (red.) I klasserommet: Studier av skolens praksis. Oslo: Abstarkt. (s. 82-101)

Davdisen, H. S., Løge, I. K., Lunde, O., Reikerås, E., & Dalvang, T. (2008). MIO - Matematikk - Individet - Omgivelsene. Oslo: GAN Aschehoug.

Groven, B. & Rostad, A.M. (2017). Forebygging og tidlig innsats - en historisk, ideologisk og teoretisk innramming. I: Lyngseth, E.J. & Mørland, B. (red.). Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s.20-43)

Hagtvet, B. E. (2014). Skrivingens betydning i den tidlige lese- og skriveutviklingen. I R. E. Hvistendahl & A. Roe (Red.), Alle tiders norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Oslo: Novus forlag. (s. 109 - 128).

Hinna, K. R. C. (2018). En, to, tre, fire… er ingen spøk. I K. R. C. Hinna, L. Moberg, & N. Lindén (red.). Språkopplæring på småskoletrinnet. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 75-94).

McIntosh, A. (2007). Alle teller! Håndbok for lærere som underviser i matematikk i grunnskolen. Trondheim: Matematikksenteret.

Nosrati, M., & Wæge, K. (2015). Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. Matematikksenteret (15 sider)

Ostad, S. A. (2013). Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring - Fokus på elever med matematikkvansker (2.opplag). Trondheim: Læreboka Forlag AS.

Palm, K. og Michaelsen, E. (red.) (2018). Den viktige begynneropplæringen. En forskningsbasert tilnærming. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 4-8 og 11 (138 sider)

Palm, K. og Ryen, E. (2018). Kartlegging for tilrettelegging. En drøfting av kartlegging av andrespråkselevers norskkompetanse. I Danbolt, A.M.V., Alstad, G.T. og Randen, G.T. (red.). Litterasitet og flerspråklighet. Muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 219-238).

Runestad, Anne Kristine Solberg (2018). Pedagogiske skjermtekster i begynneropplæringa i et literacyperspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift 4-2018 (s. 325-339).

Skaret, A. (2018). Annerledeshet i dyrefortellinger, slik barn ser det. En resepsjonsanalyser av bildeboka Prikken av Margret Rey og H.A. Rey. I Danbolt, A.M.V., Alstad, G.T. og Randen, G.T. (red.). Litterasitet og flerspråklighet. Muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 123-140).

Solem, I. H., Alseth, B., & Nordberg, G. (2018). Tall og tanke 1; matematikkundervisning på 1. til 4. trinn (2. utg). Oslo: Gyldendal (383 sider)

Tønnessen, E. S. og Vollan, M. (2010). Begynneropplæring i en sammensatt tekstkultur. Kristiansand. Høyskoleforlaget. (Kap 1, 2, 6 og 7.)

Ulland, G. (2018) Litteratur i begynneropplæringen. I Stokke, R.S. og Tønnessen, E.S. (red) Møter med barnelitteratur. Introduksjon for lærere. Oslo: Universitetsforlaget. (s.259-281)

Åmot, I. (2017). Kartleggingens mangfoldighet og nødvendighet. I: Lyngseth, E.J. & Mørland, B. (red.). Tidlig innsats i tidlig barndom. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s.134-150)

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla