ALIKT1-ITP IKT i pedagogisk virksomhet 1 emne 2

Alle versjoner:
ALIKT1-ITP (2021—2022)
ALIKT1-ITP (2020—2021)
ALIKT1-ITP (2019—2020)
ALIKT1-ITP (2018—2019)
ALIKT1-ITP (2017—2018)

Emnekode: ALIKT1-ITP

Emnenavn: IKT i pedagogisk virksomhet 1 emne 2

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Gjennomført og godkjent begge arbeidskravene i emne 1, innføring i bruk av informasjonsteknologi eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Relevant valgfritt emne i Grunnskolelærerutdanning, 1.-7.trinn og 5.10.trinn.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Emnet bygger på studentenes bakgrunn fra innføring i informasjonsteknologi (emne 1), pedagogisk praksis, pedagogikk og skolefag og gir grunnlag for studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse.. Emnet inngår som andre del av studiet IKT i pedagogisk virksomhet (til sammen 30 sp.). Studenten skal blant annet gjennom prosjektarbeid tilegne seg kunnskap om og kjennskap til IKT i læringsarbeid og utvikle en nettbasert undervisningsressurs.

Læringsutbytte

Dette emnet vektlegger at studenten skal utvikle didaktisk kompetanse og refleksjon rundt bruk av IKT i læringsarbeid generelt og nettbasert undervisning spesielt. Gjennom arbeid med emnets ulike målområder skal det sikres vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, faglig utvikling og didaktisk refleksjon.

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om de metode- og rolleendringene som IKT medfører i skole og opplæring
 • har kunnskap om hvordan IKT kan brukes faglig som læringsverktøy i ulike skolefag
 • har kunnskap om vurdering av digitale læringsressurser
 • har kunnskap om ulike etiske problemstillinger og relevant lovverk knyttet til bruk av IKT i skolen.
 • har kunnskap om kildekritikk av informasjon på internett.

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg hvor bruk av digitale læremiddel står sentralt
 • kan tilpasse undervisningsopplegg til elevenes ulike behov gjennom bruk av digitale verktøy
 • kan bruke nettbaserte ressurser og digitale verktøy i  undervisningen, samt bidra til å utvikle elevenes digitale ferdigheter i fag

Generell kompetanse

Studenten

 • har digital kompetanse og kjennskap til IKT i læringsarbeid
 • har utviklet digital dømmekraft og kan bruke digitale ressurser på en forsvarlig måte
 • kan planlegge og legge til rette for ulike arbeidsmåter som fremmer tilpasset opplæring ved bruk av digitale ressurser

Innhold

Studiet vektlegger kunnskap om og bruk av nettbaserte læringsressurser. Det vil bli fokusert på IKT sin plass i læreplaner og refleksjon rundt bruk av digitale læringsressurser i læringsarbeidet, herunder vurdering av digitale læringsressurser. Studenten vil få innsikt i hvordan IKT aktualiserer etiske utfordringer i skole og opplæring, herunder kunnskap om sentralt lovverk som personvern og opphavsrett, og kvalitet og kildekritikk av informasjon på Internett. IKT og tilpasset opplæring står sentralt i studiet.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidsformene vil være forelesninger/nettleksjoner og selvstudium. Prosjektarbeid vil være en sentral læringsaktivitet i dette emnet og organiseres gruppevis. En del av lærestoffet blir gjort tilgjengelig på nettbasert læringsplattform.

Arbeidsomfang

Cirka 450 timer.

Arbeidskrav

 • Studenten skal gjennomføre ett individuelt arbeidskrav i emnet digitale læringsressurser. Dette arbeidskravet skal presenteres som en nettressurs for medstudenter.
 • Praksisrapport: 9 timer undervisningspraksis
 • Prosjektarbeid: Studenten skal gjennomføre et prosjektarbeid der problemstilling og prosjektskisse godkjennes av faglærer. Prosjektarbeidet skal resultere i en nettbasert undervisningsressurs utviklet i en digital læringsplattform eller tilsvarende. Obligatorisk veiledning inngår i prosjektarbeidet (den nettbaserte undervisningsressursen inngår som en del av avsluttende vurdering)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Avsluttende vurdering er todelt:

 • Den nettbaserte undervisningsressursen teller 60 % av sluttkarakteren (jf. beskrivelse av prosjektarbeid under arbeidskrav).
 • En skriftlig individuell hjemmeeksamen teller 40 % av sluttkarakteren

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Det forutsettes godkjente arbeidskrav fra emne 1, innføring i bruk av informasjonsteknologi, eller tilsvarende.

Praksis

Praksis (9 timer undervsining) inngår som arbeidskrav.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det forventes at studenten kan bruke egen bærbar PC med tilgang til programvare som kreves på studiet.

Litteratur og faglige ressurser

Kjennskap til følgende lovverk:

 

Gilje, &. (2017). Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen. Bergen: Fagbokforlaget. (111 s.)

Johanson, L. B. & Karlsen, S. S. (red.). (2018). Restart: Å være digital i skole og utdanning. Oslo: Universitetsforlaget. (224 s.)

Kalsnes, B. (2019). Falske nyheter : Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten (1. utgave. ed.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (128 s)

Krokan, Arne (2012). Smart læring. Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring. Bergen. Fagbokforlaget (205 s.) Mulig denne går ut

Michaelsen, A. (2019). Det digitale klasserommet : Utnytt mulighetene! (2. utgave. ed.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. (130 s.)

Wølner, T. A., Kverndokken, K., Moe, M., & Siljan, H. H. (2019). 101 digitale grep. En didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget. (370 s.)

Nome, D. Ø. (2011). Skolen mellom ungdom og sosiale medier. Norsk Pedagogisk tidsskrift, ss. 70-78. (Tilgjengelig på Idunn.no) (8 s.)

I tillegg materiale fra ulike brukermanualer og nettressurser

Totalt antall sider : 1176