P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer

Alle versjoner:
P261 (2024—2025)
P261 (2023—2024)
P261 (2022—2023)
P261 (2021—2022)
P261 (2020—2021)
P261 (2019—2020)
P261 (2018—2019)
P261 (2017—2018)

Emnekode: P261

Emnenavn: Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Forutsetning for å kunne velge denne enheten er at studenten har fullført og bestått:

 • P101-104 eller tilsvarende (40 sp)

og

 • P259 Tilpasset opplæring, Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk (15 sp)

eller

 • P260 Innføring i spesialpedagogiske tema (15 sp.), eller tilsvarende

eller

 • har lærer- eller barnehagelærerutdanning som gir bachelorkompetanse. Dersom lærerutdanningen er fireårig, kan studenter tas opp på P261 etter å ha fullført og bestått tre år av utdanningen.

 

Begrenset antall plasser. Interne søkere prioriteres, etter gjeldende regelverk.

Relevans i studieprogrammet

 • Valgemne i bachleorgrad i pedagogikk
 • Obligatorisk emne i bachelorgrad i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk

Innledning

Emnet gir en grunnleggende innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge.

Begrepet læringsutbytte sikrer at studentene ved slutten av studiet har tilegnet seg et visst minimum av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, men formålet for studiet omfatter dessuten den personlige tilegnelsen av kunnskapene og de moralske holdningene som bør prege pedagoger gjennom livet som helhet. Innholdet og arbeids- og evalueringsformene er valgt med tanke på at studiet skal gi studentene et grunnlag for å identifisere seg med og ta et selvstendig personlig ansvar for de oppgavene og de utfordringene de vil stå overfor som pedagoger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har bred kunnskap om det relasjonsorienterte perspektivet i møte med barn med spesielle behov, og deres foreldre.
 • Har grunnleggende kunnskap om etiske aspekter ved arbeidet med mennesker med funksjonsnedsettelser.
 • Har grunnleggende kunnskap om,- og forståelse av viktigheten av tidlig innsats
 • Har grunnleggende kunnskap om kartlegging og utredning som utgangspunkt for spesialpedagogiske tiltak, og dilemmaer knyttet til dette.
 • Har grunnleggende kunnskap om,- og forståelse for viktigheten av innovasjonsarbeid knyttet til opplæringen.
 • Har grunnleggende kunnskap om grunnlaget for utarbeidelse av Individuell opplæringsplan (IOP)
 • Har grunnleggende kunnskap om grunnlaget for utarbeidelse av Individuell plan (IP).
 • Har grunnleggende kunnskap om lovgrunnlag og rettigheter for barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser.
 • Kan gjøre rede for saksgangen i forhold til elever som har rett til spesialundervisning.

Ferdighet

Studenten

 • Kan anvende faglig kunnskap om de nevnte områder ved praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Kan anvende kunnskap om Individuell opplæringsplan (IOP)
 • Kan anvende kunnskap om Individuell plan (IP).
 • Kan drøfte og ta stilling til det mellommenneskelige samspillet en selv er en del av, i møte med barn med ulike funksjonsnedsettelser, og deres foreldre.

Generell kompetanse

Studenten

 • Har innsikt i,- og kan utveksle synspunkt på ulike problemstillinger knyttet til tiltak for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
 • Kan planlegge og vurdere varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan utveksle synspunkter med bakgrunn i fagområdet og bidra til utvikling av god praksis innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser med konsekvenser for fagområdet.

Innhold

Med læringsutbyttebeskrivelsene som fokus vil studiet være bygd opp omkring f grunnlagstenkning i relasjon til spesialpedagogisk arbeid med vekt på ølgende tema:

 • Funksjonshemming
 • Tidlig innsats
 • Ulike hjelpeinstansers rolle og funksjon
 • Observasjon og kartlegging som utgangspunkt for god pedagogisk tilnærming
 • Sakkyndig vurdering, tverrfaglighet og tilrettelegging
 • Individuell opplæringsplan (IOP)
 • Individuell plan (IP)
 • Innovasjonsarbeid i barnehage og skole
 • Etikk

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisning vil foregå i forelesinger, med samtaler i grupper og plenum.  Det inngår oppgaveseminar i tilknytning til skriving av hjemmeeksamen. 

Arbeidsomfang

450 timer

Arbeidskrav

Ingen

Avsluttende vurdering

Skriftlig, individuell hjemmeeksamen på 4500 ord. Hjemmeeksamen varer i tre dager.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Oppgaven vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, men studenter med annet morsmål kan bruke engelsk i eksamenssvar.

Progresjonskrav

Emnet må:

 • være bestått for å få opptak til P291 bacheloroppgave i spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk.
 • være bestått og vurdert til C eller bedre for å være kvalifisert til opptak på Master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk ved NLA Høgskolen. Karakterene fra P261 og P262 inngår som opptaksgrunnlag til dette masterstudiet.

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

15 stp. fagligoverlapping med P216 Spesialpedagogisk arbeid - behovsutredning og tiltaksutforming

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Referanser merket med* blir lagt inn i elektronisk kompendium 

Referanser med fet skrift er i bøker som studentene må kjøpe eller låne.

*Andresen, R. (2017). Ideologiske spenninger mellom offentlig inkluderingspolitikk og barnehagens inkluderende praksis. I A. L. Arnesen (Red.), Inkludering, perspektiver i barnehagefaglige praksiser (2.utg). Universitetsforlaget. (s. 114-135) (21s)

Arnesen, A. L. og Simonsen, E. (2011). Spesialpedagogikk - merkevare i epistemisk drift? Refleksjoner i et barnehageperspektiv. Norsk Pedagogisk Tidsskrift95(2), 115-125. (10 s.) Idunn https://www.idunn.no/file/pdf/48098142/art06.pdf

Bjerklund, M. (2017). Diagnoser knyttet til atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser i barnehagealder. I E. J. Lyngseth & B. Mørland (Red.), Tidlig Innsats i tidlig barndom. Gyldendal Akademisk. (s. 168- 182) (20 s.)

Bjørndal, C. R. P. (2017). Det vurderende øyet.  Oslo: Gyldendal Forlag. (Kap. 1, s. 11-31 og kap. 8, s. 139-145)(26 s.)

*Fjørtoft, K. (2010). Rettferdighet - et spørsmål om verdighet. I B. Halsaa og A. Hellum (Red.), Rettferdighet. Universitetsforlaget. (Kap. 3, s. 64-84) (20 s.)

Fasting, R. B. (Red.) (2018). Pedagogisk systemarbeid. Endringsarbeid og organisasjonsutvikling i skolen og PP-tjenesten. Cappelen Damm Akademisk. (s. 27-102) (75 s.)

Franck, K. (2017). Neolibralisering av normaliteten og det kompetente barnet. I E. J. Lyngseth & B. Mørland (Red.), Tidlig Innsats i tidlig barndom. Gyldendal Akademisk. (s. 151-164) (13 s.)

Groven, B. & Rostad, A.M. (2017). Forebygging og tidlig innsats - en historisk, ideologisk og teoretisk innramming. I E. J. Lyngseth & B. Mørland (Red.), Tidlig Innsats i tidlig barndom. Gyldendal Akademisk. (s. 20-47) (27 s.)

*Haug, P. (2013). Profesjon og metodikk: om «Pedagogikk og elevkunnskap» i grunnskolelærerutdanninga. I A. Molander og J. C. Smeby (Red), Profesjonsstudier II.  Universitetsforlaget. (Kap. 5, s. 67-77) (10 s.)

Haug, P. (2016). Forsking for spesialundervisning. I R. S. Hausstätter og S. M. Reindal (Red.)  Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte. Cappelen Damm Akademisk.  (Kap. 1, s. 23-36) (13 s.)

*Haug, P. (2017). Kva spesialundervisning handlar om, og kva funksjon den har. I P. Haug (Red.), Spesialundervisning. Innhald og funksjon. Samlaget. (s. 386-411) (25 s.)

Hausstätter, R. S. (2010). Den spesielle eleven i spesialpedagogikken: et bidrag til spesiallærerens etiske utvikling. I S. M. Reindal & R. S. Hausstätter (Red.), Spesialpedagogikk og etikk: kollektivt ansvar og individuelle rettigheter.  Kristiansand: Høyskoleforlaget. (Kap. 4, s. 53-69) (16 s.)

Hausstätter, R. S og Reindal, S. M. (2016). Spesialpedagogisk teoridannelse. Betraktninger i lys av ulike spenningsfelt. I R. S. Hausstätter og S. M. Reindal, (Red.),  Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte. Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 1, s. 9-20) (11 s.)

Hausstätter, R. S. og Vik, S. (2014). Fra «early intervention» til tidlig innsats. Spesialpedagogikk, 6, 44-59. (15 s.) https://www.utdanningsnytt.no/diverse/utdanning-som-eblad/spesialpedagogikk---arkiv/

Iversen, A. C., Hetland, H., Havik, T. og Stormark, K. M. (2010). Learning difficulties and academic competence among children in contact with the child welfare system. Child & Family Social Work, 15(3), (s 307-314). (7 s.) doi: 10.1111/j.1365-2206.2009.00672.x (M)

*Johansen Lyngseth, E. (2018). Forebyggende muligheter i barnehagen gjennom kartlegging og tidlig innsats. I V. Glaser, I. Størksen og M.B. Druglig (Red.), Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget. (s. 301–317) (16 s.)

*Kinge, E (2009). Hvor er hjelpen når den trengs? Om relasjonskompetanse. Om foreldresamarbeid. Gyldendal Akademisk Forlag AS. (Kap. 2, s. 48-60 og kap. 9, s. 201-216) (27 s.)

Kjellevold, A. (2013). Retten til individuell plan. Fagbokforlaget. (Kap. 1-7, s.11-94) (83 s.)

Mjøs, M. (2016). Spesialpedagogikkens rolle i en skole for alle. I R. S. Hausstätter og S. M. Reindal, (Red.),  Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte. Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 6, s. 79-94) (15 s.)

*Nilsen, S. (2010). Moving towards an educational policy for inclusion? Main reform stages in the development of the Norwegian unitary school system. International Journal of Inclusive Education14(5), 479-497.(18 s.)  http://ejournals.ebsco.com/direct.asp?ArticleID=4DB0B95E98AA74EBBAAF(M)

Nilsen, S. (2019). Spesialpedagogisk arbeid i grunnskolen. I E. Befring, K. A. B. Næss & R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. (s. 615-642)(32 s.)

Nordahl, T. og Overland, T. (2015). Tilpasset opplæring og individuelle opplæringsplaner. Tilfredsstillende læringsutbytte for alle elever. Gyldendal Akademisk. (Kap. 3, 4, 5, 6, s. 45-115)(70 s.)

Reindal, S. M. (2007). Funksjonshemming, kroppen og subjektet noen grunnlagsproblemer innenfor spesialpedagogikk. Fagbokforlaget. (174 s.)

Reindal, S. M. (2010). Dilemmaer om ulikhet: Forskjellighet sett i lys av kapabilitetstilnærmingen som grunnlag for spesialpedagogisk virksomhet. I S. M. Reindal og R. S. Hausstätter (Red.), Spesialpedagogikk og etikk: kollektivt ansvar og individuelle rettigheter. Høyskoleforlaget. (Kap. 8, s. 116-130) (14 s.)

Reindal, S. M. (2016). Pedagogikk og spesialpedagogikk. En diskusjon om oppgavene, inkludering og kapabilitetstenkningen. I R. S. Hausstätter og S. M. Reindal (Red.), Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte. Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 10, s. 138-154) (16 s.)

Robinson, V. (2018). Færre endringer - mer utvikling (S. V. Guldahl, T. Guldahl & O. Mekki, Overs.). Cappelen Damm Akademisk. (s. 23-93) (70 s.)

*Rønning, R. og Fuglesang, L. (2015). Innovasjon i offentlig sektor - en nødvendig øvelse innen trange rammer? I Willumsen, E. og Ødegård, A. (Red.), Sosial innovasjon - fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. (s. 87-100) (13 s.)

Simonsen, E. (2010). Med blikk for barnet? Spesialpedagogisk profesjonsforståelse og etiske posisjoner. I S. M. Reindal og R. S. Hausstätter (Red.), Spesialpedagogikk og etikk: kollektivt ansvar og individuelle rettigheter.  Høyskoleforlaget. (Kap. 2, s. 20-36) (16 s.)

Steinnes, J (2016). Spesialpedagogen - mellom myter og mennesker. I R. S. Hausstätter og S. M. Reindal (Red.)  Spesialpedagogikk: Fagidentitet og samfunnsnytte. Cappelen Damm Akademisk. (Kap. 10, s. 138-154) (16 s.)

Sæthre, J. (2010). Livskvalitet - et mulig grunnlag for å legge til rette og å evaluere (spesial) undervisning i en inkluderende skole. I S. M. Reindal og R. S. Hausstätter (Red.), Spesialpedagogikk og etikk: kollektivt ansvar og individuelle rettigheter. Høyskoleforlaget. (Kap. 9, s. 133-149) (16 s.)

Tangen, R. (2010). «Beretninger om beskyttelse.» Etiske dilemmaer i forskning med sårbare grupper-barn og ungdom. Norsk Pedagogisk Tidsskrift94(4), 318-329. (11 s.) Idunn: https://www.idunn.no/file/pdf/42858960/art09.pdf  (M)

Tøsse, M. H. (2014). Tidlig innsats for livslang læring - teori og praksis. Spesialpedagogikk, 05, 41-55. (14 s.) https://www.utdanningsnytt.no/diverse/utdanning-som-eblad/spesialpedagogikk---arkiv/

*Willumsen, E., Sirnes, T og Ødegård, A. (2015). Innovasjon innen helse og velferd - sosial innovasjon. I E. Willumsen og A. Ødegård (Red.). Sosial innovasjon - fra politikk til tjenesteutvikling. Fagbokforlaget. (s. 25-44) (19 s.)

Åmot, I. (2017). Kartleggingens mangfoldighet og nødvendighet. I E. J. Lyngseth og B. Mørland (Red.), Tidlig Innsats i tidlig barndom. Gyldendal Akademisk. (s. 134- 147) (13 s.)

Åmot, I. og Ytterhus, B. (2019). Spesialpedagogisk arbeid i barnehagen. I E. Befring, K. A. B. Næss og R. Tangen (Red.), Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk. (s. 589-642). (53 s.)

Totalt antall sider:1013

Det forutsettes at studentene er kjent med relevante lover, meldinger og rammeplan for barnehage, overordnet del av læreplanen, samt den digitale utgaven av veilederen for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning - med vekt på det som gjelder IOP. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla