TEOL350 Masteroppgave i teologi

Alle versjoner:
TEOL350 (2021—2022)
TEOL350 (2020—2021)

Emnekode: TEOL350

Emnenavn: Masteroppgave i teologi

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 40 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i kristendomskunnskap med spesialisering i teologi.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Læringsutbytte

Masteroppgavens mål er opplæring i det å tenke vitenskapelig og kunne drive forskning. Hvorvidt oppgaven kan vurderes som vellykket, beror følgelig ikke nødvendigvis på originalitet og hittil ukjente resultater, men på om den dokumenterer vitenskapelig-metodisk arbeidsmåte. Følgende krav stilles til studenten i så måte:

1. Studenten skal lære seg å utforme en arbeidsoppgave som er presis, oversiktlig og angripelig ved hjelp av tilgjengelige metoder. Oppgaven skal være gjennomførbar innenfor en definert arbeidsperiode.

2. Studenten skal lære seg å finne fram til relevant forskningslitteratur gjennom litteratursøk, og til å lese og anvende denne på sakssvarende måte.

3. Studenten skal lære seg metodisk kilde- eller tekststudium.

I de fleste oppgaver vil hovedvekten ligge på kilde- og tekststudiet. Men oppgaven kan også være forskningshistorisk. I så fall vil sentrale forskeres arbeider til det aktuelle forskningsfelt utgjøre kilde- eller tekstmaterialet for oppgaven. I særlige tilfeller kan metodologiske eller andre teoretiske temaer godkjennes.

Innhold

Tema og veiledning

KMA306 tjener som forberedelse for masteravoppgaven. Arbeidet med dette emnet munner ut i en oppgave der studenten skisserer og begrunner tema og opplegg for den planlagte oppgaven. Dette forutsetter normalt kontakt med en faglærer som er aktuell som veileder.

Tema for masteroppgaven godkjennes i neste omgang av avdelingsleder/programansvarlig for kristendomsstudiet etter søknad. Samtidig med godkjenningen av tema oppnevnes veileder for arbeidet med masteroppgaven. Det settes også opp en kontrakt om faglig veiledning. Veileder gir siden en endelig godkjenning av tittel og plan for oppgaven.

Etter søknad fra studenten kan det unntaksvis oppnevnes en ekstern veileder i tillegg. Denne er å forstå som fagkonsulent på områder der det kan være naturlig og nødvendig. Det er utarbeidet egne regler for ekstern veiledning.

Masterstudenter må ha gjennomført KMA306 for å få godkjent oppgavetema og oppnevnt veileder.

Tema/temaområde kan velges fra en av de disipliner som inngår i masterstudiet eller fra en kombinasjon av disiplinene. Problemstillinger fra disiplinenes hjelpevitenskaper kan inngå som del av tema. Det tas hensyn til høgskolens muligheter til å veilede studenten på det aktuelle område. I særlige tilfeller kan disse kriteriene fravikes.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeidet med masteroppgaven foregår individuelt og selvstendig, under veiledning av oppnevnt veileder. Det inngår likevel obligatorisk framlegging i et masterseminar (se eksamens- og vurderingsordninger).

Arbeidsomfang

Ca. 1200 timer.

Arbeidskrav

I løpet av arbeidet med oppgaven skal studenten minst én gang legge fram deler av oppgaven i et masterseminar.

Veileder sender melding til studieadministrasjonen om at slik framlegging har funnet sted.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

  • Masteroppgave

En kandidat kan ikke framlegge masteroppgaven for prøving før alle andre deler av masterstudiet er vurdert til bestått. Masteroppgaven gis gradert karakter. Under forutsetning av at oppgaven får ståkarakter, skal studenten i samme semester framstille seg til en muntlig prøve i emner fra masteroppgaven. Den endelige karakteren for masteroppgaven blir fastsatt etter den muntlige prøvingen.

Omfang

Masteroppgavens omfang svarer til 40 sp. Minimum 24000 og maksimum 36000 ord inkl. noter og litteratur. Eventuelle vedlegg kommer i tillegg. Veileder kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å fravike disse grensebestemmelsene. I oppgaven skal det være et sammendrag på inntil 400 ord.

På digital læringsplattform finnes generell veiledning og informasjon knyttet til arbeidet med masteroppgaven.

Tillatte hjelpemidler

Masteroppgave: Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Masteroppgaven vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Selvvalgt.