VUMU2G5 Musikk 2 5.-10.trinn

Alle versjoner:
VUMU2G5 (2021—2022)
VUMU2G5 (2020—2021)
VUMU2G5 (2019—2020)
VUMU2G5 (2018—2019)
VUMU2G5 (2017—2018)

Emnekode: VUMU2G5

Emnenavn: Musikk 2 5.-10.trinn

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fulgt Musikk 1, 30 sp eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Musikk 2, 5-10 (30 sp) er et valgfritt fag i allmennlærerutdanningen/ grunnskolelærerutdanningen. Undervisningen går over ett semester. Emnet kan også tas som videreutdanning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP Studenten

 • har solid kunnskap om analoge og digitale læringsressurser og læringsmateriell til bruk i skolefaget på 5.-10. trinn og til uformelle læreprosesser utenom skolen, for eksempel på internett, og kan vurdere disse kritisk
 • har kunnskap om kjennetegn på et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø og fellesskap for musikalsk læring for trinnene 5-10.
 • har solid kunnskap om musikkteori og om musikalsk sjanger-, komposisjons- og formlære, og om representativ musikk fra ulike tider og i ulike kulturer
 • har kunnskap om historien til profesjonsrelevante sider av musikkfaget som vitenskaps- og utøvingsfag
 • har kunnskap om musikk og følelseskunnskap og om ulike sider ved musikkens virkning på sinn og kropp, særlig med vekt på musikalsk ungdomskultur

FERDIGHETER Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læreprosesser knyttet til musikk, dans/bevegelse og skolekonserter for trinnene 5-10 og drøfte hvordan skolen og samfunnet kan legge til rette for slike opplevelser som del av musikkopplæring
 • kan framføre et variert repertoar av sang og musikk, musikalsk og uttrykksfullt, alene, og i samspill med andre i grunnskolen og på andre opplæringsarenaer
 • kan improvisere, komponere, arrangere og produsere, utøve og lede, og framføre musikk på konserter og i andre offentlige rom
 • kan vise et godt utviklet musikkgehør som kan danne grunnlag for musikalsk forståelse, egen musisering og skaping
 • kan notere egne komposisjoner og legge til rette musikalsk materiale for ulike framføringsformål og for musikkundervisning og læreprosesser på trinnene 5-10
 • kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i det flerkulturelle samfunnet med særlig vekt på samspillet mellom musikalsk ungdomskultur og musikktradisjoner fra ulike kulturer
 • kan drøfte hvilken rolle uformelle opplæringsarenaer betyr for musikk- og danseopplæring av elever på 5.-10. trinn og hva slags virkning slike erfaringer kan ha for musikkopplæringen på skolen
 • kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i teori om estetikk og kulturutvikling
 • kan vurdere, analysere og delta i varierte fagdidaktiske forsknings- og utviklingsprosesser

GENERELL KOMPETANSE Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere en helhetlig musikkopplæring i samarbeid med skolens samarbeidspartnere og i tråd med gjeldende læreplan for grunnskolen
 • kan vurdere ulike verktøy for elevvurdering i musikkfaget og sammenlikne med tilsvarende for andre fagområder, og kommunisere grunnlaget for vurdering til elever, foresatte, kolleger og skoleledelse

Innhold

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

Musikk er noe alle mennesker i alle aldre har et forhold til, og musikk er for mange en viktig dimensjon i livet. Musikk kan være en kilde til opplevelse, følelser, refleksjon, selverkjennelse, uttrykk, kommunikasjon, kulturell forståelse og sosial samhandling. Musikkfaget både i grunnskole og høgskole favner bredt med ulike tilnærminger til musikk og musikkopplevelse. Valgfaget Musikk 2 gir studenten mulighet til å videreutvikle

 • egne musikalske ferdigheter
 • kunnskaper innen musikk
 • pedagogisk forståelse knyttet til anvendelse av musikk og musikkrelaterte aktiviteter i skolen

Undervisningen er organisert i hovedområdene musisering, komponering, lytting og didaktikk.

Musisering: Studenten skal få videreutvikle sine ferdigheter innenfor sang, spill og dans. Innenfor disse områdene skal studenten også tilegne seg et repertoar som kan brukes i skolen. Hovedområdet involverer undervisning og øving på eget hovedinstrument  og samspill på eget og andre instrumenter som for eksempel bandinstrumenter, stavspill og rytmeinstrumenter. På Musikk 2 legges det vekt på musikkformidling rettet mot barn og unge i grunnskolen.

Komponering: Studenten skal her få erfaring med å ta i bruk egne skapende evner gjennom improvisering og komponering. Det vil bli lagt til rette for at studenten blant annet skal tilegne seg bedre ferdigheter innen improvisasjon og komponering, få større innsikt i sjanger-, komposisjons- og formlære, og få trening i arrangering og tilrettelegging av musikalsk materiale. I hovedområdet inngår bruk av IKT i form av opptaksutstyr og musikkprogram.

Lytting: Innenfor lytting som hovedområde skal studentene få mulighet til å videreutvikle sitt musikalske gehør og utvide sine musikkteoretiske og musikkhistoriske kunnskaper. Gjennom aktiv lytting og refleksjon skal studenten vurdere og analysere musikk både som estetisk og kulturelt objekt. IKT vil bli brukt i form av hørelæreprogram. Didaktikk: Hovedområdet inneholder både teoretiske og metodiske komponenter. Studenten skal her få mulighet til å tilegne seg kunnskap om musikk som fag i skolen og bli kjent med ulike metodiske innfallsvinkler til undervisning i musikk. Noen av de emnene som berøres er: Musikk og følelse, elevvurdering, musikk, kultur og identitet. I didaktikk vil det også arbeides med teori og metode knyttet til hovedområdene musisering, komponering og lytting. Det jobbes mot at studentene skal utrustes til å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i musikk og utvikle evne til didaktisk refleksjon.

Arbeids- og undervisningsformer

Musikkfaget krever en stor bredde i arbeidsformer. Undervisningen vil foregå i praktiske seminarer, forelesninger, samt undervisning, veiledning og eget arbeid i mindre grupper og individuelt. Presisering av organisering vil fremkomme av semesterplanen. Seminar og gruppeaktiviteter er obligatoriske.

Arbeidsomfang

Ca.900 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav inngår i studiet:

 • Musisering: Konserter for barn/unge og studenter
 • Komponering: Et gitt antall øvings-/mappeoppgaver
 • Lytting: Et gitt antall teori- og lytteoppgaver.
 • Didaktikk: Individuell muntlig/praktisk presentasjon i gitt emne og skriftlig musikkdidaktisk oppgave
 • Godkjent frammøte

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i semesterplanen. Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent eller ikke godkjent og teller ikke ved fastsettelse av endelig karakter for studiet. Alle obligatoriske oppgaver må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen. Det vises ellers til "Forskrift om studier ved NLA Høgskolen".

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

A. Det vil bli gitt en individuell, skriftlig 5 dagers hjemmeeksamen i didaktikk. Denne eksamenen teller 49 % på Musikk 2. B. I tillegg skal studentene ha en praktisk/muntlig eksamen med disse elementene:

 • Hovedinstrument
 • Mappeoppgaver i komponering
 • Spørsmål knyttet til musikkteori/hørelære og musikkhistorie, samt oppfølgende samtale knyttet til hovedinstrument og mappe i komponering.

Eksamen vurderes individuelt.  Denne eksamenen teller 51 % på Musikk 2.

Tillatte hjelpemidler

Hjemmekesamen: Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes individuelt med gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Studenter som har gått 3 år i GLU-utdanningen skal ha veiledet praksis i sitt fjerde år, se praksisplan for GLU4. Andre studenter skal ha ikke-veiledet praksis med et omfang på 5-6 timer. Den kan enten tas sammenhengende eller som punktpraksis. Studenten har selv ansvar for å skaffe seg praksisplass i grunnskolen, og skal der planlegge, gjennomføre og vurdere et undervisningsopplegg i musikk.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Litteratur og faglige ressurser

Hanken,I. og Johansen, G. (2013). Musikkundervisningens didaktikk. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 6-9, 15-16

Molde, Audun og Geir Salvesen (2000): Ekko 2. Musikkorientering VK2. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. Hentet fra https://www.nb.no/items/9dbb60f92e5bc45ee635a695c5036967?page=1&searchText=Ekko%202 (kapittel 11-16)

Sætre, J.H. & Salvesen, G. (red.) (2010). Allmenn musikkundervisning. Oslo: Gyldendal Akademisk Forlag. Kap. 5-7, 9-10, 15-17

 • Kompendium
 • Lytte- og øvepensum i musikkhistorie og hørelære
 • Web-ressurser  (se Canvas).