VUNA1AG5 Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 1

Alle versjoner:
VUNA1AG5 (2022—2023)
VUNA1AG5 (2021—2022)
VUNA1AG5 (2020—2021)
VUNA1AG5 (2019—2020)
VUNA1AG5 (2018—2019)
VUNA1AG5 (2017—2018)

Emnekode: VUNA1AG5

Emnenavn: Naturfag 1 nett 5.-10.trinn modul 1

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2020–2021

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne grunnskolelærerutdanningen for 5.-10.trinn.

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

I naturfag 1 nett, modul 1 arbeides det med naturfagdidaktiske og naturfaglige tema som er relevante for alle som skal undervise i naturfag på trinnene 5-10 i grunnskolen. Naturfag 1 gir grunnleggende innføring i naturfagene og presenterer arbeidsmåter grunnskolelærerstudentene kan bruke til å styrke elevenes motivasjon for og læring av naturfaglige emner.

Kommunikasjon foregår på en digital læringsplattform. Informasjon legges her ut som oppslag og forespørsler rettes gjennom meldingssystemet. Alle obligatoriske innleveringer leveres som Word eller pdf filer. Det forutsettes at alle studenter jevnlig sjekker fagets nettside.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om naturvitenskapens og teknologiens metoder og tenkemåter
 • har omfattende undervisningskunnskap i naturfag på mellom- og ungdomstrinnet og kjennskap til overgangen til videregående skole
 • har kunnskap om fagdidaktisk forskning om undervisning, vurdering og elevenes læring i naturfag med fokus på begrepsdannelse, hverdagsforestillinger, grunnleggende ferdigheter og utforskende arbeidsmåter
 • har kunnskap om arter og grupper av organismer som er vanlige i norsk natur og deres klassifikasjon og livssykler
 • har grunnleggende kunnskap om evolusjonsteorien og arters tilpasning til deres miljø
 • har kunnskap om kretsløp i naturen og menneskers påvirkning på disse
 • har kunnskap om naturtyper og økosystemer som er aktuelle i feltarbeid på mellom- og ungdomstrinnet, viktige prosesser i økosystemene og årstidsvekslinger i norsk natur.
 • har kunnskap om oppbygging og egenskaper til stoffer og kjemiske reaksjoner relatert til fenomener i hverdagen og i naturen
 • har kunnskap om atomers oppbygning, grunnstoffer, og hvordan oppbygningen bestemmer et stoffs egenskaper
 • har kunnskap om ytre og indre geologiske prosesser på jorda og bergarters kretsløp, inkludert kjennskap til mineraler og bergarter

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på mellom- og ungdomstrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på grunnleggende ferdigheter og flerkulturelle elevgrupper
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning inne og ute og anvende varierte metoder og modeller som fremmer elevenes begrepslæring, kreativitet og utforskning
 • kan gjennomføre målinger, gjøre beregninger, bruke relevant utstyr og gjennomføre aktiviteter med nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan forstå kjemiske reaksjonsligninger og bruke dem for å beskrive kjemiske reaksjoner
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i naturfagene, herunder økologi, kjemi, geo-fag, og i naturfagdidaktikk. Emnene vektlegges slik det er relevant for 5.-10. trinn, med særlig vekt på økologi inkludert artskunnskap, og kjemi. I naturfagdidaktikk fokuseres det på drøfting og begrunnelser for feltarbeid, kjemididaktikk, naturvitenskapelige arbeidsmetoder, læringsteori og naturfaget sin plass i skolen. Ulike problemstillinger rundt gutter og jenter sitt forhold til naturfag belyses. Studentene skal arbeide med naturfagdidaktisk litteratur, for å øke sin forståelse for naturfagdidaktiske problemstillinger. Studentene vil også få en første innføring i naturfagdidaktisk metode. Kurset har også fokus på emnene grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og vurdering.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Ekskursjoner til ulike naturtyper med fokus på botanikk, zoologi, geologi og økologi.

Praktiske øvinger

Rapport og oppgaveskriving

Det legges opp til to samlinger på campus Breistein:

 • En samling/feltkurs fredag-lørdag rundt midten av august
 • Dagssamling ( lørdag) med kjemi sept/okt.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske arbeidskrav skal gjennomføres:

 • Ekskursjon til ulike vegetasjonstyper og geologiske lokaliteter- varighet to dager, med innlevert skriftlig rapport.
 • Artsprøve om norske dyr og planter
 • Objektsamling med 40 objekter, herav minst 5 mineraler/bergarter
 • Praktiske øvinger i kjemi - en dag, med innlevert skriftlig rapport
 • Naturfagdidaktikk - med innlevert skriftlig oppgave
 • Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse).

Generelle og naturfagdidaktiske refleksjoner inngår som en del av rapportene studentene leverer.

Skriftlige innleveringer kan være individuelle eller gruppeoppgaver.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i arbeidsheftet for feltkurset ved studiestart.

Ved gyldig fravær fra praktiske arbeidsøkter kan det gis kompensasjonsoppgave knyttet til det aktuelle fagområdet. Dersom skriftlige innleveringer ikke blir godkjent ved første innlevering, gis studenten ett nytt forsøk til å levere revidert oppgave.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Individuell, skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler

Gjeldende læreplan for grunnskolen.

Kalkulator uten grafisk display.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

I tilknytning til praksis gjennomføres det en praksisoppgave.

Studiepoengreduksjon

15 studiepoeng overlapping med naturfag 1; GL17NA1+GL17NA2, GL5NA1+GL5NA2, GL17NAT1A+ GL17NAT1B, GL5NAT1A+GL5NAT1B

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter betaler for forbruksmateriell. Det er krav om alminnelig god fysisk helse for å delta på naturfagekskursjonen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

*Bakke, Hjørdis H.K. 2013. Natur1. Barn opplever naturen. Cappelen Damm, Oslo. s. 103-133 (31 sider).

Bjerkely, H. J. 2018. Norske økosystemer - økologi og mangfold. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. s. 13-360 og s.373-403 (378 sider).

*Grønneberg, Truls. Hannisdal, Merete. Pedersen, Bjørn og Ringnes, Vivi. 2017. Kjemien stemmer 1. 4. utg. Cappelen. Oslo. s. 93 - 132. (39sider)

*Grønneberg, Truls. Hannisdal, Merete. Pedersen, Bjørn og Ringnes, Vivi. 2015. Kjemien stemmer 2. 4. utg. Cappelen. Oslo. s.175 - 186. (11sider).

Hannisdal, M. og Ringnes, V. 2013. Kjemi for lærere. (2. utg.) Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 2-103, s. 118-123, s. 135, s. 140-165 (135 sider).

Knain, Erik og Kolstø, Stein Dankert (red.) 2011. Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget, Oslo. Side 13-208 (196 sider).

*Kvammen, P.I., Lie, S., Nyhus, G.C., Vedum, T.V. og Ødegård, T. 2014. Planter og dyr om vinteren. I: Oppdag naturen. Biologi for Grunnskolelærerutdanningen. Fagbokforlaget. s 399-410 (12 sider).

Løken, M. (Red.). 2006. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig arbeidsmetode i barneskolen. Veiledning for lærere. Oslo: Norges Forskningsråd. Ca. 20 s.http://www.nysgjerrigper.no/filearchive/nysgjerrigpermetoden.pdf (11.02.09).

Mork, Sonja M. og Erlien, Wenche (2017). Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag. 2. utgave. s.11-237. Universitetsforlaget (227sider)

Mossberg, B. og Stenberg, L. 2007. Gyldendals store nordiske flora. (2. utg.). Oslo: Gyldendal. (brukes i kurset, ikke eksamenspensum)

Naturen 2 /2009 - Temahefte om kystlynghei. 60 sider. Kan leses gratis på nett av NLA-studenter.

Svensson, L. og Pedersen, J. 2011. Fuglesang. 150 norske fuglearter - beskrivelse og lyder. Cappelen Damm (finst både i stort format og kompaktutgave, brukes i kurset, ikke eksamenspensum)

Sjøberg, Svein. 2009. Naturfag som allmenndannelse: en kritisk fagdidaktikk. (3. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk. s. 63-110 og s. 145-243 (98 sider).

*Skovholt, Karianne (red.). 2014. Innføring i grunnleggende ferdigheter. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. 173-206 (34 sider).

van Marion, P. og Strømme, A. 2015. Biologididaktikk. (2. utg.) Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 36-39, 104-145 (46 sider).

Østrem, Sissel. 2010. Pedagogikk og elevkunnskap. Cappelen Akademisk Forlag. Oslo. s. 98-147 (51 sider).

Totalt 1287 sider (Mossberg & Stenberg og Svensson & Pedersen ikke regnet med).