3IK102 Studieopphold

Alle versjoner:
3IK102 (2021—2022)
3IK102 (2019—2020)
3IK102 (2018—2019)
3IK102 (2017—2018)

Emnekode: 3IK102

Emnenavn: Studieopphold

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori eller tilsvarende, eller være tatt opp til årsstudiet i interkulturell kommunikasjon (IK).

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i:

 • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon
 • Bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Studieoppholdet på ca. en måned gir konkrete møter med andre sosiale og kulturelle realiteter enn det norske. Slike «kroppsliggjorte» erfaringer beriker og utdyper teoretiske innsikter både i dette og andre emner i studiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om sosiale og kulturelle forhold i en bestemt region og bruker denne kunnskapen for å forstå flerkulturelle kontekster
 • kjenner til utfordringer knyttet til interkulturell forståelse, representasjon og formidling

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre bruk av teoretiske innsikter i konkrete interkulturelle samhandlingssituasjoner
 • kan reflektere kritisk over hvordan samfunnsutvikling former egne og andres kulturelle forutsetninger
 • kan anvende interkulturelle innsikter i representasjon og formidling av andres livsformer

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om hvordan å møte mennesker fra andre kulturelle sammenhenger med respekt, forståelse og villighet til konstruktiv dialog.

Innhold

3IK 102-1 Fortolkning og forvaltning av felterfaringer.

Dette delemnet forbereder og bevisstgjør studenten på interkulturelle utfordringer som man møter i felten, og på hvordan å bearbeide og formidle erfaringer og innsikter fra studieturen.

 

3IK102-2 Studieopphold

Studieopphold i Øst-Afrika

Emnet starter med undervisning i IK102-1 og regionspensumet, IK102-2, og inkluderer forberedelser til arbeidskrav som skal gjøres fortløpende i løpet av studieoppholdet. Studieoppholdet har en varighet på en måneds tid hvor alt som er satt opp av felles program er obligatorisk. Etter endt studieopphold er det obligatorisk seminar for faglig bearbeiding av erfaringer, samt skriftlig etterarbeid i forhold til læringsutbyttene.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, diskusjonsseminarer, ekskursjoner, studietur, feltoppgaver, presentasjon og selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca.450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være utført og godkjent innen fastsatt frist for å ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:  

 • Deltakelse på studieopphold med oppsatt program.
 • Én fotopresentasjon
 • To artikler
 • Deltakelse på obligatorisk seminar etter studieoppholdet.

Ved ikke-godkjent fotopresentasjon/artikkel kan studenten levere bearbeidet utgave én gang i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen består av en hjemmeeksamen over en uke på 3000 ord (pluss/minus 15 prosent).

Eksamensoppgaven skrives i henhold til bestemte retningslinjer.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

3IK102 Studieopphold overlapper følgende emner:

 • 3IK102N Studieopphold - 15 studiepoeng
 • 3IK132 Studieopphold erfaring - 15 studiepoeng
 • 3IK115 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver - 5 studiepoeng

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Det er krav om alminnelig god fysikk og god helse for å delta på studietur til Øst-Afrika.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Litteratur og faglige ressurser

3IK102-1 - Fortolkning og forvaltning av felterfaringer Pensum (367 s.)

Alghasi, S., Eide, E. & Simonsen, A. H. (2020). Hvem er "vi" nå? Medier og minoriteter i det nye Norge. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, Kap. 7; kap. 8. (ca. 50 s)

Eide, Elisabeth og Anne Hege Simonsen: Å se verden fra et annet sted. Medier, norskhet og fremmedhet. (Oslo: Cappelen, 2004), s. 215-246 (32 s)

*Gullestad, M. (2007). Misjonsbilder. Bidrag til norsk selvforståelse. Oslo, Universitetsforlaget, Kap 1 (17-42); Kap. 10 (225-240). (40 s.)

Ruud, A. E.(2009): Langvekkistan: grunnlagsproblemer for studiet av asiatiske og afrikanske samfunn (Oslo: Unipub, 2009) (151 s.)

3IK102-2 - Studieopphold i Øst-Afrika Pensum (338 s.)

¤ Bruner, Edward: "The Maasai and the Lion King: Authenticity, Nationalism, and Globalization in African Tourism". American Ethnologist, Vol 28(4), 881-908 (27 s)

¤ Maxon, Robert: East Africa: An Introductory History. (Morgantown: West Virginia University Press, 3. utg., 2009) Kap. 11. (36 s.)

¤ Moyo, Ambrose: "Religion in Africa". I Gordon, April A. og Donald L. Gordon (red.): Understanding Contemporary Africa. (Boulder: Lynne Rienner Publishing, 4. utg. 2007) (33 s.)

Muriaas, Ragnhild. Afrikanske utfordringer (Kristiansand: Høyskoleforlaget. 2011) 136 s.

¤ Mutuku Sesi, Stephen: "Ethnic Conflicts in Africa: Underlying Paradigms". I Mutuku Sesi, Stephen (red.): African Missiology. Contribution of Contemporary Thought. (Nairobi: Uzima Publishing, 2009) (24 s.)

¤ O'Toole, Thomas: "The Historical Context". I Gordon, April A. og Donald L. Gordon (red.): Understanding Contemporary Africa. (Boulder: Lynne Rienner Publishing, 4. utg. 2007) (33 s.)

¤ Simonsen, Jan Ketil og Aud Talle: "Øst-Afrika og det sørlige Sentral-Afrika" i Howell, Signe og Marit Melhuus (red.): Fjern og nær. Sosialantropologiske perspektiver på verdens samfunn og kulturer (Oslo: Ad Notam, 1994), s. 155-179 (25 s.)

¤ Talle, Aud: "But it is mutilation" Antropologi og vanskelige temaer. Norsk antropologisk tidsskrift nr. 1-2, 2001, s. 25-33 (9 s.)

¤ Talle, Aud: "Kvinner og utvikling - tjue år seinere". Norsk antropologisk tidsskrift nr. 1-2, 2002, s. 47-61 (14 s.)

Økland, Ø. (2019). Nairobi’s iHub: Technology for Society, in R. Gill & T. E. Virani & A. C. Pratt, Creative Hubs in Question. Place, Space and Work in the Creative Economy, s. 189-209. London: Palgrave Macmillan.

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla