4HINS201 Hovedinstrument II

Alle versjoner:
4HINS201 (2022—2023)
4HINS201 (2021—2022)
4HINS201 (2020—2021)
4HINS201 (2019—2020)
4HINS201 (2018—2019)
4HINS201 (2017—2018)

Emnekode: 4HINS201

Emnenavn: Hovedinstrument II

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i musikk, menighet og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i musikk, menighet og ledelse

Innledning

Emnet bygger på hovedinstrument I (MML).

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har dypere kunnskap om innstuderings- og øvingsmetoder
 • har dypere kunnskap om instrumentet og hvilke teknikker som blir brukt
 • kjenner til et bredere repertoar for instrumentet
 • har kunnskap om planlegging og gjennomføring av ulike konserter, f.eks. musikkandakter, huskonserter, praksisuke og andre interne eller eksterne prosjekter
 • har kunnskap om fremføring, vurdering og lytting til musikk

Ferdigheter

Studenten:

 • behersker instrumentet bredere teknisk
 • har utviklet en bredere stilforståelse gjennom repertoarstudier
 • kan innstuderings- og øvingsteknikker
 • beherske samspill med studenter og eksterne musikere
 • kunne formidle musikk som solist og i ensemble

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan innordne seg i et ensemble
 • har identitet som musiker
 • har en bevissthet omkring fremføring, vurdering og lytting til musikk

Arbeids- og undervisningsformer

Instrumentalundervisning:

10 timer à 45 minutter pr semester over to semester med instrumentallærer.

Interpretasjon (rytmisk) inngår som et arbeidskrav i dette emne.Det blir undervist som dobbelttimer hver uke gjennom hele studieåret sammen med URM2. For klassiske studenter er klassisk forum obligatorisk.

Arbeidsomfang

375-450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Fremmøtekrav: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen Staffeldtsgate.
 • Arbeidskrav: Tilstrekkelig egenøving til å tilegne seg de ferdigheter som er beskrevet i læringsutbytte.
 • Forberedelse og gjennomføring av minimum én fremføring hvert semester i interpretasjon (rytmisk).
 • Arbeidskrav (rytmisk): Være delaktig på en konsert hvert semester med samspillband (varighet 20 min.)
 • Arbeidskrav (klassisk): Tilstedeværelse på Klassisk forum.
 • Arbeidskrav (klassisk): Deltakelse med minimum to egne bidrag hvert semester i klassisk forum

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hovedinstrumentrapport i henhold til skjema.

(Alle arbeidskrav må være bestått for å kunne levere hovedinstrumentrapport)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hovedinstrumentrapport vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Pensum

.