4HSM207 Digitalisering og prosessledelse

Alle versjoner:
4HSM207 (2021—2022)
4HSM207 (2020—2021)
4HSM207 (2019—2020)
4HSM207 (2018—2019)
4HSM207 (2017—2018)

Emnekode: 4HSM207

Emnenavn: Digitalisering og prosessledelse

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i Økonomi og administrasjon eller bachelor i Innovasjon og ledelse

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i Økonomi og administrasjon samt bachelor i Innovasjon og ledelse.

Innledning

Norske virksomheter investerer mye penger i digital teknologi. Statistikk viser at Norge ligger i front på dette området. Det er imidlertid ikke nødvendigvis en direkte relasjon mellom det å kjøpe og ta i bruk digital teknologi og det å oppnå gevinster. Det er derfor ikke tilstrekkelig for bedrifter å ha personer som kjenner den digitale teknologiens egenskaper og funksjoner. Bedrifter må ha ansatte som forstår hvordan den digitale teknologien kan utnyttes til å gjøre tingene på nye og bedre måter. I dette emnet vil aktuelle digitale informasjonssystemer bli presentert og drøftet med vekt på hvordan disse kan utnyttes og hvilke utfordringer det innebærer.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om den digitale økonomien, og digitale tjenesters betydning for privat og offentlig virksomhet
 • har kunnskap om hva som karakteriserer et digitalt informasjonssystem, og hva det innebærer å innføre og realisere gevinstene fra slike systemer
 • har kunnskap om etiske utfordringer, herunder personvern, sårbarhet og datasikkerhet.

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide selvstendig med praktiske problemløsning basert på fagområdets teorier, metoder og teknikker
 • kan planlegge, organisere og lede innføring av digitale informasjonssystemer i bedrifter
 • kan utforme nye arbeidsprosesser for å utnytte digital teknologi

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formidle sentrale tema innen fagområdet både skriftlig og muntlig
 • kan identifisere og behandle etiske problemstillinger i forhold til innføring og bruk av digital teknologi

Innhold

I emnet vil vi innledningsvis drøfte hva som kjennetegner datasamfunnet og den digitale økonomien. Deretter vil vi se nærmere på ulike digitale informasjonssystemer, og hvordan disse kan utnyttes av dagens virksomheter. Studentene vil lære en modelleringsteknikk for å kartlegge og analysere arbeidsprosesser med tanke på å realisere forretningsmessige gevinster.

Tema:

 • Datasamfunnet og den digitale økonomien
 • Forretningssystemer
 • Digitalisering og digitale enheter
 • Digital forretningsdrift
 • Utvikling og anskaffelse av digitale løsninger
 • Drift av digitale informasjonssystemer
 • Prosessmodellering og prosessledelse
 • Metoder og teknikker for realisering av organisatoriske gevinster
 • Personvern, datasikkerhet og sårbarhet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, demonstrasjoner, praktiske øvelser, plenumsdiskusjoner, gruppebasert prosjektoppgave og veiledning. Det vil bli gitt opplæring i bruk av aktuelle verktøy.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Individuell oppgave i prosessmodellering

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Prosjektoppgave på maks 20 sider som løses i grupper på 3 studenter.

Det gis gruppekarakter.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjektoppgave vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

7,5 sp til 4ØKADM208.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Heggernes, Tarjei Alvær (2020): Digital forretningsforståelse: fra store data til små biter.3.utgave. Bergen. Fagbokforlaget.

Iden, Jon (2016): Prosessutvikling. Håndbok i modellering og analyse av prosesser. 2.utgave.Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Utleverte vitenskapelige artikler.