4IL201 Innovasjonsledelse

Alle versjoner:
4IL201 (2021—2022)
4IL201 (2020—2021)
4IL201 (2019—2020)
4IL201 (2018—2019)
4IL201 (2017—2018)

Emnekode: 4IL201

Emnenavn: Innovasjonsledelse

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Opptak bachelor i innovasjon og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i innovasjon og ledelse.

Innledning

Emnet fokuserer på innovasjon og innovasjonsprosesser i eksisterende virksomheter, både kommersielle og ideelle organisasjoner. Etiske utfordringer vektlegges.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten kan

 • forklare og anvende teori om strategiske endringsprosesser
 • forklare og anvende teori om planlegging og gjennomføring av innovasjonsprosesser i ulike typer virksomheter (bedrifter, frivillige og ideelle organisasjoner, etc.)

Ferdigheter

Studenten kan

 • planlegge, gjennomføre og evaluere innovasjonsprosesser
 • lede innovasjonsprosesser
 • identifisere barrierer og suksessfaktorer i endrings- og innovasjonsprosesser

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere og vurdere etiske problemsstillinger i endringsprosesser

Innhold

 • Barrierer og suksessfaktorer i endrings- og innovasjonsprosesser
 • Metoder for å utvikle innovasjonsideer
 • Oppbygging, innhold og presentasjon av innovasjonsplaner
 • Organisering av innovasjonsprosjekter
 • Ledelse av innovasjonsprosesser
 • Spesielle utfordringer i frivillige og ideelle organisasjoner
 • Etiske utfordringer i endringsprosesser

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppearbeid med konkrete case og innovasjonsprosjekter.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • Muntlig presentasjon av innovasjonsprosjekter (case). Gruppe.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Prosjekteksamen basert på utdelt eller selvvalgt case, gruppeinnlevering.

Omfang på oppgave i henhold til utdelt oppgavemal.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Prosjekteksamen vurderes med gradert karakter A til E for bestått og F for ikke bestått. Gruppekarakter.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Aasen, Tone M. og Amundsen, Oscar. (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal. 340 sider.

Kotter, J.P. (2012). Leading Change. Boston, MA.: Harvard Business. 194 sider.