4MGL1KRLE213 KRLE 2 1-7 Nyreligiøsitet og media

Alle versjoner:
4MGL1KRLE213 (2024—2025)
4MGL1KRLE213 (2023—2024)
4MGL1KRLE213 (2022—2023)
4MGL1KRLE213 (2021—2022)

Emnekode: 4MGL1KRLE213

Emnenavn: KRLE 2 1-7 Nyreligiøsitet og media

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Det forutsettes at studenten har et grunnlag på 30 stp i KRL/RLE/KRLE, enten fra allmennlærerutdanningen fram til 2010 eller grunnskolelærerutdanningen fra 2010.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i GLU 1 -7.

Valgemne for studenter som skal ta master i KRLE i grunnskoleærerutdanningen.

Innledning

Emnet gir valgfordypning i nyreligiøsitet og forholdet mellom religion og media. Studentene vil bli kjent med noen av de mest sentrale personene, organisasjonene, ideene og praksisene innenfor nyreligiøsitet i vestlige samfunn fra slutten av 1800-tallet og frem til i dag. Media fungerer på mange måter som en katalysator for religiøs endring, og er én forklaringsfaktor når det gjelder nyreligiøsitet i vestlige samfunn. Studiet av nyreligiøsitet i dag innebærer derfor også analyse av hvordan media formidler nyreligiøst tankegods, og hvordan media kan skape nye former for fellesskap og organisering. I dette emnet vil studentene stifte bekjentskap med medialiseringsteori og lære om hvordan media kan bidra til religiøs endring innenfor rammen av nyreligiøsitet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om nyreligiøsitetens fremvekst og historie i vestlige samfunn, fra slutten av 1800-tallet til i dag
 • kjenner til ideer og praksiser innenfor det nyreligiøse feltet
 • har kjennskap til medialiseringsteori
 • har kunnskap om hvordan media kan bidra til å endre autoritetsstrukturer, organisasjonsformer og innholdet i trosforestillinger og religiøs praksis
 • har kunnskap om forholdet mellom religion og populærkultur  

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan anvende historisk kunnskap om kulturmøter og flerreligiøsitet i møte med mangfoldet i dagens samfunn
 • kan reflektere rundt hvordan media preger vår forståelse av religion

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan reflektere selvstendig over lærerrollen i lys av forholdet mellom religion, media og danning
 • kan reflektere selvstendig over faktorer som bidrar til religiøs endring

Innhold

Emnet gir valgfordypning i to tema:

 • Nyreligiøsitet
 • Forholdet mellom religion og media

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen organiseres i forelesninger og seminarer. Det blir planlagt dagsekskursjon(er) i løpet av studiet.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen:

 • Førsteutkast til semesteroppgaven (1000 ord)
 • Ekskursjonsrapport (1000 ord, eller digital fortelling)

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Individuell semesteroppgave. Lengde: 2500 ord. Med veiledning.

 

Tillatte hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Emnet må kombineres med fellesdelen av KRLE2, 4MGL1KRLE200, 20 studiepoeng.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Media og nyreligiøsitet

Campbell, Heidi (2012) «Understanding the Relationship between Religion Online and Offline in a Networked Society». Journal of the American Academy of Religion. 80. 64-93. 29 s.

Gilhus, Ingvild og Lisbeth Mikaelsson (2005) Kulturens refortrylling: Nyreligiøsitet i moderne samfunn (andre utgave). Oslo: Universitetsforlaget s. 11-196, (186 sider).

Gilhus, Ingvild, Siv Ellen Kraft og James R. Lewis. New Age in Norway. Sheffield: Equinox, s. 1-262 (262 s.)

Lied, Liv Ingeborg og Audun Toft (2018) «‘Let me Entertain You’: Media Dynamics in Public Schools», i Knut Lundby (red.) Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, Berlin/Boston: De Gruyter, 243-258 (16 sider).

Lövheim, Mia og Stig Hjarvard (2019) «The Mediatized Conditions of Contemporary Religion: Critical Status and Future Directions», Journal of Religion, Media and Digital Culture 8 (2019), 206-225 (19 s.)

Lundby, Knut (2021) Religion i medienes grep: Medialisering i Norge. Oslo: Universitetsforlaget (150 s.)

Toft, Audun og Maximilian Boberg (2018) «Perspectives: Mediatized Religious Education» i Knut Lundby (red.) Contesting Religion: The Media Dynamics of Cultural Conflicts in Scandinavia, Berlin/Boston: De Gruyter, 225-241 (15 s.)

Aadnanes, Per M. (2012) Livssyn, 4. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. s. 216-291 (75 s.)

(755 sider)

 

 

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla