4MGL1NA101 Naturfag 1 1-7

Alle versjoner:
4MGL1NA101 (2024—2025)
4MGL1NA101 (2023—2024)
4MGL1NA101 (2022—2023)
4MGL1NA101 (2021—2022)
4MGL1NA101 (2020—2021)
4MGL1NA101 (2019—2020)
4MGL1NA101 (2018—2019)

Emnekode: 4MGL1NA101

Emnenavn: Naturfag 1 1-7

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Se programplan.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i GLU 1-7

Innledning

I naturfag 1 arbeides det med naturfagdidaktiske og naturfaglige tema som er relevante for alle som skal undervise i naturfag på trinnene 1-7 i grunnskolen. Naturfag 1 gir grunnleggende innføring i naturfagene og presenterer arbeidsmåter grunnskolelærerstudenter kan bruke til å styrke elevenes motivasjon for og læring av naturfaglige emner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om begynneropplæring i naturfag, barns forståelse av naturfaglige begreper og overgangen fra barnehage til skole
 • har kunnskap om naturvitenskapens og teknologiens metoder og tenkemåter
 • har kunnskap om fagdidaktisk forskning om undervisning, vurdering og elevenes læring i naturfag med fokus på begrepsdannelse, hverdagsforestillinger, grunnleggende ferdigheter og utforskende arbeidsmåter
 • har grunnleggende kunnskap om struktur og funksjon til celler, samt noen viktige kjemiske reaksjoner som skjer i celler (fotosyntese og celleånding)
 • har kunnskap om sansene våre og noen sentrale organsystemer i menneskekroppen, og hvordan disse virker sammen
 • har kunnskap om arter og grupper av organismer som er vanlige i norsk natur, og deres klassifikasjon og livssykler
 • har kunnskap om evolusjon, arters tilpasninger til hverandre og miljøet, og utviklingen av biologisk mangfold
 • har kunnskap om kretsløp i naturen og menneskers påvirkning på disse
 • har kunnskap om naturtyper og økosystemer som er aktuelle i feltarbeid på barnetrinnet, viktige prosesser i økosystemene og årstidsvekslinger i norsk natur
 • har kunnskap om vann, luft og oppbygging og egenskaper til vanlige stoffer og kjemiske reaksjoner i hverdagen og i naturen
 • har kunnskap om atomers oppbygning, grunnstoffer, og hvordan oppbygningen bestemmer et stoffs egenskaper
 • har kunnskap om bevaring, overføring, kvalitet og ulike former for energi i alle områder av naturfaget, inkludert enkle beregninger
 • har kunnskap om ulike krefter, rettlinjet bevegelse med konstant akselerasjon og sammenhenger mellom disse
 • har kunnskap om ulike bølger og egenskaper som frekvens, bølgelengde og amplitude
 • kjenner Ohms lov og kan utføre enkle forsøk innen elektrisitet og magnetisme
 • har kunnskap om solsystemet, årstids- og døgnvariasjoner, månefaser og ulike himmellegemer samt deres betydning for livet på jorda
 • har kunnskap om ytre og indre geologiske prosesser på jorda og bergartenes kretsløp, inkludert kjennskap til mineraler og bergarter
 • har kunnskap om værfenomener og hvordan disse oppstår, værsystemer, klima, drivhuseffekten og global oppvarming

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og flerkulturelle elevgrupper
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning i naturfag inne og ute og anvende varierte metoder som fremmer elevenes utforskning og dybdelæring
 • kan gjennomføre målinger, gjøre enkle beregninger, anvende relevante modeller, bruke relevant utstyr og gjennomføre aktiviteter med nødvendige sikkerhetstiltak
 • kan forstå kjemiske reaksjonsligninger og bruke dem for å beskrive kjemiske reaksjoner
 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
 • kan gjennomføre teknologiundervisning med fokus på programmering og prosessen fra idé til produkt

Generell kompetanse

Studenten

 • kan bruke gjeldende læreplan for barnetrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • kan reflektere over forholdet mellom vitenskapelig, erfaringsbasert og tradisjonell kunnskap i samfunnsdebatten
 • kan arbeide tverrfaglig med bærekraftspørsmål i skolen og knytte egen rolle som naturfaglærer til spørsmål som angår folkehelse og livsmestring

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i naturfagene, herunder fysikk, kjemi, biologi, astronomi og geofag, og i naturfagdidaktikk. Emnene vektlegges slik det er relevant for 1.-7. trinn. I naturfagdidaktikk fokuseres det på drøfting og begrunnelser for utforskende undervisning og feltarbeid, kjemididaktikk, naturvitenskapelige arbeidsmetoder, læringsteori og naturfaget sin plass i skolen. Studentene skal arbeide med naturfagdidaktisk litteratur, for å øke sin forståelse for naturfagdidaktiske problemstillinger. Studentene vil også få en første innføring i naturfagdidaktisk metode. Kurset har også fokus på emnene begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, tilpasset opplæring og vurdering.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger

Seminarer

Praktisk arbeide

Ekskursjoner til ulike naturtyper med fokus på botanikk, zoologi, geologi og økologi.

Praktiske øvinger i fysikk, kjemi og anatomi/fysiologi

Praktisk prosjekt i teknologi

Arbeidsomfang

900 timer (praksis kommer utenom)

Arbeidskrav

Følgende obligatoriske arbeidskrav skal gjennomføres:

 • Ekskursjon til ulike naturtyper -- varighet inntil fem dager, med innlevert skriftlig rapport. Ekskursjonen gjennomføres sammenhengende eller i flere deler.
 • Objektsamling -- med godkjent innlevering og avsluttende prøve
 • Praktiske øvinger i fysikk -- én dag, med innlevert skriftlig rapport
 • Praktiske øvinger i kjemi - én dag, med innlevert skriftlig rapport
 • Prosjekt i teknologi -- med godkjent deltakelse og muntlig presentasjon/poster
 • Praktiske øvinger i anatomi og fysiologi - inntil én dag, med innlevert skriftlig rapport
 • Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse)

Generelle og naturfagdidaktiske refleksjoner inngår som en del av rapportene studentene leverer.

 

Skriftlige innleveringer kan være individuelle eller gruppeoppgaver.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart.

Ved gyldig fravær fra praktiske arbeidsøkter kan det gis en kompensasjonsoppgave knyttet til det aktuelle fagområdet. Dersom skriftlige innleveringer ikke blir godkjent ved første innlevering gis studenten(e) ett nytt forsøk til å levere en revidert oppgave.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell, skriftlig eksamen, 6 timer.   

Tillatte hjelpemidler

Gjeldende læreplan for grunnskolen

Lommekalkulator uten grafisk display

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Se egen praksisplan.

Studiepoengreduksjon

30 studiepoeng overlapping med naturfag 1; GL17NA1+GL17NA2, GL5NA1+GL5NA2, GL17NAT1A+ GL17NAT1B, GL5NAT1A+GL5NAT1B

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studenter betaler for utgifter til ekskursjon og forbruksmateriell.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

*: Inkluderes i kompendium

**: Åpent tilgjengelig gjennom internett

*Alfsen, Knut H., Hessen, Dag Olav og Jansen, Eystein (2013). Klimaendringer i Norge - forskernes forklaringer. Universitetsforlaget, Oslo. s. 32-68 (37 sider).

*Angell, Carl, Bungum, Berit, Henriksen, Ellen K., Kolstø, Stein Dankert, Persson, Jonas og Renstrøm, Reidun. 2011. Fysikkdidaktikk. Høyskoleforlaget, Kristiansand. s. 147-159 (13 sider).

*Bakke, Hjørdis H.K. 2017. Natur 1. Barn opplever naturen. 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. 104-112, s. 114-124, s. 126-130 og s. 136-142 (32 sider).

*Bakke, Hjørdis H.K. og Munkebye, Eli. 2016. Økologi for grunnskolelærerutdanningen. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. 86-87, 92-98, 153-177, 256-272, 371-378, 395-401, 415-416 (68 sider).

**Bergem, Ole Kristian, Kaarstein, og Hege, Nilsen, Trude (red.) 2016. Vi kan lykkes i realfag. Resultater og analyser fra TIMSS 2015. Universitetsforlaget, Oslo. s. 11-21, s. 44-62 og s. 137-157 (51 sider). https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/timss-2015/

Bjerkely, Hans Jan. 2018. Norske naturtyper - økologi og mangfold. 2.utgave. Universitetsforlaget, Oslo. s. 13-425 (413 sider).

*Dahlin, Liv Klakegg. Svorkmo, Anne-Gunn og Voll, Liv Oddrun. 2013. Teknologi og design i skolen. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. 11-22 og s. 49-60 (24 sider).

*Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor og Wehner-Godée, Christina. 2016. Barn og naturvitenskap. Oppdage, utforske og lære i barnehage og skole. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. s. 17-27, s. 97-108 og s. 165-170 (31 sider).

*Elgarøy, Øystein. 2017. Astronomi - en kosmisk reise. Universitetsforlaget, Oslo. s. 13-29, s. 141-162 og s. 244-247 (44 sider).

*Fiskum, Tove Anita, Gulaker, Dag og Andersen, Hans Petter (red.). (2018) Den engasjerte eleven. Undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. 211-228 (18 sider).

*Fiskum, Tove Anita og Husby, Jon Arve (red.) 2014. Uteskoledidaktikk. Ta fagene med ut. Cappelen Damm Akademisk, Oslo. s. 147-162 og s. 193-209 (33 sider).

*Freedman, Roger A., Geller, Robert M. og Kaufmann, William J. 2011. Universe. W.H.Freeman & Co., New York. s. 159-180 (22 sider).

*Grimenes, Arne Auen, Jerstad, Per og Sletbak, Bjørn. 2011. Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole. Cappelen Damm, Oslo. s. 13-31, s. 47-73, s. 97-124, s. 286-294, s. 385-402 og s. 456-466 (112 sider).

Grindeland, John Magne, Lyngved, Ragnhild og Tandberg, Cato. 2012. Biologi for lærere. Gyldendal Akademisk, Oslo. s. 9-186, s. 229-233, s. 298-370 og s. 395-413 (276 sider).

Hannisdal, M. og Ringnes, V. 2013. Kjemi for lærere. 2.utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo. s. 2-123, s. 135 og s. 140-164 (148 sider).

*Kalvig, Siri. 2000. Vær og uvær. Schibsted, Oslo. s. 37-59 (23 sider).

*Knain, Erik og Kolstø, Stein Dankert (red.) 2011. Elever som forskere i naturfag. Universitetsforlaget, Oslo. s. 13-55 (43 sider).

Mork, Sonja M. og Erlien, Wenche (2017). Språk, tekst og kommunikasjon i naturfag. 2. utgave. s.11-221. Universitetsforlaget, Oslo. (211 sider).

*Myhre, Arne. 2015. Klima, energi og miljø. 2.utgave. Universitetsforlaget, Oslo. s. 75-127 (53 sider).

**Naturfag 2/12 (temanummer Teknologi og design). s 2-69 (68 sider). https://www.naturfagsenteret.no/c1515376/tidsskrift_nummer/vis.html?tid=1994859

**Norges Forskningsråd. 2006. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. Lærerveiledning. Norges Forskningsråd, Oslo. (35 sider). https://nysgjerrigper.no/filearchive/nysgjerrigpermetoden2016.pdf

**Sanne, Anders, Berge, Ola, Bungum, Berit, Jørgensen, Eva Celine, Kluge, Anders, Kristensen, Tor Espen, Mørken, Knut Martin, Svorkmo, Anne-Gunn og Voll, Liv Oddrun. 2016. Teknologi og programmering for alle. En faggjennomgang med forslag til endringer i grunnopplæringen - august 2016. s. 11-39 (29 sider). https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/teknologi-og-programmering-for-alle

**Schreiner, Camilla og Sjøberg, Svein. 2005. Et meningsfullt naturfag for dagens ungdom? NorDiNa 2/05. (18 sider). https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/480

*Sjøberg, Svein. 2009. Naturfag som allmenndannelse: en kritisk fagdidaktikk. 3. utgave. Gyldendal Akademisk, Oslo. s. 30-38, s. 181-204, s. 310-342 (66 sider).

**Sjøberg, Svein. 2009. Vitenskapsteori - noe for skolens naturfag? (ca. 4 sider) https://www.naturfag.no/artikkel/vis.html?tid=1209392

*Skovholt, Karianne (red.) 2014. Innføring i grunnleggende ferdigheter. Cappelen Damm Akademisk. Oslo. s. 173-206 (34 sider).

*van Marion, P. og Strømme, A. 2015. Biologididaktikk. 2.utgave Høyskoleforlaget, Kristiansand. s. 125-145 (21 sider).

Ødegaard, Marianne, Haug, Berit S. Mork, Sonja M. og Sørvik, Gard Ove. 2016. På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget, Oslo. (160 sider)

Totalt 2082 sider.