4MGL1NO201 Norsk 2, 1-7

Alle versjoner:
4MGL1NO201 (2024—2025)
4MGL1NO201 (2023—2024)
4MGL1NO201 (2022—2023)
4MGL1NO201 (2021—2022)
4MGL1NO201 (2020—2021)

Emnekode: 4MGL1NO201

Emnenavn: Norsk 2, 1-7

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Norsk 1.  

Anbefalte forkunnskaper

Litteratur og leseopplæring Norsk 1, Inn i skrift og språk Norsk 1, Språk og skriveopplæring Norsk 1.

Relevans i studieprogrammet

Emnet er en valgfri del av grunnskolelærerutdanningen 1 -7.

Emnet er obligatorisk om studenten ønsker grunnskolelærerutdanning 1-7 med master i norsk.

Innledning

Emnet har tre hovedfokusområder som til dels følger tredelingen fra norsk 1 - Litteratur og leseopplæring, Språk og skriveopplæring og Inn i språk og skrift.

Læringsutbytte

Etter endt studium har studenten følgende læringsutbytte:

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i norskfagets historie og i sentrale fagdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere faglige og tverrfaglige utviklingsarbeid i møte med framtidas skole
 • kan formidle fagstoff om språk, litteratur, tekster og medium samt lesing og skriving skriftlig og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kjenner norskfaglig forsknings- og utviklingsarbeid relevant for 1.-7. trinn og kan drøfte relevante forskningsetiske problemstillinger, valg av metode og aktuell vitenskapsteori
 • kan lese, forstå og reflektere over norskfaglig forskningslitteratur
 • kan omsette læreplanmål til praktisk arbeid og legitimere faglige og didaktiske valg

 

Litteratur og leseopplæring

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om hva som kjennetegner et variert utvalg tekster: muntlige, skriftlige og multimodale; skjønnlitterære og sakprosa i ulike sjangre og medium; tekster fra fortid og samtid
 • har bred kunnskap om litteraturhistorie og skjønnlitteratur fra ulike tider og steder  med vekt på tekster for barn og unge
 • har bred kunnskap om litteraturteoretiske og litteraturdidaktiske perspektiv og tilnærminger
 • har bred kunnskap om den andre leseopplæringen og leseforståelse.
 • har bred kjennskap til forsknings - og utviklingsarbeid som er relevant for litterære emner og leseopplæring i norskfaget på 1. -7. trinn

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for at elever på barneskolen lærer å lese og diskutere saktekster og skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium
 • kan legge til rette for variert arbeid med et utvalg skjønnlitteratur og sakpregede tekster i tradisjonelle og modere medium og grunngi valgene sine
 • kan bruke relevante metoder i leseopplæringen og tilpasse opplæringen for elever i en sammensatt elevgruppe
 • kan legge til rette for videreutvikling av lesing som grunnleggende ferdighet.
 • kan skrive akademiske fagtekster på begge målformer og delta i faglige samtaler 

 

Språk og skriveopplæring

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om språket som system
 • har bred kunnskap om språket i bruk og språklig variasjon
 • har bred kunnskap om språkhistorie og språklige endringsprosesser i eldre og nyere tid
 • har bred kunnskap om den videre skriveopplæringen
 • har bred kunnskap om gjeldende normering av nynorsk og bokmål

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for at elever på barneskolen lærer å skrive saktekster og skjønnlitterære tekster i ulike sjangre og medium
 • kan bruke relevant grammatikk - og språkkunnskap, tekst og litteraturkunnskap i analyse og vurdering av muntlige, skriftlige og mulitmodale elevtekster og som grunnlag for tilpasset og læringsfremmende respons
 • kan bruke relevante metoder i skriveopplæringen og tilpasse opplæringen for elever i en sammensatt elevgruppe
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og sette i verk relevante tiltak for tilpasset opplæring
 • kan legge til rette for videreutvikling av skriving som grunnleggende ferdighet
 • kan skrive akademiske fagtekster på begge målformer og delta i faglige samtaler 

 

Inn i språk og skrift

Kunnskap

Studenten

 • har bred kunnskap om språkutvikling og språkstimulering i norsk som første- og andrespråk
 • har kunnskap om flerspråklighet, samisk, nasjonale minoritetsspråk og nabospråk
 • har bred kunnskap om muntlig kommunikasjon
 • har bred kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving
 • har bred kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter i norskfaget

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevant grammatikk - og språkkunnskap, tekst og litteraturkunnskap i analyse og vurdering av muntlige, skriftlige og multimodale elevtekster og som grunnlag for tilpasset og læringsfremmende respons til flerspråklige elever og elever i begynneropplæringen
 • kan bruke relevante metoder i skriveopplæringen og tilpasse opplæringen for elever med ulik språklig og kulturell bakgrunn
 • kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og sette i verk relevante tiltak for tilpasset opplæring for flerspråklige elever og elever i begynneropplæringen
 • kan legge til rette for utvikling av grunnleggende ferdigheter i norskfaget med særlig fokus på flerspråklige elever og elever i begynneropplæringen videreutvikling av skriving som grunnleggende ferdighet

FoU-oppgaven (gjelder studenter som skal skrive FoU-oppgaven i norsk.)

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for 1-7/5-10-trinn innenfor eget prosjektområde
 • har  innsikt i forskningsetiske dilemma og forskningsmetode som er relevant for eget forskingsområde/prosjekt
 • har oversikt og forståelse av aktuell og relevant forskningslitteratur

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke relevante metoder i et forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan reflektere over vitenskapsteoretiske og forskningsetiske implikasjoner av eget prosjekt
 • kan vurdere sammenhengen mellom eget forsknings- og utviklingsprosjekt og praksis
 • kan følge forskningsetiske normer
 • kan drøfte resultat av forsknings- og utviklingsprosjekt på kolleganivå og framstille eget prosjekt for medstudenter og lærere

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre et FoU-arbeid
 • har innsikt i sentrale faglige, fagdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
 • kan drøfte relevante forskningsetiske problemstillinger
 • kan reflektere over valg av metode og relevant vitenskapsteori i  forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til masterfaget
 • kan formidle et praksisrelevant faglig emne skriftlig og muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Innhold

Emnet Fordypning i norsk, norsk 2 vil ha et særlig fokus på å videreutvikle kunnskap og ferdigheter fra norsk 1. I tillegg vil norsk 2 ha et større fokus på språk- og litteraturhistorie og på flerspråklighet og flerspråklig praksis. Studentene vil arbeide med et vidt tekstutvalg, utvide egen kunnskap om språk, tekst, lese- og skriveundervisning og flerspråklighet, og bruke og reflektere over denne kunnskapen i møte med andre fag og i praksisfeltet. Norskfaget vil kunne samarbeide med andre fag der dette er naturlig.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminar med aktiv studentdeltakelse, gruppeseminar, barneskolepraksis, selvstudium. Studentene bør organisere samarbeid også utenfor obligatorisk undervisning, f.eks. kollokviegrupper.

Arbeidsomfang

900 timer inkludert selvstudium.

Arbeidskrav

 • Et individuelt skriftlig arbeid (med lærerveiledning og studentrespons)
 • To skriftlige arbeid i gruppe (med lærerveiledning og studentrespons)
 • Respons på medstudenters arbeid
 • Breddetest
 • Deltagelse i gruppediskusjon
 • Ett seminarinnlegg

Følgende arbeidskrav er knyttet til FoU-oppgaven

 • Problemstilling 
 • Litteraturliste etter gitte kriterier
 • Tekstutkast etter gitte kriterier
 • Deltakelse på forskningsseminar 
 • Deltakelse i én gruppeveiledning
 • Deltakelse i én individuell veiledning 

Følgende arbeidskrav gjelder for studenter som ikke skriver FoU-oppgave i norsk

 • En fagtekst på 2500 ord + / - 10%
 • Godkjent problemstilling og litteraturliste til fagteksten
 • Respons på medstudents utkast til fagtekst

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i årsplanen for faget ved studiestart. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjente før studenten kan gå opp til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Både skriftlige og muntlige arbeidskrav blir vurdert til: Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Muntlig eksamen med en dags forberedelsestid, individuell.

Muntlig eksamen er todelt. Den ene delen tar utgangspunkt i en forberedt digital presentasjon av et av de tre skriftlige arbeidskravene. Den andre delen er knyttet til kompetanse med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene. Det blir trukket om hvilken oppgave som forberedes for presentasjon dagen før, emne for utspørring skal ikke forberedes og blir trukket på eksamensdagen

 • FoU-oppgave for studenter med norsk som masterfag.

Tillatte hjelpemidler

Forberedelse av presentasjon: Alle.

Muntlig gjennomføring: Ingen hjelpemidler utover presentasjonen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen blir vurdert med gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

FoU-oppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på grunnskolelærerutdanning 1-7, Master i norsk.

Praksis

Se egen praksisplan.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen. I tillegg kan emneansvarlig gjennomføre mindre evalueringer. Studentene kan gi tilbakemelding på emnet i forbindelse med undervisning og til emneansvarlig.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Litteratur og faglige ressurser finner du her.