4ØKAD203 Makroøkonomi

Alle versjoner:
4ØKAD203 (2022—2023)
4ØKAD203 (2021—2022)
4ØKAD203 (2020—2021)
4ØKAD203 (2019—2020)
4ØKAD203 (2018—2019)
4ØKAD203 (2017—2018)

Emnekode: 4ØKAD203

Emnenavn: Makroøkonomi

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak bachelor i økonomi og administrasjon

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at man har avlagt eksamen i 4ØKAD201 Matematikk for økonomer, eller at matematikken studeres i samme semester.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal

 • redegjøre for sentrale makroøkonomiske begreper
 • forklare grunnleggende og sentrale sammenhenger i makroøkonomien
 • forstå hvordan endringer i etterspørselen i en del av økonomien får ringvirkninger og kan påvirke det generelle økonomiske aktivitetsnivået i et land (multiplikatorvirkninger)
 • forstå hvordan makroøkonomisk politikk, med vekt på penge- og finanspolitikk, kan brukes for å jevne ut konjunktursvingninger
 • redegjøre for hvordan nasjonale økonomier, spesielt små åpne økonomier som den norske, påvirkes av internasjonale forhold
 • redegjøre for arbeidsmarkedet og sammenhengen mellom arbeidsløshet, potensielt nasjonalprodukt og inflasjon
 • forstå grunnleggende interesse- og målkonflikter som er knyttet til den økonomisk politikken
 • ha innsikt i sentrale drivkrefter bak økonomisk vekst

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • analysere enkle, grunnleggende makroøkonomiske problemstillinger ved hjelp av (1) matematikk og (2) grafiske verktøy
 • analysere hvordan ulike former for makroøkonomisk politikk påvirker sentrale makroøkonomiske størrelser i åpne økonomier

Generell kompetanse

Studenten

 • skal forstå grunnleggende makroøkonomiske sammenhenger. Dette innebærer blant annet en forståelse av hvordan et lands økonomi avhenger av internasjonale forhold og hvordan den økonomiske politikken fungerer.  

Innhold

 • Makroøkonomiske modeller
 • Konjunkturanalyse
 • Økonomisk politikk
 • Penge- og kapitalmarkedet i en global økonomi
 • Koplingen mellom penge-, finans- og valutapolitikk
 • Inflasjonsmål
 • Arbeidsmarkedet
 • Økonomisk vekst

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger samt mulighet for gruppearbeid.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for studenten: ca. 210 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • 1 obligatorisk innlevering

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler

Kalkulator.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Emnesperre

4ØKADM106

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Holden, S. (2016): Makroøkonomi. Cappelen Damm Akademisk.

Holden, S., Krogh, T. og Prestmo, J.B. (2016): Makroøkonomi. Oppgaver og løsningsforslag. Cappelen Damm Akademisk.