4RELPED230 Innovasjon og læring i kirkelig kontekst

Alle versjoner:
4RELPED230 (2024—2025)
4RELPED230 (2022—2023)
4RELPED230 (2021—2022)
4RELPED230 (2020—2021)
4RELPED230 (2019—2020)
4RELPED230 (2018—2019)

Emnekode: 4RELPED230

Emnenavn: Innovasjon og læring i kirkelig kontekst

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Fullført 60 sp på bachelornivå innenfor PTL, teologi eller lignende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne 6.semester i Bachelor i praktisk teologi og ledelse, BAPTL

Kan også tas som enkeltemne.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om konkrete og aktuelle utfordringer for innovasjon og læring i kirkelig kontekst, med særlig fokus på norsk kontekst
 • har god kunnskap om konkrete og aktuelle leder- og veilederutfordringer i kirkelig innovasjon herunder rekruttering av frivillige medarbeidere og betydningen av smågrupper
 • har kunnskap om noen sentrale teorier om innovasjon hentet fra læringsteori og økonomisk teori–
 • har kunnskap om betydningen av å utvikle ulike fellesskapsformer, som for eksempel smågrupper, som en del av kirkens misjonale karakter
 • har kjennskap til hvordan ulike ekklesiologiske modeller for kirke fortolker betydningen av innovasjon i kirkelig kontekst

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere teologisk over sentrale utfordringer for kirkelig innovasjon i norsk kontekst
 • kan reflektere over hvordan sentrale utfordringer for kirken i Norge kan møtes ved hjelp av kunnskap om innovasjon og ledelse
 • kan reflektere kritisk og konstruktivt over sin rolle som leder og veileder i prosesser i kirken som utfordrer til nyskaping og nytenking
 • kan reflektere over det å motivere medarbeidere i kirkelig kontekst
 • kan vurdere sammenhengen mellom egne ferdigheter, erfaringer, og kunnskaper i møte med lederutfordringer i prosesser som involverer kreativitet og innovasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å lede og veilede prosesser preget av innovasjon
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis
 • kjenner til prosesser som fremmer kreativitet og innovasjon

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i det å arbeide med innovasjon og læring med kirken som kontekst. Emnet utfordrer til refleksjon over det å lede og veilede prosesser som involverer innovasjon. Gjennom undervisning og praksisrefleksjon arbeider en i dette emnet mot å bevisstgjøre betydningen av innovasjon og det å reflektere både ut fra nyere læringsteori, teori om lederskap og veiledning og teologisk teori i møte med prosesser som innebærer innovasjon i kirkelig kontekst. Gjennom dette emnet gis det også rom for refleksjon over betydningen av ulike fellesskapsformer som rammer for det å utvikle kreativitet og innovasjon i kirkelig kontekst.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet har blokkundervisning. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og gruppeøvelser, mer seminarpregede øvelser og ferdighetstrening. I dialog med (evt tidligere) praksiserfaring skal emnet gi hjelp til å reflektere over ulike strategier og forutsetninger for innovasjon og læring i kirkelig kontekst

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten få godkjent:

 • Et refleksjonsnotat (ca 1000-1500 ord) med emne oppgitt av faglærer knyttet til undervisningen og/eller læringsutbytte i emnet.
 • Deltagelse på minst 80% av undervisningen

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Hjemmeeksamen 14 dager: Et essay på 3500-4000 ord til oppgitt tema/problemstilling som vurderes med gradert karakter.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

TEOL230/4TEOL230 Innovasjon og kreativitet i kristent ungdomsarbeid- 5 stp

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Litteratur merket med * gis i elektronisk kompendium.

Aasen, Tone Merete (2015): Innovasjonsarbeid - organisasjon, kultur og ledelse.  Oslo: Gyldendal. (174 sider)

Frazee, R. (2013). The Connecting Church 2.0: Beyond Small Groups to Authentic Community. Zondervan.  (240 sider)

Hudson, N. (2012). Imagine Church. London: IVP. (180 sider)

*) Birkedal, Erling. (2017). "Frivillighet i trosopplæringen ; en refleksjon om samspill mellom ansatte og frivillige." Prismet 68 (3): 231-241. (11 sider)

 *) Clary, Gil E. (et al) (1998): -Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach.- I Journal of Personality and Social Psychology Vol 74, no.6, s. 1516-1530.(15 sider)

Ese, Anders. (2008). Metodar for Scenariobygging. Fra foredrag. Fra NTNUs artikkelsamling. Artikkelen bygger på et foredrag holdt september 2008. https://www.ntnu.no/wiki/download/attachments/6587184/Metodar+for+Scenariobygging.pdf (12 sider)

*) Kaufman & Kaufman, (2015). Læring (kap 8), i Psykologi i organisasjon og ledelse. (40 sider)

*) Sirris, S. (2015). Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for kirkelig frivillighetsledelse. SJLT, 2-2015 (17 sider)

 

 

 

 

 

lwnå