HSM103 Statistikk

Alle versjoner:
HSM103 (2022—2023)
HSM103 (2021—2022)

Emnekode: HSM103

Emnenavn: Statistikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Kristiansand, Oslo

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 7,5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak på bachelor i økonomi og administrasjon eller bachelor i innovasjon og ledelse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i økonomi og administrasjon og bachelor i innovasjon og ledelse.

Innledning

Dette emnet vil gi en innføring i sentrale statistiske teknikker som er relevante for økonomifaget. Faget vil gi studentene viktige analyseverktøy for å vurdere forskningsresultater, pensumlitteratur og bidrag om økonomi i samfunnsdebatten. I tillegg vil emnet gi studentene forutsetning for å tenke kritisk rundt bruk av statistikk. Emnet vil også gi grunnlag for å anvende statistikk i egne arbeider og innleveringer.

Læringsutbytte

Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte i økonomisk statistikk:

Kunnskap

Studenten

 • Kan lage egne grafiske fremstillinger av statistikk
 • Er kjent med de viktigste begrepene innenfor deskriptiv statistikk
 • Er kjent med prinsippene for sannsynlighetsregning
 • Kjenner til de viktigste sannsynlighetsfordelingene
 • Kan gjennomføre og anvende de viktigste testene for hypotesetesting
 • Forstår korrelasjon og regresjonsanalyse
 • Kan grunnleggende prinsipper for datainnsamling

Ferdigheter

Studenten kan

 •  Anvende kriterier for å vurdere bruk av statistikk i forskningslitteratur og samfunnsdebatten
 •  Hypotesetesting
 •  Analyser av markedsdata, herunder korrelasjonsanalyse, regresjonsanalyse og variansanalyse

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan reflektere over hva som bør kreves av en "god" teori
 • Forstår simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians
 • Forstår noen av begrensningene og mulighetene i bruk av statistikk

Innhold

 • Deskriptiv statistikk
 • Sannsynlighetsregning
 • Sannsynlighetsfordelinger
 • Kombinatorikk
 • Tilfeldige variabler, forventning og varians
 • Estimering og estimatorer
 • Hypotesetesting
 • Regresjonsanalyse
 • Datainnsamling

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og gruppeoppgaver.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student: ca. 210 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan fremstille seg til avsluttende vurdering:

 • Innleveringsoppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.

Tillatte hjelpemidler

Kalkulator og lærebok.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, engelsk hvis engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

 • 4ØKADM103
 • 4ØKADM107
 • 4ØKADM108

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Ubøe, J (2015): Statistikk for økonomifag (5.utgave). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.