MGL1PROP-M Masteroppgave i profesjonsrettet pedagogikk

Alle versjoner:
MGL1PROP-M (2024—2025)
MGL1PROP-M (2023—2024)
MGL1PROP-M (2022—2023)
MGL1PROP-M (2021—2022)

Emnekode: MGL1PROP-M

Emnenavn: Masteroppgave i profesjonsrettet pedagogikk

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 45 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

210 studiepoeng fra 1.–4.studieår må være bestått, deriblant minst 30 stp. på alle obligatoriske emner (pedagogikk og elevkunnskap, norsk og matematikk), VIT301, 30 studiepoeng i et undervisningsfag som bygger videre på 60 studiepoeng fra 1. –3.år og 30 studiepoeng i profesjonsrettet pedagogikk (fordypningsemnet).

Anbefalte forkunnskaper

75 studiepoeng i pedagogikk i lærerutdanningen:
MGL5PE101 (10 stp.), MGL1PE102 (10 stp.), MGL1PE103 (10 stp.), MGL1PROP101 (15 stp.), MGL1PROP102 (15 stp.), MGL1PE201 (15 stp.) eller tilsvarende

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk for studenter som har valgt profesjonsrettet pedagogikk som masterfag i femårig grunnskolelærerutdanning.

Innledning

Masteroppgaven er et selvstendig, vitenskapelig arbeid som bygger videre på kunnskaper, ferdigheter og kompetanser fra de fire første årene i grunnskolelærerutdanningen.

Masteroppgaven skal vise den faglige og forskningsbaserte fordypningen som studenten har oppnådd i utdanningen, ved at studenten skal kunne analysere og forholde seg kritisk til nyere nasjonal og internasjonal forskning. Den skal også styrke studentens faglige grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse, ved at studenten anvender den forskningsbaserte kunnskapen i profesjonsutøvelsen. Studenten skal derfor både opparbeide seg generell forskningskompetanse og inngående og avansert kunnskap om pedagogikkfagets rolle og funksjon i skolen.

 

Studenten velger selv tema for masterarbeidet, men forskningsspørsmålet skal være relevant for grunnskolen. Arbeidet med masteroppgaven er lagt til begge semestre i 5. studieår og bygger på prosjektplanen som utarbeides i VIT301 (8. semester).

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om prdagogisk forskning, teori og vitenskapsetikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde
 • har avansert kunnskap om pedagogikksfagets rolle og funksjon i skolen

 

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal pedagogisk forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan analysere pedagogiske problemstillinger basert på kunnskap om masterfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsrettet kunnskap i masterfaget til utforskning av nye problemområder
 • kan utvikle, gjennomføre og evaluere forskningsbasert undervisning som er forankret i avansert kunnskap

 

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan identifisere, analysere og kritisk reflektere over pedagogiske, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger
 • kan formidle pedagogisk forskings- og utviklingsarbeid til aktuelle målgrupper
 • kan ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer pedagogisk nytenking og faglig felleskap på den enkelte skole.

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som gjennomføres under veiledning, individuelt eller i samarbeid med en annen student. Valg av tema og problemstilling skal godkjennes av ansvarlig faglærer. Studenten eller studentene blir tildelt veileder og eventuelt biveileder på bakgrunn av valgt temaområde og metode.

Arbeidet med masterprosjektet gir studenten erfaring med og kompetanse i FoU-arbeid i skolen i vid forstand, og det stilles høye vitenskapelige krav til den ferdige oppgaven. Gjennom arbeidet med masterprosjektet får studenten(e) erfaring med problemformulering, informasjonsinnhenting, kritisk lesing, faglig argumentasjon og ferdigstilling av et større skriftlig arbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstendig arbeid med veiledning, i henhold til veiledningskontrakten. Gruppeseminar med studentfremlegg fra prosessen i masterarbeidet. I emnet inngår det en åpen masterkonferanse hvor masterstudentene deltar med å presentere sitt masterprosjekt.

Arbeidsomfang

Arbeidsmengde for student: ca. 1300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

 • Obligatorisk veiledning.
 • Hver student skal legge frem sitt mastergradsprosjekt, delta i responsgruppe og gi forberedt respons til en medstudent.

 

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold, omfang og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for faget ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjend / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Masteroppgave levert til fastsatt frist.

Oppgavens omfang: 20 000 ord (+/- 10 %) for en individuell masteroppgave, 26 000 ord (+/- 10 %) for masteroppgaver som skrives i gruppe på to. I tillegg skal det skrives sammendrag på norsk og engelsk på om lag én side hver.

Veileder kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å fravike grensebestemmelsene.

Det åpnes også for dokumentasjons- og framstillingsformer som kombinerer ulike media (skrift, bilde, film og lyd). I slike tilfeller avtales form og omfang med veileder.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A–E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Masteroppgaven kan leveres til vurdering når alle obligatoriske og valgemner fra grunnskolelærerutdanningen 1-7 er bestått.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Litteratur som brukes til masteroppgaven er selvvalgt.

Det finnes mye forsknings- og metodelitteratur som vil være til hjelp i arbeidet med å skrive masteroppgave. I tillegg finnes det litteratur om masteroppgavesjangeren, selve den faglige skriveprosessen og en rekke ordbøker og andre oppslagsverk både i bokform og på internett. Et anbefalt utvalg finnes d i veiledningsheftet til masteroppgaven.