MGL5KH101 Kunst og håndverk 1 5-10

Alle versjoner:
MGL5KH101 (2022—2023)
MGL5KH101 (2021—2022)
MGL5KH101 (2020—2021)

Emnekode: MGL5KH101

Emnenavn: Kunst og håndverk 1 5-10

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Se programplan

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt relevant emne i Grunnskolelærerutdanning 5-10

Innledning

Grunnet Covid-19 situasjoen kan deler av (evt. hele) undervisningen bli gjennomført digitalt. Dette vil bli spesifisert i undervisningsplanen for emnet.

I Kunst og håndverk 1 arbeides det med faglige og didaktiske tema som er relevante for alle som skal undervise i kunst og håndverk på trinnene 5-10. Det er tett veksling mellom praktisk arbeid, teori og refleksjon slik at studenten skal få nærhet til praksisfeltet og innsikt i hvordan elever utvikler forståelse og ferdigheter i kunst og håndverksfaglige emner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om relevante materialer, teknikker, redskap og estetiske virkemidler
 • har kunnskap om hvordan uttrykksformer innenfor håndverk, design, arkitektur og kunst kan tolkes og brukes som utgangspunkt for unge menneskers skapende arbeid
 • har kunnskap om barn og unges to- og tredimensjonale ytringsformer med tilhørende teorier om estetisk opplevelse, leik og kreativitet
 • har kunnskap om forholdene mellom natur, kulturelle uttrykksformer, verdisyn, kvalitet og etikk
 • har kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett, personvern og kildekritikk også ved bruk av bilder og andre visuelle ressurser
 • har generell kunnskap om hovedretninger innenfor håndverk, design, arkitektur og kunst i ulike kulturer til ulike tider og om skolefaget kunst og håndverks historie

 

FERDIGHETER

Studenten

 • kan arbeide målrettet med ideutvikling, dokumentasjon og vurdering, også egne skapende prosesser
 • kan formidle mangfoldet i lokal og global kunst- og formkultur på varierte måter og stimulere til helhetstenkning og miljøbevissthet
 • kan begrunne inspirasjonskilder, arbeidsmetoder, materialer, teknikker, verktøy og læremidler
 • kan bruke og vedlikeholde redskap, utstyr og maskiner, og ta ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet på verkstedene (HMS-rutiner)
 • kan bruke tegning både som språkform og som verktøy i skissearbeid, konseptutvikling og arbeidstegninger i gitt målestokk
 • kan bruke fagets innhold, arbeidsmåter og teori i undervisningsplanlegging, gjennomføring og læringsorientert vurdering på en måte som ivaretar tilpasset opplæring og de fem grunnleggende ferdighetene
 • kan organisere utstillinger av elevarbeider og på andre måter synliggjøre faget på ulike arenaer

 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • er fortrolig med erfaringsbaserte læringsformer og har innsikt i hvordan selvstendige undersøkelser og skapende arbeidsformer kan bidra til å løse ulike form- relaterte problem
 • kan gjøre rede for hvordan skapende arbeid med materialer utfordrer sanser, engasjerer følelser, krever konsentrasjon og aktiviserer kroppen
 • ser elevenes kulturelle forskjeller som en ressurs og kan utnytte mangfoldet som utgangspunkt for meningsfulle oppgaver, respekt og anerkjennelse
 • kan gjøre rede for hvordan valg av materialer, arbeidsformer og tema bidrar til gjenbruk, vedlikehold og omtanke for miljøet
 • kan innby andre fag til praktisk, teoretisk og didaktisk samarbeid og generere tverrfaglige arbeids- og forståelsesformer

Innhold

Kunst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk og estetisk skapende handling, og kritisk refleksjon. Faget er forankret i kommunikasjons- og produksjons-former knyttet til visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne og kompetanse utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser. Forskningsbasen i faget omfatter det estetisk utøvende feltet, det fagdidaktiske feltet, og sammenhengen mellom disse.

Kunst og håndverk 1 gir en innføring i design, arkitektur og kunst. Studenten skal få erfaring med varierte arbeidsmetoder og med håndverk i ulike materialer og medier knyttet til gjeldende læreplan for 5.–10. trinn i grunnskolen. Arbeid på verksteder dreier seg om bruk av materialer og innsikt i analoge og digitale fremstillingsmåter. Leik, ferdighetstrening og utforskning står sentralt. Studiet legger til rette for at studenten skal utvikle evne til å forstå hvordan budskap kan formidles visuelt og gjennom materialer. Fagdidaktikk og profesjonspraksis er en integrert del av arbeidet i faget og tar for seg organisert læring. Det legges vekt på fagets relevans og legitimering som et allmenndannende fag i skolen, og på den fagteorien som har blitt utviklet. Det legges vekt på den yrkesforberedende delen av faget.

Studiet forbereder studenten på sitt yrke med praktiske øvinger relatert til fagets vitenskapelige perspektiver og metoder. Egne erfaringer i faget skal utvikle studentene til gode veiledere for elevene i deres skapende prosesser og gi kunnskap i lærings- og støtteformer som fremmer elevenes faglige utvikling. Studenten skal kunne bruke ulike vurderingsformer som fremmer elevenes læring.

Arbeids- og undervisningsformer

Opplæringen vil skje med utgangspunkt i

 • forelesninger
 • seminar
 • øvelser og praktisk arbeid individuelt og i grupper
 • veiledning individuelt og i grupper
 • selvstudium og eget arbeid i verksted
 • muntlig presentasjon
 • skriftlig innlevering
 • dokumentasjon av arbeidsprosess
 • arbeidsoppgaver i praksisskolene
 • ekskursjoner

Alle læringsaktiviteter er obligatoriske.

Arbeidsomfang

Arbeidsmengde for student: ca. 900 timer

Dette omfatter også selvstudium og eget arbeid i verksted.

Arbeidskrav

For at studenten skal kunne framstille seg til eksamen, må følgende arbeidskrav være gjennomført og godkjent:

 • Deltagelse i all undervisning er obligatorisk (minst 80 % tilstedeværelse).
 • Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon av prosessene. Generelle og kunstdidaktiske refleksjoner inngår som en del av denne dokumentasjonen.
 • Skriftlig oppgave
 • Gjennomført praksis*
 • Prosjekt knyttet til praksis, med etterfølgende muntlig framføring individuelt eller i gruppe

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i semesterplanen for faget ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell eksamen:

Mappevurdering: Praktiske oppgaver med skriftlig og visuell dokumentasjon i form av arbeidsbok presenteres i en eksamensutstilling.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Emnet må være bestått for å kunne fortsette på Kunst og håndverk 2 (GLU 1-7).

Praksis

Det henvises til egen praksisplan.

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Alminnelig god fysisk helse for å kunne delta i arbeid på verkstedene.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

1500 sider 

Anter, K.F. (1996). Farge og arkitektur. I: Smedal, G., Farge overalt. Vollen: Tell forlag (s. 125-139). (*)

Austring, B.D. & Sørensen, M. (2006): Æstetik og læring: Grundbok om Æstetiske læreprosesser. Hans Reitzels forlag. (s.9-221) (200 sider) 

Bagnall, B. (1997): Teikne-male: Et komplett kurs. Oslo. Teknologisk forlag (s. 128-137 og s. 244-257). (*)

Breiset, R. & Gunnerød, G. (2001). Telgje, spikke, smi: Med kvass kniv i rått tre. Oslo: Norges Husflidslag.

Bråten, I. & Kvalbein. Å. (2014). Ting på nytt: En gjenbruksdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget. (s.11-141) (103 sider)

Danbolt, G. (1999). Blikk for bilder: Formidling av billedkunst til barn og ungdom, Oslo: Norsk kulturråd. Tilgjengelig som e-bok: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008092300121

Danbolt, G. & Kjerschow. M. (1996).Billedspor 1: Kunst- og kulturhistorie. Fra istid til renessanse. Vollen: Tell. Tilgjengelig som e-bok:http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2010113005078

Danbolt, G.& Kjerschow, M. (1996).  Billedspor 2: Kunst- og kulturhistorie:Fra barokken til vår egen tid. Vollen: Tell Forlag. Tilgjengelig som e-bok: http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?&urn=URN:NBN:no-nb_digibok_2009112600018

Dukan, J. (2007). Fargelære: En praktisk oppslagsbok for alt som har med farge å gjøre. Oslo: Lunde Forlag (s. 9-11 og s. 13-16). (*)

Einmo, A.P. & Hestad. A.G. (1999). Harde og plastiske materialer. Vollen: Tell forlag. Tilgjengelig som e-bok: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010072723002

Fiskvatn, K., Garvin, E.G.G., Gussiås, J.K. (2004). Med kniv og fantasi – emnetre. Oslo: Norges Husflidslag.

Granum, E. (1983). Vi ser på kunst: En nøkkel til kunstopplevelsen. Oslo: Aschehoug (s 58-59). (*)

Gunnarsjaa, Arne (2001). Arkitekturhistorie: En kort innføring i byggekunst. Oslo: Abstrakt forlag AS. (s.6 - 91).

Haabesland, A. Å. & Vavik. R. (2000). Kunst og håndverk - hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget (s. 128-206). (60 sider). (*)

Juell, E. og Norskog T. (2006). Å løpe mot stjernene. Om estetisk dannelse, kreativitet og skapende prosesser. Bergen: Fagbokforlaget (167 sider)

Lerdahl, E. (2007). Slagkraft: Håndbok i idéutvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Limstrand, K. & Abrahamsen, G. (2009). Bedre vurdering i kunstfagene. Bodø: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Tilgjengelig på nett: http://www.kunstkultursenteret.no/wips/1908525829/

Nielsen, L.M. (2009). Fagdidaktikk for kunst og håndverk. I går - i dag - i morgen. Oslo: Universitetsforlaget.

Oslo Kommune Utdanningsetaten (2009). Vurdering i kunst og håndverk på ungdomstrinnet: Veileder. Oslo: Oslo kommune, Utdanningsetaten. (24 sider)

Paulsen, B. (1999). Det skjønne. Oslo: Ad Notam Gyldendal (s. 11-29). (*)

Thorsnes, Tollef (2014). Grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk. I: K.Skovholt (red). Innføring i grunnleggende ferdigheter. Praktisk arbeid på fagenes premisser. (s.240-263). Oslo: Cappelen Damm. (*)

Timenes, K. (1997). Tekstil: teknikker og oppgaver, Kristiansand: Høyskoleforlaget. Tilgjengelig som e-bok: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010040605062

Yttredal, C.P. (2012). Lys: Farge, design og kommunikasjon. Bergen: Fagbokforlaget (s. 43-61). (*)

Øidvin, R. (2000). Skupturkomposisjon. Form, 34(4), 32-37. (*)

Ørskov, G. (2005). Om Skulptur og skulpturopplevelse. København: Borgen Forlag. (s.9-63). (*)

(*) Kompendium