REL113 Religion, kultur og samfunn

Alle versjoner:
REL113 (2022—2023)
REL113 (2021—2022)
REL113 (2020—2021)
REL113 (2019—2020)
REL113 (2018—2019)

Emnekode: REL113

Emnenavn: Religion, kultur og samfunn

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen (Sandviken)

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper er en fordel da noe av pensumlitteraturen er på engelsk.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i årsstudium i KRLE

Obligatorisk emne i bachelor i religion og kultur

Obligatorisk emne i bachelor i teologi

Valgfritt relevant emne i PTL

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om religionsvitenskapens historie og sentrale religionsvitenskapelige begreper som myte, symbol og ritual
 • har kunnskap om noen sentrale tema innenfor religionssosiologien (som sekularisering, globalisering, makt, identitet og konflikt)
 • har en grunnleggende forståelse av religion som et kulturelt, mangfoldig fenomen
 • har kunnskap om hvordan trosfellesskap fremtrer i utvalgte sosiokulturelle sammenhenger i gammeltestamentlig og nytestamentlig tid, samt gjennom kristen, jødisk og islamsk historie

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for og drøfte sentrale religionsvitenskapelige begreper og anvende disse i en faglig refleksjon over ulike religioner
 • kan foreta en sammenlignende fremstilling av religiøse fenomener
 • kan skille mellom «innenfra»- og «utenfra»-perspektiver i studiet av religion og livssyn
 • kan reflektere faglig over hvordan trosfellesskap preges av historiske og sosiokulturelle sammenhenger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere faglig og kritisk over spørsmål av religionsvitenskapelig art
 • kan delta i faglig diskusjon om religionsvitenskapelige tema

Innhold

Dette emnet anlegger et komparativt perspektiv på religionene, og gir redskaper til å diskutere og analysere ulike spørsmål knyttet til religiøs praksis, trosoppfatninger og etikk, med sikte på å avdekke likheter og forskjeller. Med bakgrunn i de religionshistoriske delene av studiet, anvendes her begreper, modeller og kategorier fra den systematiske religionsvitenskapen.

Dette emnet anlegger et analytisk perspektiv på religionene definert ut fra spørsmål og teorisett utviklet gjennom ulike kultur- og samfunnsstudier. Her anvendes perspektiver fra religionssosiologi/antropologi, og man drøfter temaer som:

 • Religion, identitet og etnisitet
 • Ritual, sted og materialitet
 • Kontekstualisering
 • Makt, autoritet, tradisjon, og etisk-kritiske perspektiver.
 • Kjønn
 • Religiøs nasjonalisme; religion, konflikt og vold

Globalisering og påvirkningslinjer mellom religionene

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminar, selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, 5. dager. Individuell. Oppgavens omfang skal være på ca. 2000 ord (+/- 10%).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A – F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Engelsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

 • 5 sp faglig overlapping med REL130/4REL130 Innføring i religionsvitenskap
 • 5 sp faglig overlapping med TEOL120 Bibelen og tidlig kristendom

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

*) Geir Winje (2012) Guddommelig skjønnhet: Kunst i religionene. Universitetsforlaget. s. 87-91; s. 113-116; s. 211-216. (15 sider).

Casanova, José, (2004), ‘Religion, European secular identities, and European integration’ i Eurozine, 07/2004, https://www.eurozine.com/religion-european-secular-identities-and-european-integration/ (16 s.).

Elgvin, Olav (2013): -Ideas do matter: Politics and the Islamic tradition among Muslim Religious Leaders in Norway-. Nordic Journal of Religion and Society 26/2: 141-156 (15 s.). http://www.academia.edu/download/38473741/2013-02-3.pdf_Politics_And_The_Islamic.pdf

Friberg, Horgen (2017) -Religion og sekularisering-. I: Friberg, Jon: Assimilering på norsk. Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn. Oslo: Fafo, s. 49-60. (11 s.) http://www.fafo.no/images/pub/2016/20605.pdf

Furset, I. & Repstad, P. (2003). Innføring i religionssosiologi. Oslo: Universitetsforlaget, s. 11-251 (240 s.)

Horsfjord, Vebjørn m.fl. (2018). Global kristendom: en samtidshistorie. Oslo: Universitetsforlaget, s. 13-22, 243-263, 265-285. ( 32 s.)

Knut Lundby, (2017) Mediebruk og konflikter om religion i Norge, Norsk medietidsskrift, 04 / 2017 (Volum 24) https://www.idunn.no/nmt/2017/04/mediebruk_og_konflikter_om_religion_i_norge (19 s.)

Lyngstad, M. B. & Wang, Y. M. (2020). «Barndommen min har aldri forlatt meg» En undersøkelse av trosfortellinger og unges deltagelse i interreligiøs dialog. I J. V. Hugaas & Å. H. Kallestad (Red.), Oppvekst og livstolkning (s. 207-232). Cappelen Damm Akademisk.   10.23865/noasp.107.ch9 (26 s.).

Marianne Hafnor Bøe, Anne Kalvig, Mennesker, meninger, makter - en introduksjon til religionsvitenskap (Cappelen Damm Akademisk, 2020). (215 s.)

Repstad, Pål (2020) Religiøse trender i Norge. Oslo: Universitetsforlaget, s. 7-151 (144 s.) 

Sæther, K.-W. & Aschim, A. (2020). Komplekse rom og mangeartede steder: Religionsfaglige og interdisiplinære kontekster. I K.-W. Sæther og A. Aschim (Red.), Rom og sted: Religionsfaglige og interdisiplinære bidrag. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://doi. org/10.23865/noasp.110.ch1 s. 9-21 (13 s.).

The Pluralism Project, Harvard: “From Diversity to Pluralism” (4 sider) https://pluralism.org/from-diversity-to-pluralism

Årsheim, Helge, «Legal Secularism? – Differing Notions of Religion in International and Norwegian Law « (January 2, 2014). Trygve E. Wyller, Rosemarie Van Den Breemer & Jose Casanova (eds), Secular and Sacred? The Scandinavian Case of Religion in Human Rights, Law and Public Space. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 123-151. https://ssrn.com/abstract=2892568 (24 s.)

(764 sider)

Anbefalt, relevant litteratur

Eidhamar, Levi Geir (2014): --Rett kontra godt? Holdninger og resonnementer blant unge norske muslimer i spørsmål om kjønnsroller og seksualitet-. DIN, 2/2014, 27-66. (39 sider). http://ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/706/701

Gilhus, I.S. og Mikaelsson, L. (2012). Nytt blikk på religion: studiet av religion i dag. Oslo: Pax.

Horsfjord, Vebjørn m.fl. (2018). Global kristendom: en samtidshistorie. Oslo: Universitetsforlaget, s. 85-115, 185-214, 215-242.

Linge, Marius (2013): -Den konservative muslimske vekkelsen. Om IslamNet, Profetens Ummah og salafismens fremvekst i Norge-. Samtiden, 04/2013, 38-52 (14 sider). https://www.idunn.no/samtiden/2013/04/den_konservative_muslimske_vekkelsen_om_islamnet_profeten

Mikaelsson, L. & Gilhus, I.S. (red.) (2013). Religion i skrift. Mellom mystikk og materialitet. Oslo: Universitetsforlaget.

Stålsett, S. J. (2017). Religion i urolige tider : globalisering, religiøsitet og sårbarhet. Cappelen Damm akademisk.

Sæther, K.-W., & Aschim, A. (2020). Rom og sted : religionsfaglige og interdisiplinære bidrag (Vol. 37). Cappelen Damm Akademisk NOASP. Open Access. DOI https://doi.org/10.23865/noasp.110

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla