REL213 Jesus og Galilea

Alle versjoner:
REL213 (2022—2023)
REL213 (2021—2022)
REL213 (2020—2021)
REL213 (2019—2020)

Emnekode: REL213

Emnenavn: Jesus og Galilea

Undervisningssemester:

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

For å kunne avlegge eksamen i dette emnet må studenten ha

  • minst 30 stp innen teologi/kristendomskunnskap, religion, kulturfag eller andre relevante studier. Det stilles krav til kunnskaper i Det nye testamente tilsvarende det som inngår i KRLE110/REL110

Om dette kravet ikke er oppfylt, må studenten delta på eget innføringskurs i emnet under første del av oppholdet i Israel for å få emnet godkjent.

Relevans i studieprogrammet

Valgemne i :

  • bachelor i teologi
  • bachelor i praktisk teologi og ledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har

  • kjennskap til hovedtrekkene i forskningen på den historiske Jesus
  • godt kjennskap til den sosioøkonomiske, kulturelle og religiøse situasjon i Galilea-provinsen under -Herodes Antipas (4 f.Kr.-39 e.Kr.)
  • kjennskap til de siste tiårenes arkeologiske utgravninger i Galilea med spesiell relevans for forståelsen av livet og kulturen i Galilea i tidlig-romersk tid (63 f.Kr.-70 e.Kr.).

Ferdigheter

Studenten kan

  • drøfte og vurdere den betydning nyere forskningsdebatt om Galilea-provinsen på Jesu tid, basert på nye kilder, særlig av arkeologisk art, har for uttegning av ulike Jesus-bilder og for Jesus-bevegelsens fremvekst og utvikling.

Generell kompetanse

Studenten

  • kan gjøre rede for det saksfelt emnet omfatter og formulere dette skriftlig og utdype det muntlig
  • kjenner til aktuell forskning innenfor fagområdet og kan delta i debatter i ulike fora og medier.

Innhold

Spørsmålet om den historiske Jesus er i Jesus-forskningen de siste tiårene (gjerne omtalt som The Third Quest) langt på vei blitt til spørsmålet om det historiske Galilea. Nye kilder, særlig av arkeologisk art, er brakt for dagen. Disse kildene gir oss bedre og mer konkret kjennskap til Palestinas historie generelt og til den sosioøkonomiske og kulturelle utvikling og det religiøse klima i Galilea-provinsen under Herodes Antipas (4 f.Kr.-39 e.Kr) i særdeleshet. Denne nye kildetilgang gir oss større muligheter til å gi mer presise -om enn stadig vekk kontroversielle - svar på mange av de spørsmål som lenge har vært diskutert i Galilea-forskningen, som eksempelvis: Hvem var det som bodde i Galilea på Jesu tid? Var befolkningen i all hovedsak jøder, eller var den overveiende synkretistisk eller rent hedensk? I hvor sterk grad er det berettiget å tale om en hellenisering av Galilea i det 1. årh. e.Kr.? Hva betydde urbaniseringen av Galilea under Herodes Antipas demografisk, sosialt, økonomisk og kulturelt? Var Galilea et arnested for revolusjonære? Svarene på slike og lignende spørsmål vil være avgjørende for hvilke kategorier Jesus-bevegelsen og dens leder Jesus fra Nasaret plasseres og tolkes i. Forskjellige bilder av Galilea gir forskjellige Jesus-bilder og ulike bestemmelser og forståelser av Jesushendelsen, av Jesu person og oppgave.

Emnet Jesus og Galilea gir en innføring i den nyere forskningsdebatten om Galilea-provinsen på Jesu tid og denne debatts betydning for uttegning av ulike Jesus-bilder. Den vil i stor grad også gi en innføring i de senere tiårs arkeologiske utgravninger i Galilea, med besøk på flere av de for tiden mest aktuelle arkeologiske utgravningsstedene og med spesielt fokus på synagogeutgravningene.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminarer, ekskursjoner.

Nær kontakt studentene imellom og mellom lærer og student vektlegges.

For å stimulere til faglig samtale og bearbeidelse av fagstoffet oppfordres studentene til å organisere og delta aktivt i kollokvier.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Emnet kan bare tas ved å delta på en fire ukers studietur til Israel. Forut for Israelsoppholdet er det et to-dagers obligatorisk seminar med undervisning i emnet og i de to andre emnene som inngår i sommersemesteret i Israel. Under studieoppholdet i Israel er deltakelse på ekskursjoner i Galilea obligatorisk.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Emnet prøves ved slutten av studieturen i Israel gjennom en

  • fem timers skriftlig prøve under eksamensvilkår.

Tillatte hjelpemidler

Se Hjelpemiddelliste til eksamen i teologi, religion og filosofi

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

10 sp mot KME213

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Litteratur og faglige ressurser

Med forbehold om endringer.

Litteratur merket *) foreligger som elektronisk kompendium

*Aviam, M. (2013). "People, Land, Economy, and Belief in First-Century Galilee and Its Origins: A Comprehensive Archaeological Synthesis" i Fiensy, D.A. and Hawkins, R.K. (ed.), The Galilean Economy in the Time of Jesus. Atlanta: Society of Biblical Literature, s. 5-48.

*Aviam, M. (2013). "The Decorated Stone from the Synagogue at Migdal". Novum Testamentum 55, s. 205-220.

*Bock, D.L. (2002). Studying the Historical Jesus. Grand Rapids: Baker Academic, s. 45-63.

*Charlesworth, J.H. (2006). "Jesus Research and Archaeology: A New Perspective," i  Charlesworth, J.H.  (ed.), Jesus and Archaeology. Grand Rapids: Eerdmans, s. 11-63.

*Dunn, J.D.G.: "Did Jesus Attend the Synagogue?" i Charlesworth, J.H. (ed.), Jesus and Archaeology. Grand Rapids: Eerdmans, s. 206-222.

*Evans, C.A. (2012). Jesus and his World. The Archaeological Evidence. London: SPCK, s. 1-62. 153-162.

*Freyne, S. Galilee and Gospel, WUNT 125. Tübingen: Mohr (Siebeck), s. 160-207.

*Freyne, S. "Archaeology and the Historical Jesus," i Charlesworth, J.H. (ed.): Jesus and Archaeology. Grand Rapids: Eerdmans, s. 64-83.

*Hjort, B.G. (2003). Det Nye Testamentes omverden. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2003, s.36-58. 99-109. 280-290.

*Jensen, M.H. (2007). "Herod Antipas in Galilee: Friend or Foe of the Historical Jesus?" Journal for the Study of the Historical Jesus 5, s. 7-32.

*Jensen, M.H. (2008). "Galilæa, jord og den historiske Jesus", Dansk Teologisk Tidsskrift 71, s. 149-170. 

*Jensen, M.H. (2012). "The Galilean Cradle of Jesus and His followers. All Roads Lead to Galilee", i Høyland, K.H. & Nielsen, J.W. (red.), Chosen to Follow Jewish Believers through History and Today. Jerusalem Caspari Center, s. 1-21.

*Jensen, M.H. (2012). "Rural Galilee and Rapid Changes: An Investigation of the Socio-Economic Dynamics and Developments in Roman Galilee", Biblica 93, s. 43-67.

*Keener, Craig S. (2009). "The Gospels’ Oral Sources," i The Historical Jesus of the Gospels. Grand Rapids: Eerdmans, s. 139-161.

*Mattila, S.L. (2013). "Revisiting Jesus' Capernaum: A Village of Only Subsistence-Level Fishers and Farmers?" i Fiensy, D.A. and Hawkins, R.K. (ed.), The Galilean Economy in the Time of Jesus. Atlanta: Society of Biblical Literature, s. 75-130.

*McRay, J. (2005). Archaeology and the New Testament. Grand Rapids: Baker, s. 17-34, 65-72, 160-178

*Moxnes, Halvor (2017). Historien om Jesus. Oslo: Verbum, s. 9-29.

*Theissen, G. & Merz, A. (1998). "Den kontroversielle historiske Jesus", i Engberg-Pedersen, T. (red.), Den historiske Jesus og hans betydning. København: Gyldendal, s. 50-71.

Valen-Sendstad, F. (2013). Bonden i Betlehem og fiskeren i Kapernaum. Fra Judea og Galilea i tidlig romersk tid. Bergen, NLA Høgskolen, s. 57-171.

Valen-Sendstad, F. (2015). Et liv i de siste tider ... Dødehavsrullene - Esseere og Qumran. Bergen, NLA Høgskolen, s. 124-137.

Anbefalt litteratur/Ressurser:

Bailey, K. E. (1995). "Informal Controlled Oral Tradition and the Synoptic Gospels," i Themelios 20.2, s. 4-11 (https://biblicalstudies.org.uk/article_tradition_bailey.html)

Byrskog, S. "The Eyewitnesses as Interpreters of the Past: Reflections on Richard Bauckham’s Jesus and the Eyewitnesses", Journal for the Study of the Historical Jesus.

Dunn, J.D.G. (2005). A New Perspective on Jesus. What the quest for the historical Jesus missed. Grand Rapids: Baker Academic.

*Jensen, M.H. (2011). "Conflicting Calls? Family and Discipleship in Mark & Matthew in the Light of First-Century Galilean Village Life", i Becker, E.-M. & Runesson, A. (red.): Mark and Matthew, Texts and Contexts I: Understanding the First Gospels in Their First Century Settings. Tübingen: Mohr (Siebeck), s. 205-232.

Jensen, M.H. (2012). "Opstand og renhedsiver forvandlede Israel". TEL 23/3, s. 3-5.

Jensen, M.H. (2012). "Arkæologien afslører forvandlingen af Israel på Jesu tid". TEL 23/3, s. 6-10.

Johnstad, G. (2016). Autentisitetskriterier i Jesus-forskningen. Forelesningsmanus NLA Høgskolen.

Sagrusten, Hans Johan (2018). Spor av Jesus: 30 Essay. Oslo: Lunde forlag.