TEOL303 Kristendommens historie

Alle versjoner:
TEOL303 (2024—2025)
TEOL303 (2023—2024)
TEOL303 (2022—2023)
TEOL303 (2021—2022)
TEOL303 (2020—2021)
TEOL303 (2019—2020)

Emnekode: TEOL303

Emnenavn: Kristendommens historie

Undervisningssemester: Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Bachelor i teologi eller tilsvarende kristendomsfaglig bachelor som inneholder grunnspråkbasert studium av Det gamle og Det nye testamente.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i kristendomskunnskap med spesialisering i teologiske emner.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskaper om mangfoldet i og utviklingen av kristen tenkning (teologihistorie) fra Oldkirken til det 20.århundre
 • har inngående kunnskaper om en avgrenset periode av kristendommens historie
 • har avanserte kunnskaper om et tematisk eller biografisk spesialemne innenfor samme periode av kristendommens historie
 • kjenner til ulike metoder som kan benyttes i studiet av kristendommens historie, og hvordan disse benyttes i fagets forskningsfront

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for og analysere data til kristendommens historie på ulikt detaljnivå
 • kan bruke relevante historiske metoder til å besvare aktuelle spørsmål om kristendommens historie
 • kan sammenligne synspunkter og tilnærmingsmåter i forskningsbasert litteratur og trekke egne konklusjoner basert på dette materialet.
 • kan reflektere kritisk og konstruktivt rundt den aktuelle relevansen av innsikt i kristendommens historie, både teologihistorisk og historisk.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjennomføre et avgrenset skriftlig arbeid på avansert nivå under veiledning og gi tilbakemeldinger på andres arbeid
 • kan anvende sin innsikt i generelle akademiske krav til kritisk lesning, språk, struktur, presentasjonsform, kildehenvisninger og etterrettelighet
 • har kompetanse til å analysere historiske tema fra flere sider med et kritisk blikk.

Innhold

Emnet fører videre arbeidet med kristendommens historie som er påbegynt i bachelorstudiet. Vekten ligger på å tilegne seg et godt overblikk over utviklingen av kristen tenkning fra Oldkirken til det 20. århundre (teologihistorie) og på fordypning i en avgrenset periode, med et spesialemne fra samme periode. Spesialemnet kan delvis erstattes av utvalgte tekster eller en tekstsamling til et gitt tema fra den valgte perioden.

I studiet av historiske epoker vektlegges både elementer av kontinuitet og sammenheng og hva som til ulike tider har vært de viktigste stridsspørsmålene og retningsvalgene innenforkristendommens ulike varianter.

Emnet består av to fellesdeler og en del der studenten selv kan velge å studere et emne av biografisk eller tematisk art. Det teologihistoriske studiet (del 1) er et oversiktsstudium som er obligatorisk. Fellesdelen til studiet av en avgrenset periode fra kristendommens historie (del 2) kunngjøres ved semesterstart og kan variere fra år til år.

Til valgdelen (del 3) bør studenten normalt følge det undervisningstilbudet og valg av pensum som kunngjøres ved semesterstart. Det vil imidlertid også være mulig å velge tema og pensum etter eget ønske godkjent av faglærer.

Studenter som ønsker å skrive masteravhandling innenfor kristendommens historie kan med fordel velge et tema som er relevant til forberedelse av masteravhandlingen. I denne sammenheng kan faglærer gi et alternativt pensum for del 2.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og felles oppgaveseminar.

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres.

 • legge frem utkast til hjemmeoppgave i undervisningsseminar for tilbakemelding fra faglærer og medstudenter
 • gi én forberedt respons til en medstudents oppgaveutkast i undervisningsseminar
 • melde inn selvvalgt pensum til del 3 via elektronisk læringsplattform innen fastsatt frist. Faglærer skal godkjenne dette. Hvis det innmeldte pensum ikke kan godkjennes, får studenten anledning til å melde inn på nytt.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell hjemmeoppgave på ca. 5000 ord. Oppgavetekst velges fra kunngjort liste eller utarbeides etter eget ønske i samråd med og under godkjenning av faglærer.
 • Muntlig eksamen som dekker hele emnet. Denne kan også knytte an til hjemmeoppgaven.

Etter muntlig eksamen kan karakter satt på hjemmeoppgave justeres inntil ett trinn opp eller ned. Prestasjonen i både hjemmeoppgave og muntlig eksamen må være på nivå med ståkarakter for at emnet samlet skal få bestått karakter.

Tillatte hjelpemidler

Hjemmeoppgave: Alle Muntlig eksamen: Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

TEOL 303 overlapper 5 studiepoeng med KMA301 (Teologihistorie-delen) og 10 studiepoeng med KMAT342.

Evaluering av emnet

 Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbakemeldinger kan også gis i forbindelse med undervisning og på årlig informasjons- og evalueringsmøte for masterstudenter.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Litteratur og faglige ressurser

Litteratur og faglige ressurser finner du her.