TEOL351 Masteroppgave

Alle versjoner:
TEOL351 (2024—2025)
TEOL351 (2023—2024)
TEOL351 (2022—2023)
TEOL351 (2021—2022)

Emnekode: TEOL351

Emnenavn: Masteroppgave

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 30 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

TEOL340 Vitenskapsteori og forberedelse av masteroppgaven og minst 60 øvrige studiepoeng i masterstudiet må være bestått ett semester før levering av masteroppgave. Resten av emnene i masterstudiet må være bestått før levering av masteroppgaven.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til masteroppgavens tematikk gjennom arbeid med selvvalgt tema i ett av de andre emnene i masterstudiet.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i teologi og profesjonsstudium i teologi (cand. theol.)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående detaljkunnskap om masteroppgavens tema og fagområdets/fagområdenes forskningsfront til dette temaet
 • har avansert kunnskap om vitenskapsteoretiske og metodiske spørsmål som er relevante for masteroppgaven

Ferdigheter

Studenten

 • kan utforme og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt som er presist, oversiktlig og gjennomførbart innenfor en angitt periode
 • kan anvende kunnskap om relevante vitenskapsteoretiske og metodiske spørsmål på en selvstendig måte i arbeidet med masteroppgaven (under veiledning)
 • kan finne frem til relevant forskningslitteratur om oppgavens innhold og metode, og anvende denne på sakssvarende måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende sin innsikt i generelle akademiske krav til kritisk lesning, språk, struktur, presentasjonsform, kildehenvisninger og etterrettelighet
 • har innsikt i sentrale forskningsetiske tema knyttet til sin oppgave og kan forholde seg til disse i arbeidet

Innhold

I tråd med prosjektforberedelsen som er gjennomført i TEOL340, skal studenten i dette emnet skrive en masteroppgave som skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid. Hovedmålet er å lære seg å tenke vitenskapelig, drive forskning og utforme en akademisk tekst. Hvorvidt oppgaven kan vurderes som vellykket, beror følgelig ikke nødvendigvis på originalitet og hittil ukjente resultater, men på om den dokumenterer vitenskapelig-metodisk arbeidsmåte.

Kontrakt med veileder(e) for masteroppgaven inngås, på grunnlag av søknad til avdelingsleder for teologi, religion og filosofi, etter gjennomføring av TEOL340, der kontakt med aktuell(e) faglærer(e) er etablert underveis.

Tema/temaområde for oppgaven kan velges fra en av disiplinene som inngår i masterstudiet (TEOL301-305; 307) eller fra en kombinasjon av disiplinene og/eller deres hjelpevitenskaper. Oppgaven kan benytte ulike metoder. For studenter som tar cand.theol.-graden eller ellers av interesse kan det være aktuelt å benytte empiriske metoder, gjerne i tilknytning til tematikk eller problemstillinger fra praktisk teologi. Studenter som arbeider med problemstillinger fra empirisk teologi kan ha nytte av å følge undervisning i emnet TAM301 Thinking theologically about practice eller bruke dette emnet som valgemne i graden, og slik koble seg på forskningsmiljøet knyttet til graden Master in Theology and Ministry. I valg av oppgave og oppnevning av veileder må det tas hensyn til høgskolens tilgjengelige kompetanse på det aktuelle område.

Arbeids- og undervisningsformer

Seminarer med studentfremlegg og selvstendig arbeid under veiledning

Arbeidsomfang

Antatt normert arbeidsmengde for student ca. 900 t.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før masteroppgaven leveres:

 • Legge frem et utkast til hele eller deler av oppgaven (f.eks. et kapittel el.l., men minst 20 sider) til diskusjon i forskerseminar der veileder, andre lærere og masterstudenter deltar. Studenter som ønsker det, kan legge frem tekst flere ganger (anbefalt).
 • Gi én forberedt respons til en medstudents oppgavefremlegg i forskerseminar.
  (I tilfeller der studenten ikke kan være fysisk til stede i forskerseminar, kan framlegging og respons skje via elektronisk kommunikasjon som Skype eller lignende)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell masteroppgave på mellom 20 000 og 30 000 ord inkl. noter og litteraturliste. Eventuelle vedlegg kan komme i tillegg. Veileder kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å fravike disse grensebestemmelsene. I oppgaven skal det være et sammendrag på inntil 400 ord. Dersom studenten skal være sikker på at sensur kan falle i samme semester som oppgaven leveres, må levering skje innen kunngjort frist.
 • Studenten skal i samme semester fremstille seg for en muntlig eksamen knyttet til masteroppgaven.

Tillatte hjelpemidler

Masteroppgave: Alle.

Muntlig eksamen: Utskrift av masteroppgaven og inntil 2 sider egne notater knyttet til innholdet i masteroppgaven.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A – F, der F er ikke bestått.

Basert på avsluttende muntlig eksamen kan den endelige karakteren i emnet justeres inntil ett trinn opp eller ned i forhold til karakter satt på masteroppgaven.

.

Eksamensspråk

Norsk.Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

 Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Litteratur og faglige ressurser

Studenten velger i samråd med veileder relevant litteratur for studiet av masteroppgavens tema og metode. Omfanget av dette vil variere etter hvilken metode som benyttes, temaet det arbeides med og litteraturens karakter.