VUDA812 Estetisk danning: Fra renessansens portretter til digitale selfies

Alle versjoner:
VUDA812 (2022—2023)
VUDA812 (2021—2022)

Emnekode: VUDA812

Emnenavn: Estetisk danning: Fra renessansens portretter til digitale selfies

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen

Studieår: 2021–2022

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse

Relevans i studieprogrammet

Emnet er relevant for grunnskolelærerutdanning, og som videreutdanning for barnehagelærere, grunnskolelærere, ansatte i kirke og organisasjoner og andre.

Innledning

Emnet innledes med introduksjonskurs ved NLA Høgskolen i Bergen (campus Breistein). Introduksjonskurset kan være delvis nettbasert for VUDA812. Resten av studiet gjennomføres i Roma, inkludert felles samlinger på Det norske institutt i Roma.

Fordypningsemnet sikter mot å gi en grunnleggende innføring i estetikk som begrep og kunnskap om hvordan den estetiske erfaring gir muligheter for estetisk danning. Renessansens Roma åpner opp for kunstens historiske og erkjennelsesmessige dimensjoner samtidig som den kan åpne opp for hvordan vi forstår kunst i dag. Det er tre perspektiv som vektlegges:
(i) Estetikk og danning,
(ii) Kunst som erfaring og
(iii) Fortolkning og meningsdanning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

(i) Estetikk og danning

Kunnskap

Studenten

 • Har oppnådd bred og avansert kunnskap om begrepet estetisk danning

Ferdigheter

Studenten

 • kan kritisk vurdere tekster og muntlige formidlinger hvor begrepene estetikk og danning inngår

Generell kompetanse

Studenten

 • kan ved hjelp av refleksjoner og erindringer utforske og utvikle ulike begrepsforståelser av hva estetiske undervisningsformer kan være


(ii) Kunst som erfaring

Kunnskap

Studenten

 • har oppnådd inngående metakunnskap om egen danningsprosess

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over hvordan kunst som sanseerfaringer kan virke inn på selvdanningsprosesser

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre formidlingssituasjoner med ulike kunstneriske uttrykksformer

 

(iii) Fortolkning og meningsdanning

Kunnskap

Studenten

 • kan tolke ulike kunstformer i lys av estetisk danning

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere over og kan velge ut hensiktsmessige fortolkningstilnærminger til kunst i undervisning, oppdragelse, læring og vurdering

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gi mening til ulike kunstformer, i samhandling med både med praktikere og spesialister på fagfeltet

Innhold

(i) Å tilegne seg en forståelse av begrepene estetikk og danning, er det grunnleggende i dette fordypningsemnet. Estetikk har blitt anvendt på ulike måter gjennom tidene. Forståelsen av estetikk som vitenskapen om sanselige erkjennelser åpner opp for flere sanseopplevelser enn kunstopplevelser alene. Estetikk kan også forstås som en analytisk praksis på tvers av ulike kunstarter, men også som et teorifelt med utgangspunkt i estetiske fenomener.

(ii) Både Gadamer og Dewey identifiserer kunst som erfaring. For Gadamer er kunsterfaringen det sentrale, fremfor kunst som objekt. Kunstverket i seg selv er ikke avsluttet og ferdig, men har en sanselig side som innebærer at det er den enkelte tilskuer som gjennom sansene aktivt blir medskapende. Sentrale begreper er lek, symbol og fest. Dewey i Art as Experience (1934) argumenterer for at fortidige erfaringer kan berike nåtidige og gi erfaringene økt intensitet. Betydningen av øvelse vektlegges. Fordypningsemnet setter fokus på studentenes egne praktiske, emosjonelle og intellektuelle kunsterfaringer. Dessuten vil studentene bearbeide sine erfaringer gjennom visuell skaping (tegning og foto), samt skriftlig og muntlig formidling. Et av spørsmålene som stilles er: Hvordan erfarer vi kunst alene og i fellesskap?

(iii) Følgende spørsmål vil ligge til grunn når fordypningsemnet tar opp tolkningsmåter som ikonologi, ikonografi, dekonstruksjon og lignende: Hvilke forkunnskaper trenger man i møte med kunst? Hva trenger man av verktøy i møte med kunst? Trenger vi kunnskapsmessige forutsetninger eller er det selve øvelsen som er det avgjørende? Hvordan fortolker vi kunst, hvordan gir vi kunst mening? Hvordan legger man til rette for kunsterfaringer?

Arbeids- og undervisningsformer

Fordypningsemnet er organisert med varierte arbeidsformer, som forelesninger, nærstudier av kunst og lignende, refleksjon, skriving, tegning og diskusjonsfora.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Det stilles krav til at studenten:

 • Deltar på alle felles samlinger i Bergen og Roma. Introduksjonskurset ved NLA Høgskolen i Bergen (campus Breistein) kan være delvis nettbasert.
 • Dokumenterer ved hjelp av visuelle uttrykksformer (film, foto og eller tegning) ulike kunsterfaringer i Roma. Det stilles ingen krav til ferdigheter innen film, foto eller tegning.
 • Muntlig presentasjon (for resten av gruppen) av et kunstverk «in situ» i Roma og refleksjon over mulige tolkningstilnærminger (10-15 minutter).

 

Alle arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, tre dager.

 • Visuell fortelling (enten gjennom film, foto og/eller andre former for bilder)
 • Refleksjonsnotat, ca. 1000-1500 ord

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Gradert karakter A-F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Ingen.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

I emnet inngår en obligatorisk studiereise til Roma, 4-5 dager. Studenten må selv dekke utgiftene til denne. (Reisen er felles for alle de tre danningsemnene).

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Litteratur og faglige ressurser

Bale, K. (2009). Estetikk. En innføring. Oslo: Pax forlag.

Bale, K. & A. Bø-Rygg (red) (2008). Estetisk teori. En antologi. Oslo: Universitetsforlaget.

Beardsley, M. C. (1991). Aesthetics. From Classical Greece to the Present. A short history. Alabama: The University of Alabama Press.

Johannessen, K. S. (1983). Kunstverket som estetisk objekt. Oslo: Solum forlag.

Ca 850 sider pensum (Denne listen vil bli revidert i god tid før oppstart av emnet vår 2022)

 

Søknad

https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=nla