3IK113N Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver

Alle versjoner:
3IK113N (2022—2023)
3IK113N (2021—2022)
3IK113N (2020—2021)
3IK113N (2019—2020)
3IK113N (2018—2019)

Emnekode: 3IK113N

Emnenavn: Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper er 3IK101 Interkulturell komunikasjon: Grunnleggende teori.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i :

 • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon, nett
 • Bachelor i interkulturell forståelse

Innledning

Emnet gir kunnskap om hvordan faget kan anvendes i spenningen mellom det lokale og det globale, spesielt i forhold til menneskerettspørsmål og etiske perspektiv og i transkulturelle prosesser.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om erkjennelsesteoretiske utfordringer i en interkulturell kontekst
 • har kunnskap om transkulturelle prosesser
 • har kunnskap om diskusjon om etikk og menneskerettigheter i et interkulturell perspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglige perspektiver på praktiske og teoretiske interkulturelle problemstillinger
 • kan forstå globale diskusjoner og utfordringer ut fra et faglig perspektiv, og anvende disse i egen argumentasjon
 • kan reflektere etisk om relevante interkulturelle problemstillinger
 • kan gjøre rede for forholdet mellom det kontekstuelle og det universelle

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekt i tråd med faglige og forskningsetiske krav og retningslinjer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre, basert på sine generelle kunnskaper og forståelse for hvilke element som er involvert i interkulturelle møter

Innhold

Emnet gir en utdypet forståelse for interkulturell kommunikasjon som fagfelt, samt en større helhetlig forståelse for hvordan man kan se sammenhenger og anvendelsesmuligheter for fagfeltet. Casestudier vil belyse forholdet mellom kontekstuelle forståelsesrammer og globale, transkulturelle prosesser og menneskerettigheter og etiske spørsmål. Emnet er delt inn i tre delemner:

3IK113N-1 Forståelsesformer i et interkulturelt perspektiv

Her utforskes hvordan sosiale fellesskap utvikler kunnskaper og forståelser om tilværelsen, og hvordan disse påvirker deres dagligliv. Sammenligning på tvers av ulike verdensbilder vil vise hvordan misforståelser og konflikter lett oppstår. Videre diskuteres både filosofiske og metodiske grunnlag for hvordan vi kan finne frem til en felles forståelse og praksis.

3IK113N-2 Transkulturelle prosesser

En innføring i ulike perspektiver på transnasjonalisme og fokuserer på utfordringene og mulighetene i disse prosessene.

3IK113N-3 Menneskerettigheter og etikk i et interkulturelt perspektiv

Etiske spørsmål blir her satt inn i et interkulturelt perspektiv og drøftet i lys av globale forhold.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil foregå gjennom nettleksjoner, forelesninger, seminar og kollokvier.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer, inkludert selvstudium.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen oppgitt frist for å ta eksamen i emnet:

 • Mappe (arbeidsoppgaver kan være muntlige presentasjoner for medstudenter eller skriftlige oppgaver som for eksempel oppgaver knyttet til videoforelesninger, tilbakemelding på medstudents arbeid, presentasjoner og lignende). Innhold og frister oppgis ved studiestart

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Goddkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Muntlig eksamen.

Eksamen består av to deler:

1. Muntlig presentasjon. Tema for presentasjonen gis tre til fem dager før eksamen.

2. Muntlig prøving med spørsmål knyttet til andre læringsutbyttebeskrivelser enn i del 1.

Varighet: 20 - 30 minutter.

Karakteren settes på grunnlag av en helhetsvurdering av del 1 og 2.

Tillatte hjelpemidler

Forberedelse: Alle

Muntlig eksamen: Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk og engelsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

3IK113N Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiv overlapper 10 studiepoeng med:

 • 3IK113 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiv
 • 3IK115 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiv.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.