3IK114 Etnografisk prosjekt

Alle versjoner:
3IK114 (2022—2023)
3IK114 (2021—2022)
3IK114 (2020—2021)

Emnekode: 3IK114

Emnenavn: Etnografisk prosjekt

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt forkunnskapsgrunnlag er 3IK101 eller tilsvarende. I vårsemesteret er dette emnet tematisk sammenvevd med 3IK111.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i

 • Årsstudium i interkulturell kommunikasjon (2021-2022)
 • Bachelor i interkulturell forståelse (oppstart 2021)

Innledning

I dette emnet tilegner studenten seg metodisk verktøy for å forstå og bidra til løsning av flerkulturelle utfordringer i samfunnet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig forskning med vekt på kvalitative metoder
 • har kunnskap om forskningsetiske problemstillinger
 • har kunnskap om hvordan formulere og formidle forskningsresultater

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere kritisk og innsiktsfullt om hva som skal til for å forstå interkulturelle problemstillinger
 • kan anvende forskningsetiske prinsipper
 • kan formulere og formidle forskningsresultater

Generell kompetanse

Studenten

 • har kunnskap om hvordan sette seg inn i flerkulturelle forhold og problemstillinger i samfunnslivet
 • kan planlegge og gjennomføre et undersøkelsesprosjekt med tanke på å bidra til økt innsikt i flerkulturelle forhold

Innhold

I dette emnet lærer studenten å planlegge og gjennomføre et undersøkelsesprosjekt i felten gjennom å anvende etnografisk metode, foreta forskningsetiske vurderinger og formidle resultatene i en forskningsoppgave.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er i form av forelesninger, selvstudium, seminarer og mindre feltøvelser samt veiledning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av feltstudium og oppgaveskriving. Studenter oppmuntres også til å organisere kollokviegrupper, særlig dersom man arbeider med samme tematikk.

Prosjektarbeidet bygger på feltarbeid på ca. en måned. For oppgavebeskrivelsen og oppgaven gjelder bestemte kriterier.

Obligatorisk seminar. I rimelig tid før innlevering av oppgaven skal studentene delta i et seminar der foreløpige prosjektarbeider presenteres og drøftes.

Arbeidsomfang

Ca. 450 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen gitte frister for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

a) Deltakelse på obligatorisk undervisning (minst 80 prosent tilstedeværelse)

b) Godkjent presentasjon på seminar

c) Prosjektskisse på 500 ord, samt oversikt over selvvalgt litteratur på ca. 400 sider

d) Veiledning av oppgave

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet skisse.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i emnet består av en skriftlig oppgave (etnografisk prosjekt) på 4000 ord (pluss/minus 15%) på grunnlag av den godkjente prosjektbeskrivelsen

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Oppgaven blir vurdert etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

3IK114 Etnografisk prosjekt overlapper:

 • 3IK112 Etnografisk prosjekt med 10 studiepoeng
 • 3IK112N Etnografisk prosjekt med 10 studiepoeng
 • IKF132 Innføring i kvalitative forskningsmetoder og interkulturell praksis med 15 studiepoeng

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.