3IKF290N Bacheloroppgave i interkulturell forståelse

Alle versjoner:
3IKF290N (2023—2024)
3IKF290N (2022—2023)

Emnekode: 3IKF290N

Emnenavn: Bacheloroppgave i interkulturell forståelse

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført årsstudium i interkulturell forståelse, IKF, interkulturell kommunikasjon, IK eller tilsvarende. Studenten må ha fullført IKF218/IKF218N Interkulturell kompetanse eller fått godkjent arbeidskravene i IKF218/IKF218N Interkulturell kompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i interkulturell forståelse.

Innledning

Emnet er obligatorisk del av bachelorgraden i interkulturell forståelse. Emnet skal gi studentene god kjennskap i interkulturelle problemstillinger gjennom selvstendig utforsking av et tema. Dette skal resultere i bacheloroppgaven. I samarbeid med veileder skal studenten velge temaområde utfra egne interesser, og så fordype seg i denne tematikken gjennom bacheloroppgaven. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om et avgrenset felt i interkulturell kommunikasjon, kulturforståelse og interkulturell samhandling nærmere angitt i bacheloroppgavens tematikk 
 • kjenner til aktuell forskning og utviklingsarbeid innen det avgrensede feltet som angitt i bacheloroppgaven 

Ferdigheter 

Studenten 

 • kan utvikle, avgrense og formulere fruktbare interkulturelle problemstillinger knyttet til valgt tematikk 
 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til bacheloroppgavens tematikk og gjøre rede for sine valg gjennom en skriftlig framstilling i henhold til kravene for vitenskapelig arbeid og akademisk skrivegenre 
 • kan kartlegge, vurdere og bearbeide relevant fagstoff og knytte dette til bacheloroppgavens problemstilling og tematikk på en etisk og faglig relevant måte 
 • viser forståelse for forholdet mellom empiri, teori og analyse i egen tekstproduksjon 
 • kan orientere seg i bibliotekressurser og gjennomføre systematiske litteratursøk knyttet til bacheloroppgavens tematikk 
 • kan reflektere over egen faglig praksis og justere denne under veiledning 

Generell kompetanse 

Studenten 

 • kan anvende innsikt i interkulturelle problemstillinger, teorier og metoder både skriftlig og muntlig og reflektere over interkulturelle dilemmaer og muligheter slik disse kommer til uttrykk i bacheloroppgavens tematikk 
 • kan foreslå kreative og konstruktive løsninger på interkulturelle dilemma i tilknytning til bacheloroppgavens tematikk 
 • kan planlegge og gjennomføre et individuelt bachelorprosjekt i tråd med faglige og forskningsetiske krav og retningslinjer 

Innhold

I løpet av emnet skal studenten skrive en bacheloroppgave med utgangspunkt i faglig innsikt ervervet gjennom bachelorstudiet. Oppgaven skal være en fordypning i interkulturelle tema og problemstillinger. Tema, problemstilling, analysemåte og teoretiske perspektiv må være tydelig forankret i fagfeltet interkulturelle studier. Teksten skal oppfylle alminnelige krav til faglig argumentasjon og kildebruk, og følge fagets siterings- og referansepraksiser. 

Studenter som planlegger å gå videre på master oppfordres til å bruke bacheloroppgaven til å utdype et mulig tema for mastergradsprosjektet. 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnets faglige innhold er presentert i moduler og tema i hver modul. Det faglige innholdet er tilgjengelig i den digitale læringsplattformen ved emnets oppstart. 

Emnet har ca. 6-7 moduler som presenteres i digital læringsplattform. I modul presenteres flere tema med tekster, videoforelesninger, refleksjonsspørsmål, arbeidsoppgaver, spørsmål til anbefalt litteratur og andre nettressurser (f.eks. dokumentarer, kronikker o.l.). I modulene er det obligatoriske oppgaver (spørsmål/øvelser) som studenten skal gjennomføre innen gitte frister som er publisert i digital læringsplattform ved semesterstart. 

I tillegg gjennomføres digitale veiledningswebinar i gruppe i sanntid. Presentasjon av oppgaveutkast til to webinar og tilbakemelding på en utkastpresentasjon på to webinar er obligatorisk. Webinarene krever at vi ser og hører studenten, og kamera og lyd må være på. Tidspunktene for webinarene og veiledning vil bli kunngjort i digital læringsplattform ved semesterstart. Studenten må selv melde seg på obligatoriske veiledningswebinarene

Arbeidsomfang

300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal ha rett til å gå opp til eksamen i emnet: 

 • En læringsmappe der studenten må besvare spørsmål og oppgaver i modulene. 
 • Innlevering av prosjektskisse (200-400 ord) etter gitte kriterier gitt i digital læringsplattform. Prosjektskissen må være godkjent før videre arbeid med bacheloroppgaven. 
 • Innlevering av oppgaveutkast i forkant av to veiledninger (etter gitte kriterier gitt i digital læringsplattform. 
 • Delta på fire veiledningswebinar. 
 • To presentasjoner av utkast av oppgaven på to ulike veiledningswebinar. 
 • To tilbakemeldinger på presentasjon av utkast på to ulike veiledningswebinar. 

Alle arbeidskrav må være godkjent i samme semester.  

Frist for fullført læringsmappe blir kunngjort i digital læringsplattform ved studiestart.   
Ved ikke godkjent arbeidskrav i gruppearbeid med muntlig framlegging, har studenten én ny mulighet i samme semester til muntlig presentasjon. 

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Skriftlig bacheloroppgave på 6000 ord (+/- 15%), (ikke inkludert litteraturliste, eventuelle noter og innholdsfortegnelse). 

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt karakter etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke-bestått.

Eksamensspråk

 • Norsk
 • Skandinavisk
 • Engelsk

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

IKF221 International Bachelor Thesis og IKF290 Bacheloroppgave i interkulturell forståelse. 

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystem for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.