3JO223 Undersøkende journalistikk

Alle versjoner:
3JO223 (2024—2025)
3JO223 (2023—2024)
3JO223 (2022—2023)
3JO223 (2021—2022)
3JO223 (2020—2021)
3JO223 (2019—2020)
3JO223 (2018—2019)
3JO223 (2017—2018)

Emnekode: 3JO223

Emnenavn: Undersøkende journalistikk

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Det kreves minimum 45 studiepoeng i journalistikk eller tilsvarende kompetanse innen medie- eller kommunikasjonsfag, eller to års arbeid som journalist på heltid.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk del i bachelor i journalistikk.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til undersøkende journalistikks fremvekst og posisjon i Norge og hvilke forutsetninger mediene har til å drive undersøkende journalistikk
 • har kjennskap til flere måter å tilegne seg informasjon som er typisk for undersøkende journalistikk
 • har kjennskap til særskilt kildevern i undersøkende journalistikk
 • har kjennskap til mulighetene datastøttet journalistikk åpner for

Ferdigheter

Studenten

 • kan arbeide frem et større journalistisk prosjekt i fellesskap med andre
 • behersker elementær datastøttet journalistikk
 • kan utøve god kildekritikk og dokumentere metode- og kildebruk

Generell kompetanse

Studenten

 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet undersøkende journalistikk

Innhold

Emnet gir en praktisk fordypning i sentrale journalistiske arbeidsmetoder som brukes innenfor undersøkende journalistikk. Emnet bygger spesielt på 3JO111 Journalistikk 1, 3JO112 Journalistikk 2, 3JO113 Journalistikk 3 og 3JO214 Journalistikk 4.

Den undersøkende journalistikkens fremvekst og posisjon i Norge

Studentene skal sette seg inn i utviklingen av undersøkende journalistikk og hvilke forutsetninger mediehus i Norge har i dag for å drive undersøkende journalistikk. Den enkelte student skal sette seg inn i et eller flere tilfeller av undersøkende journalistikk ved å lese metoderapporter. Hver student skal presentere et slikt arbeid for andre studenter i grupper.

Praktisk undersøkende journalistisk arbeid i grupper

Studentene skal lage et undersøkende journalistisk prosjekt. Arbeid i gruppe skal gjøre det mulig for studentene å finne ut mer om en problemstilling enn det man klarer alene. Denne arbeidsformen er vanlig i yrkeslivet når man driver med undersøkende journalistikk. Arbeidet skal munne ut i et større journalistisk produkt som skal kunne publiseres.

Gruppen starter med å lage en prosjektskisse som beskriver hva gruppen skal undersøke, metoder og arbeidsfordeling. Det blir gitt undervisning for å hjelpe studentene gjennom prosessen, og denne følger gangen i produksjonen fra idéarbeid, research til ferdig presentasjon.

Gruppeoppgavene skal være av en slik art at de kan publiseres på Sørnett. Dersom studentene ikke selger prosjektet til en ekstern aktør, vil skolen publisere sluttproduktet etter sensurfall såfremt det vurderes til ståkarakter.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen i emnet blir gitt i plenumsforelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Arbeidsomfang

250 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for at studenten skal ha rett til å få gå opp til eksamen i emnet:

 • All undervisning og praksis i emnet er obligatorisk. Det forutsettes at studentene er til stede minst 80 prosent av tiden.
 • Individuell prosjektskisse
 • Prosjektskisse (felles)
 • Presentasjon av et undersøkende journalistisk arbeid

Ved ikke godkjent på skriftlige arbeidskrav og fremføring gis det ett nytt forsøk samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Journalistisk produksjon i gruppe med felles rapport

I rapporten skal studentene forklare hvilke metoder som er brukt og begrunne valg som er tatt underveis i arbeidet. Studentene får en gradert karakter på praktisk gruppeprosjekt med rapport.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Praktisk gruppeprosjekt vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. I arbeidet med gruppeprosjektet skal alle deltakere i gruppen bidra til felles produkt. Dersom det oppstår tvil om hvorvidt en student bidrar eller har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt der det gis samme karakter til hele gruppen, skal det innhentes individuell uttalelse fra samtlige gruppemedlemmer og faglig veileder/emneansvarlig. Studieadministrasjonen kan i slike saker fatte vedtak om at besvarelsen skal ansees som ikke levert. Det er individuell klagerett ved eksamen. En eventuell endring av karakter etter klage vil kun gjelde for den som har klaget.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.