3KL108 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Formidling

Alle versjoner:
3KL108 (2024—2025)
3KL108 (2023—2024)
3KL108 (2022—2023)

Emnekode: 3KL108

Emnenavn: Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Formidling

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

Tilsvarende KL101

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i Årsstudium i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

Valgfritt emne i Bachelor i Praktisk teologi og ledelse.

Innledning

Dette emnet bidrar til å danne og utruste kristne til å formidle kristen tro som troverdig og relevant i et livssynsåpent samfunn.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • har grunnleggende kunnskap om aktuelle kommunikative og apologetiske muligheter og utfordringer i formidlingen av det kristne livssynet

Ferdigheter

Studenten

  • kan formidle det kristne livssynet på en troverdig og relevant måte på ulike arenaer og medieplattformer
  • kan reflektere retorisk over egen formidling

Generell kompetanse

Studenten

  • kan bidra til utvikling av god formidlingspraksis
  • kan behandle mennesker, tekster og ulike livssyn på en ansvarlig måte

Innhold

3KL108-1 Praktisk apologetikk

Det gis en innføring i praktisk apologetikk for det kristne livssynet i et livssynsåpent samfunn, med vekt på kommunikative utfordringer og muligheter på ulike formidlingsarenaer.

3KL108-2 Muntlig, offentlig formidling

Det gis en innføring i muntlig, offentlig formidling av det kristne livssynet på ulike arenaer, med vekt på anvendelse av retorisk teori.

3KL108-3 Medieformidling

Det gis en innføring i strategisk og praktisk medieformidling av det kristne livssynet. Lett, digital medieproduksjon vektlegges, med innføring i arbeid med tekst, lyd og bilde for ulike formater og plattformer.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL108 tilbys som samlingsbasert undervisning med totalt tilsvarende 6 kursdager, supplert med digitale ressurser. Undervisningen består av konsentrerte forelesninger, seminarer med bruk av “flipped classsrom”, samt praktiske workshops med vekt på formidlingsopplegg / medieproduksjon.

I tillegg til kursdagene, gis det tilbud om ukentlige lokale / digitale møtepunkt med faglig dialog.

Arbeidsomfang

Cirka 250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å få lov til å gå opp til eksamen:

a) Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning, eller gjennomført mappekrav.

b) Prosjektbeskrivelser for to muntlige formidlinger og to medieformidlinger på to ulike offentlige arenaer, i samsvar med formatkrav i manual.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL108 består av to deler med følgende vektlegging:

a) En mappe med tre dokumenterte formidlinger på ulike arenaer, i samsvar med formatkrav i manual (60%)

b) Et refleksjonsnotat om innlevert formidlingsmappe (2000 ord pluss minus 20%) (40%)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Den skriftlige prosjektoppgaven vurderes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på norsk, andre skandinaviske språk eller engelsk. Andre språk må godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

3KL108 overlapper 3 studiepoeng med:

  • 3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis
  • 3KL106 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv

Emnesperre

3KL209

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.