3KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn

Alle versjoner:
3KL213 (2022—2023)
3KL213 (2020—2021)
3KL213 (2019—2020)
3KL213 (2018—2019)
3KL213 (2017—2018)

Emnekode: 3KL213

Emnenavn: Pluralisme, identitet og kristent livssyn

Undervisningssemester: Vår

Steder: Kristiansand

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

3KL213 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Anbefalte forkunnskaper

3KL101 eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Emnet inngår som obligatorisk emne i studieprogrammene

 • Bachelor i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KLA)

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale teorier om personlig identitet i historisk og samtidig perspektiv
 • har kjennskap til aktuelle teorier om kjønn, seksualitet og identitet
 • har forståelse for populærkulturens betydning i relasjon til opplevelse og forståelse av personlig identitet
 • har kjennskap til ulike tilnærminger til identitetsspørsmålet innen et kristent livssynsperspektiv

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere sentrale teorier om kjønn, seksualitet og identitet
 • har bevissthet om populærkulturens betydning for personlig identitet
 • kan analysere ulike tilnærminger til identitetsspørsmålet innen et kristent livssynsperspektiv
 • kan vurdere teorier om personlig identitet ut fra et kristent livssynsperspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for sammenhengen mellom synet på personlig identitet og spørsmål om kjønn og seksualitet
 • kan reflektere selvstendig over forholdet mellom personlig identitet og kristent livssyn
 • har integritet i møte med identitetsspørsmålet 

Etter gjennomført og bestått emne 3KL213B skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har grunnleggende kunnskap om sentrale syn på Jesus i ulike livssyn og deres grunnlag
 • har grunnleggende kunnskap om Bibelens Jesusbilde og dets grunnlag

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for og analysere Jesusbilder i ulike livssyn
 • kan analysere Jesusbilder ulike livssyn i relasjon til livssynet som helhet
 • kan vurdere ulike Jesusbilder ut fra et kristent livssynsperspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • har bevissthet om sammenhengen mellom synet på Jesu identitet og det bakenforliggende livssynet
 • kan utvise integritet og forståelse i møte med jesusbilder i ulike livssyn

Innhold

Emnet har to alternative varianter:

3KL213A Personlig identitet i en postmoderne kultur (10 stp)

Denne emnevarianten tar utgangspunkt i behovet for å gjennomtenke den menneskelige identitetsbygging i en postmoderne kultur. Temaer fra KL101 videreføres, men nå med vekt på hvordan kristen tro og andre aktuelle livssyn kan ha betydning for dekonstruksjon og rekonstruksjon av egen identitet. Fokus rettes mot kjønnsidentitet som aktuelt case.

3KL213B Jesu identitet som tema i dialogen mellom kristen tro og andre livssyn (10stp)

Denne emnevarianten tar utgangspunkt i sentrale Jesusbilder i vår tid. Temaer fra KL101 videreføres, men nå med vekt på Jesu identitet som tema i dialogen mellom kristen tro og andre livssyn. Fokus rettes mot ulike aktuelle jesusbilder og hvordan disse forholder seg til aktuell jesusforskning, til Bibelens jesusbilde og til ulike livssynperspektiv.

Arbeids- og undervisningsformer

3KL213 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For begge variantene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene.

For fjernstudenter vil den påfølgende undervisningen skjer i form av nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med veksling mellom forelesninger og seminarer.

Skriving av bokrapport inngår som arbeidsmåte.

Arbeidsomfang

Ca250 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent innen fastsatt frist for å få lov til å gå opp til eksamen:

a) Deltakelse på minst 80 % av obligatorisk undervisning

b) Godkjent bokrapport (ved ikke godkjent har studenten en ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet rapport.)

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Vurderingen i 3KL213 består av muntlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Eksamener kan besvares på skandinaviske språk eller engelsk.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.