4MGL1BEG-M Masteroppgave i begynneropplæring

Alle versjoner:
4MGL1BEG-M (2024—2025)
4MGL1BEG-M (2023—2024)
4MGL1BEG-M (2022—2023)

Emnekode: 4MGL1BEG-M

Emnenavn: Masteroppgave i begynneropplæring

Undervisningssemester: Oppstart høst, undervisning over to semestre

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 45 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

210 studiepoeng fra 1. til 4. studieår må være bestått, deriblant;

 • minimum 30 stp. på hver av alle obligatoriske emner (pedagogikk og elevkunnskap, norsk og matematikk)
 • 4MGL1VIT301 Vitenskapsteori og metode for den forskende lærer
 • 30 studiepoeng fordypning i matematikk eller norsk
 • 30 studiepoeng fordypning i begynneropplæring

Anbefalte forkunnskaper

 • 30 studiepoeng i norskdidaktikk grunnskolelærerutdanning 1–7: 4MGL1NO101 (10 stp.), 4MGL1NO102 (10 stp.), 4MGL1NO103 (10 stp.) eller tilsvarende.
 • 30 studiepoeng i matematikkdidaktikk for grunnskolelærerutdanning 1–7: 4MGL1MA101 (10 stp.), 4MGL1MA102 (10 stp.), 4MGL1MA103 (10 stp.) eller tilsvarende.
 • Fordypning i norsk 4MGL1NO201 (30 stp.) eller matte 4MGL1MA204 (30 stp.) eller tilsvarende.
 • Fordypning i begynneropplæring, 4MGL1BEG301 (15 stp.) og 4MGL1BEG302 (15 stp.) eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk for studenter som har begynneropplæring som masterfordypningsfag i femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7.

Innledning

Masteroppgaven er et selvstendig, vitenskapelig arbeid som bygger videre på kunnskaper, ferdigheter og kompetanser fra de fire første årene i grunnskolelærerutdanningen.

Masteroppgaven skal vise den faglige og forskningsbaserte fordypningen som studenten har oppnådd i utdanningen, ved at studenten skal kunne analysere og forholde seg kritisk til nyere nasjonal og internasjonal forskning. Den skal også styrke studentens faglige grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse, ved at studenten anvender den forskningsbaserte kunnskapen i profesjonsutøvelsen. Studenten skal derfor både opparbeide seg generell forskningskompetanse og inngående og avansert kunnskap om begynneropplæringen; dens rolle og funksjon i skolen.

Studenten velger selv tema for masterarbeidet, men forskningsspørsmålet skal være relevant for grunnskolen. Arbeidet med masteroppgaven er lagt til begge semestre i 5. studieår, og bygger på prosjektplanen som utarbeides i vitenskapsteori og metodeemnet 4MGL1VIT301 (8. semester).

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om forskning knyttet til begynneropplæringen, relevante metoder og forskningsetikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde
 • har avansert kunnskap om begynneropplæringens rolle og funksjon i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning på begynneropplæring, og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om de ulike fagområdene som inngår i begynneropplæringen og sammenhengen mellom disse, og bruke slik innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid
 • kan kritisk anvende forskningsbasert kunnskap i masterfaget til utforskning av nye problemområder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan på et avansert nivå formidle forsknings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper
 • kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer begynneropplæringen i skolen

Innhold

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid som gjennomføres under veiledning, individuelt eller i samarbeid med en annen student. Valg av tema, problemstilling og metode skal godkjennes av ansvarlig faglærer. Studenten(e) blir tildelt veileder og eventuelt biveileder på bakgrunn av valgt temaområde og metode.

Masteroppgaven i begynneropplæring skal ha en tydelig forankring i didaktikken til fordypningsfaget (norsk eller matematikk) og pedagogikk. Andre fag kan inngå i tillegg til fordypningsfaget.

Arbeidet med masterprosjektet gir studenten erfaring med og kompetanse i FoU-arbeid i skolen, og det stilles høye vitenskapelige krav til den ferdige oppgaven. Gjennom arbeidet med masterprosjektet får studenten(e) erfaring med problemformulering, informasjonsinnhenting, kritisk lesing, faglig argumentasjon og ferdigstilling av et større skriftlig arbeid.

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstendig arbeid med veiledning, i henhold til veiledningskontrakten.

Gruppeseminar med studentfremlegg fra prosessen i masterarbeidet.

I emnet inngår det en åpen masterkonferanse, hvor masterstudentene deltar med å presentere sitt masterprosjekt.

Arbeidsomfang

Arbeidsmengde for student: ca. 1300 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at eksamen kan gjennomføres:

a) Obligatorisk veiledning.

b) Hver student skal legge frem sitt mastergradsprosjekt, delta i responsgruppe og gi forberedt respons til en medstudent.

Nærmere opplysninger om arbeidskravenes innhold, omfang og tidspunkt for gjennomføring vil bli gitt i undervisningsplanen for faget ved studiestart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Masteroppgaven gjennomføres individuelt eller i gruppe på to. Masteroppgaven kan skrives som monografi eller som vitenskapelig artikkel med kappe. Valg av oppgaveformat gjøres i samråd med veileder.

Alternativ 1: Monografi

Oppgavens omfang: 20 000 ord (+/- 10 %) for en individuell masteroppgave, 26 000 ord (+/- 10 %) for masteroppgaver som skrives i gruppe på to. I tillegg skal det skrives sammendrag på norsk og engelsk på om lag én side hver. Veileder kan i særlige tilfeller gi tillatelse til å fravike grensebestemmelsene.

Alternativ 2: Artikkelbasert masteroppgave med kappe

Studentene velger et relevant fagfellevurdert forskningstidsskrift og artikkelen utarbeides etter tidsskriftets retningslinjer.

 • Del 1 Innledning/kappe: Omfang mellom 5-7000 ord ved individuell levering og 6-8000 ord ved samarbeid av to studenter.
 • Del 2 Artikkelutkast: Antall ord følger retningslinjer for tidsskriftet.

Utover det som er omtalt ovenfor, åpnes det også for dokumentasjons- og framstillingsformer som kombinerer ulike media (skrift, bilde, film og lyd). I slike tilfeller avtales form og omfang med veileder.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Progresjonskrav

Masteroppgaven kan leveres til vurdering når alle obligatoriske og valgemner fra grunnskolelærerutdanningen 1-7 er bestått.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.