4MGL1BEG301 Begynneropplæring 1 - Det lekende og lærende barnet i møte med skole og skolefritidsordning

Alle versjoner:
4MGL1BEG301 (2024—2025)
4MGL1BEG301 (2023—2024)
4MGL1BEG301 (2022—2023)
4MGL1BEG301 (2021—2022)

Emnekode: 4MGL1BEG301

Emnenavn: Begynneropplæring 1 - Det lekende og lærende barnet i møte med skole og skolefritidsordning

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Fullført 3 første år av GLU 1-7, 60sp norsk eller matematikk

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk del av grunnskolemaster i begynneropplæring.

Innledning

Emnet går parallelt med BEG302: Didaktikk og handlingsrom i begynneropplæringen. De to emnene utfyller hverandre og gir til sammen 30 stp i begynneropplæring. Samlet skal emnene videreutvikle kunnskap, ferdigheter og kompetanse knyttet til begynneropplæring som studenten har oppnådd i skolefagene, praksisstudium og pedagogikk i løpet av de tre første studieårene av grunnskolelærerutdanning 1-7. Emnene legger stor vekt på fagene norsk og matematikk. BEG301  fokuserer særlig på sammenheng og overgang mellom barnehage og skole og gir innsikt i de forutsetninger skolestarterne kommer med. I BEG301 inngår også undervisning knyttet til de praktiske og estetiske fagenes egenverdi i begynneropplæringen. 

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har inngående kunnskap om betydningen av sammenheng i overgangen mellom barnehage - skole og skolefritidsordning
 • har inngående kunnskap om lekens betydning for barns danning, utvikling og læring
 • har inngående kunnskap om å tilrettelegge for læring hos elever med ulike forutsetninger for læring
 • har inngående kunnskap om de praktiske og de estetiske fagenes egenverdi i barns liv
 • har inngående kunnskap om utviklingen av barns matematiske språk og tenkning
 • har inngående innsikt i utforsking som tilnærming til undervisning og læring i matematikk i begynneropplæring
 • har inngående kunnskap om varierte språkstimulerende og lese- og skriveforberedende aktiviteter

Ferdigheter

Studenten

 • kan reflektere selvstendig over betydningen av barns medvirkning i eget liv
 • kan på avansert nivå systematisk legge til rette for et inkluderende psyko-sosialt læringsmiljø
 • kan legge til rette for trepartssamarbeid mellom barnehage, skole og hjem i overganger og ivareta et godt skole-hjemsamarbeid de første fire årene i skolen
 • kan på avansert nivå anvende og profesjonsfaglig begrunne skapende, kreative og lekbaserte arbeidsformer i begynneropplæringen i lesing, skriving, muntlige ferdigheter og regning.
 • kan anvende kunnskap om kroppen og sanseerfaringenes betydning for barns lek og læring i planlegging og gjennomføring av begynneropplæringen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for profesjonsfaglige valg i begynneropplæringen
 • kan på avansert nivå reflektere over profesjonsetiske spørsmål
 • kan kritisk analysere ulike læringstradisjoner i lys av nyere læringsteori
 • har endrings- og utviklingskompetanse og kan justere egen praksis i begynneropplæringen
 • kan reflektere etisk, verdibasert og kritisk over betydningen av mangfold og inkludering
 • har profesjonsfaglig digital kompetanse

Innhold

Emnet bygger på kunnskap om barnet som subjekt med rett til medvirkning i eget liv. Fokus rettes mot forskningsbasert kunnskap om barns utvikling gjennom lek og læring i alderen 5 - 8 år. Emnet gir inngående kunnskap om overgangen mellom barnehage, skole og skolefritidsordning med særlig fokus på å legge til rette for ulike elever.

Kunnskap om mangfold, inkludering og samarbeid mellom barnehage, skole og hjem vil bli vektlagt. Lek, utforsking, improvisasjon og glede gjennom musikk, drama, kunst og håndverk og bevegelsesaktivitet vil stå sentralt. Emnet omhandler utviklingen av barns matematiske språk og tenkning, og lese- og skriveforberedende aktiviteter. Emnet søker å videreutvikle studentenes evne til kritisk refleksjon og deres profesjonsfaglige digitale kompetanse. .

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesning, praktiske seminarer, gruppeoppgaver, tverrfaglig prosjektarbeid sammen med BEG302.

Arbeidsomfang

450 timer.

Arbeidskrav

Følgene arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

 • Frammøte på obligatorisk undervisning, minimum 80 % frammøte.
 • Individuelt refleksjonsnotat knyttet til overgangen mellom barnehage og skole.
 • Flerfaglig prosjekt knyttet til praksis på småskoletrinnet med fokus på kreative og utforskende arbeidsmåter. Gruppebasert.
 • Individuell praktisk utprøving knyttet til undervisning på småskoletrinnet (på campus).

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Individuell, muntlig eksamen. Omfang: 30-45 min.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Henviser til praksisplan for GLU 1-7 og kap.7 om veiledet praksis i forskrift om studier for NLA Høgskolen. Ordinær praksis i semesteret er 3 uker. 

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.