4MGL1ENG101 Engelsk språkkunnskap og didaktikk

Alle versjoner:
4MGL1ENG101 (2024—2025)
4MGL1ENG101 (2023—2024)
4MGL1ENG101 (2022—2023)

Emnekode: 4MGL1ENG101

Emnenavn: Engelsk språkkunnskap og didaktikk

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptatt i grunnskolelærerutdanningen

Anbefalte forkunnskaper

Gode språkkunnskaper i engelsk

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

Engelsk 1 består av to moduler. Begge modulene, til sammen 30 studiepoeng, må inngå hvis Engelsk 1 skal brukes som valgfag i lærerutdanningen

Modul 1 Engelsk språkkunnskap og didaktikk (15 poeng)

Modul 2 Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk (15 poeng)

Innledning

Emnet tilbys høsten 2022, med forbehold om godkjenning fra NOKUT 

Beskrivelsen av Engelsk 1 og underliggende moduler bygger på kompetansekravene til nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, revidert 2018 og rammeverket «Røtter og vinger» som er et grunnlagsdokument for NLAs grunnskolelærerutdanning.

Faget engelsk i grunnskolelærerutdanningen er et viktig redskap og dannelsesfag for mellommenneskelig forståelse i en stadig mer global verden, en verden som også gjenspeiles i norske klasserom. Kommunikasjon, toleranse og interkulturell forståelse forutsetter språklige ferdigheter og kjennskap til litteratur og kultur. Språk skal kunne fremme dialog, gi mulighet for nytenkning og legge til rette for kritisk refleksjon. Engelskfaget innehar en viktig rolle som brobygger i et mangfoldig og multikulturelt klasserom og skal bidra til økt tverrfaglighet med vekt på demokratisk forståelse og livsmestring. Relevant forskning og gjeldende læreplan er viktige styringsdokument i planlegging, undervisning og vurdering.

Engelsk 1 1-7 består av to moduler på 15 studiepoeng hver, hvor henholdsvis språk og kultur vektlegges. Modul 1 har tittelen Engelsk språkkunnskap og didaktikk, modul 2 heter Engelsk litteratur, kulturkunnskap og didaktikk. Begge moduler er knyttet sammen gjennom et felles didaktisk fokus.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om viktige språklæringsteorier og metoder for hvordan barn lærer språk, med fokus på begynneropplæring
 • kjenner til flerspråklighet som ressurs i språkopplæringen
 • kjenner til vesentlige forskjeller mellom engelsk og norsk i språkopplæringen når det gjelder uttale, skrivemåte og setningsstruktur
 • har kunnskap om og kan anvende gjeldende læreplan og pedagogiske læremidler i faget
 • har kunnskap om ordinnlæring og språklige strukturer i engelsk fra lyd til tekstnivå
 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid i engelsk språkkunnskap 

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke engelsk sikkert og selvstendig og være en god rollemodell for elevene
 • kan planlegge og lede varierte læringsaktiviteter i språk, også digitale, som fremmer utvikling av de grunnleggende ferdigheter og som gir mulighet for differensiering
 • kan bruke ulike typer vurdering for å veilede elever i engelskopplæringen
 • kan oppdage språkvansker, herunder lese- og skrivevansker, og legge til rette for tilpasset opplæring
 • kan bruke et grunnleggende oppsett for akademisk skriving 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vedlikeholde og utvikle egen språklig og didaktisk kompetanse
 • kan formidle relevant fagstoff og bruke et engelsk språk tilpasset elever på trinn 1-7
 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å tilrettelegge elevers læring og utvikling i engelskfaget
 • kan utveksle synspunkt over læring og praksis i et faglig felleskap og bidra til utvikling

Innhold

I Eng 1 1-7 modul 1, Språkkunnskap og didaktikk vil lærerstudentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om hvordan barn lærer språk på ulike måter og på ulike alderstrinn, med hovedfokus på trinn 1-7. Studentene skal kunne være språkmodeller i klasserommet og kunne legge til rette for både muntlige og skriftlige undervisningsopplegg tilpasset ulike elevgrupper i trinn 1-7. Det legges vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelsk språkopplæring i grunnskolen.

Studieopphold

I studiet inngår en 5 dagers tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i emnet, men er ikke obligatorisk. Oppholdet i York gir en unik mulighet for både språkøving og kulturinnsikt.

Arbeids- og undervisningsformer

Det vil være forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, prosjektarbeid og presentasjoner. Samhandling og dialog mellom studenter og mellom faglærere og studenter er en forutsetning for læring og opparbeidelse av didaktisk kompetanse og språkøvelse i faget. All undervisning foregår på engelsk og det er obligatorisk fremmøte i undervisningen. Praksis følger praksisplan for GLU1, NLA.

Studiet krever en god del selvstendig arbeid. Det forventes at studentene deltar aktivt og bidrar til et godt læringsmiljø. Undervisningstimene vil i hovedsak formidle tema fra litteraturlisten, men også annen relevant kunnskap.

Arbeidsomfang

400 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet:

 • En skriftlig oppgave
 • Ett muntlig fremlegg
 • Ett utviklingsrelatert arbeid knyttet til et av de tverrfaglige temaene i Kunnskapsløftet 2020; livsmestring eller demokrati og medborgerskap
 • Det er krav om minst 80 % deltakelse på undervisning.

Alle arbeidskrav gjennomføres på engelsk, og minst to skal ha en didaktisk tilknytning. Semesterplanen vil gi nærmere informasjon om arbeidskravene ved oppstart.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Skriftlig skoleeksamen på 6 timer

Tillatte hjelpemidler

Ingen

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Engelsk

Praksis

Se egen praksisplan for grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen, Oslo.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.