4MSLED100 Selvledelse

Alle versjoner:
4MSLED100 (2024—2025)
4MSLED100 (2023—2024)
4MSLED100 (2022—2023)
4MSLED100 (2021—2022)
4MSLED100 (2020—2021)

Emnekode: 4MSLED100

Emnenavn: Selvledelse

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 5 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Opptak til bachelor i utøvende rytmisk musikk (4URM), årsstudium i utøvende musikk, fordypning korledelse (4UMK) eller årsstudium i utøvende musikk , fordypning låtskriving (4UML)

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk enne i :

 • Bachelor i utøvende rytmisk musikk
 • Årsstudium i utøvende musikk, fordypning korledelse
 • Årsstudium i utøvende musikk, fordypning låtskriving

Innledning

Selvledelse skal bidra til studentenes vekst som reflekterende beviste praktikere. Emnet vil ha fokus på studentens refleksjon over egen identitet og ståsted i verdispørsmål, spesielt med tanke på å bli utøvende musiker. Det vil også gjøre i studentene i stand til å reflektere over karrierevalg og strategier for bygge sin egen merkevare som musikere.

Faget gir en teoretisk fordypning og praktisk trening i det å lede seg selv samt i å lede andre til å lede seg selv.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten:

 • kan gjøre rede for begrepet selvledelse
 • skal kjenne til sentrale verktøy og modeller fra selvledelseslitteraturen og kunne anvende disse i eget liv
 • skal kjenne til forskning på området og hvordan dette påvirker deres virke som musikere   

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kunnskap om etikk og menneskesyn i refleksjon rundt eget verdisyn
 • kan reflektere over egne holdninger, valg og handlinger og forstå hvilke konsekvenser dette har for en selv og andre
 • kan legge fram fagstoff for medstudenter slik at det kan danne grunnlag for dialog og refleksjon 
 • kan anvende prinsipper fra selvledelse til å ta gode valg for å bygge sin musikerkarriere
 • kan reflektere over egne behov, mål og ønsker som musiker og prioritere og ta valg basert på dette

Generell kompetanse

Studenten:

 • har innsikt i utfordringer knyttet til det å arbeide sammen med kolleger med forskjellige verdisyn
 • kan utrykke og reflektere over egne holdninger og verdisyn både skriftlig og muntlig overfor medstudenter
 • har bevisst selvrefleksjon over sin egen karriere
 • skal evne å gjøre selvstendige analyser og vurderinger av potensiale for selvledelse i eget liv, og kunne bruke dette som verktøy i eventuell egen lederrolle
 • skal kunne lede seg selv til å delta aktivt i, utvikle og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver i en virksomhet eller eget musikalske virke

Innhold

 • Det tolkende menneske identitet som musiker
 • Selvledelse

Arbeids- og undervisningsformer

Primært er det lagt opp til en innledningsforelesning med påfølgende refleksjonsgrupper, samt en obligatorisk seminardag.

Arbeidsomfang

150 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til avsluttende vurdering:

 • 5 logger fra samtalegrupper
 • Deltakelse på seminar

Frammøtekrav: Minimum 80% fremmøte på undervisningen.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

To dagers hjemmeeksamen på 2000 ord (pluss/minus 10 prosent)

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinaviske språk eller engelsk for engelskspråklige studenter.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

5 sp. reduksjon mot 4MIDA100 og 4MIDAL100

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.