4MUS501 Hovedinstrument A

Alle versjoner:
4MUS501 (2024—2025)
4MUS501 (2023—2024)
4MUS501 (2022—2023)

Emnekode: 4MUS501

Emnenavn: Hovedinstrument A

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til master i utøvende musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i utøvende musikk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i utøvende rytmisk musikk.

Innledning

Gjennom emnet skal studenten videreutvikle sine utøvende og kompositoriske, evt. tekstlige, musikkskapende verktøy for å kunne gjennomføre masterarbeidet på best mulig måte.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten...

  • kan analysere faglige problemstillinger rundt hovedinstrumentets repertoar og estetikk med utgangspunkt i den rytmiske musikkens historie, tradisjon og egenart

Ferdigheter

Studenten...

  • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor det å tilegne seg og tolke/skape musikk på et høyt nivå, individuelt og sammen med andre
  • kan initiere, formulere, planlegge, lede og gjennomføre kunstnerisk utviklingsprosjekt med fokus på det å tilegne seg musikk på sitt hovedinstrument

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor musikkutøving med integritet og egenart

Innhold

Emnet omfatter den individuelle videreutviklingen av studentens kunstneriske, instrumenttekniske og musikkskapende ferdigheter. Sammen med hovedveileder og hovedinstrumentlærer/ bi-veileder utarbeides det en plan for hvert semester.

Det selvstendige arbeidet utgjør hoveddelen i emnet. Student, hovedinstrumentlærer og evt. bi- veiledere bestemmer i samarbeid det faglige innholdet.

Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformer som blir brukt: Individualundervisning, mesterklasse, interpretasjonsundervisning og bi-veilederressurser for musikkskaping.

Organisering

  • Individualundervisning i hovedinstrument 10 klokketimer pr. semester. Timer avtales direkte med hovedinstrumentlærer og bi-veiledere.
  • Interpretasjon gjennomføres som dobbelttimer på tre semestersamlinger felles for masterstudentene.
  • 10 timer veiledning innenfor musikkskaping, som for eksempel: Samspill, komposisjon, tekstskriving, produksjon, arrangering, Ableton live eller annet som kan være med på å prege estetikken du ønsker å gå dypere inn i. Timene avtales direkte med bi-veiledere.

Det stilles store krav til studentens evne til å arbeide selvstendig.

Studenten er selv ansvarlig for progresjonen og ansvarlig for jevnlige avtaler med veiledere.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr. studiepoeng, totalt 405 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til avsluttende vurdering:

1. Levere semesterplan for arbeidet i emnet.

Semesterplan utarbeides i samarbeid med studentens hovedinstrumentlærer og bi-veileder(e) og skal leveres hovedveileder for godkjenning innen oppgitt frist.

2. Arbeidsmappe:

A) Semesterrapport (2000ord +/-10%) som inneholder:

  • Evaluering av gjennomføringen av semesterplanen.
  • Beskrivelse av hva studenten har fokusert på gjennom semesteret (teknikk, øvelser, repertoar, arrangering/produksjon, komponering/ låtskriving etc.), beskriver antall interpretasjoner studenten har medvirket på.
  • Skrive en refleksjon rundt arbeidet i emnet gjennom semestret.

B) Dokumentasjon av fremføring eller produksjon av egne komposisjoner/ egen bearbeidelse av andres komposisjoner (omfang ca. 45 minutter).

3. Fremmøte på obligatorisk undervisning og veiledning: Minimum 80% fremmøte i henhold til retningslinjer for NLA Høgskolen.

Semesterrapport (signert av student, hovedinstrumentlærer og biveileder(e) sammen med dokumentasjon av fremføring eller produksjon av egen musikk skal leveres til hovedveileder innen oppgitt frist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Arbeidsmappen legges til grunn for avsluttende vurdering.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått/ikke bestått

Eksamensspråk

Norsk. Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Studenten må ha fulgt undervisningen i emnet for å kunne fortsette videre i studiet.

Praksis

Ingen

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei