4MUS521 Stilfordypning

Alle versjoner:
4MUS521 (2024—2025)
4MUS521 (2023—2024)
4MUS521 (2022—2023)

Emnekode: 4MUS521

Emnenavn: Stilfordypning

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Emnet krever opptak til Master i utøvende musikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor i utøvende musikk, 4MUS520 Estetikk

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i master i utøvende musikk.

Innledning

En gruppe (4 til 6 personer) går sammen om en valgt epoke en vil fordype seg i. Emnet omhandler temaer angående stilistiske trekk fra den valgte epoker.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

 • har avansert kunnskap innenfor den valgte fordypningen
 • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor estetikk og stil i eget kunstnerskap
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i den rytmiske musikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Ferdigheter

Studenten...

 • demonstrere relevante stilistiske særtrekk innenfor den valgte fordypning på sitt hovedinstrument
 • kan bruke relevante metoder for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid på en selvstendig måte innenfor musikkfeltet

Generell kompetanse

Studenten..

 • kan trekke linjer fra historisk oppføringspraksis med samtidens musikkuttrykk
 • kan anvende stilistiske særtrekk fra valgt fordypning inn i egen oppføringspraksis

Innhold

Emnet har både en teoretisk og praktisk tilnærming til stilistiske trekk fra en valgt epoke eller stilart. Studentene skal ta for seg både kollektive (samfunnsmessige, teknologiske, ideologiske, stilistiske) og individuelle (utvalgte artister evt.produsenter) påvirkninger som har vært med på å prege utviklingen av epoken eller stilarten. De skal tilegne seg bred historisk kunnskap og praktisk og teoretisk stilforståelse.

Arbeids- og undervisningsformer

Selvstudier, kollokviesamlinger og gruppearbeid med veiledning. Den teoretiske delen består av egenstudier og kollokvier der man ser på kollektive og individuelle påvirkninger av epoken/stilarten. Den praktiske tilnærmingen er analysering, tilrettelegging, innstudering evt. innspilling individuelt og i gruppe. Videre skal studentene skrive musikk sammen der en anvender stilistiske eller estetiske trekk fra den valgte fordypning inn i egenkomponert musikk. Gruppen må delegere arbeidet innad i gruppen. Gruppen har tilgang til 15 veiledningstimer (a45 min).

Mye av studieenheten for øvrig støtter seg til studentenes egeninnsats og individuelle studier.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 27 timer pr. studiepoeng. Totalt 270 timer.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til eksamen:

Obligatorisk deltagelse på første semestersamling.

Arbeidsmappe for fordypningsprosjektet bestående av:

 • En skriftlig prosjektplan.
 • Demonstrasjon og presentasjon av prosjektet/ fordypningen i et egnet format, varighet 30 minutter
 • +/- 10%.
 • En skriftlig refleksjon fra hver student, 2000 ord +/- 10%.

Arbeidsmappen leveres for godkjenning til studentens biveileder innen oppgitt frist.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

Arbeidsmappen for fordypningsprosjektet legges til grunn for avsluttende vurdering.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Progresjonskrav

Studenten må ha bestått emnet for å kunne fortsette videre studiet.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen

Tilbys som enkeltemne

Nei