4REL113 Religion, kultur og samfunn

Alle versjoner:
4REL113 (2022—2023)
4REL113 (2021—2022)
4REL113 (2020—2021)
4REL113 (2019—2020)
4REL113 (2018—2019)

Emnekode: 4REL113

Emnenavn: Religion, kultur og samfunn

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen, Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper er en fordel da noe av pensumlitteraturen er på engelsk.

Relevans i studieprogrammet

Valgfritt emne i årsstudium i KRLE

Obligatorisk emne i bachelor i teologi

Valgfritt relevant emne i PTL

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om religionsvitenskapens historie og sentrale religionsvitenskapelige begreper som myte, symbol og ritual
 • har kunnskap om noen sentrale tema innenfor religionssosiologien (som sekularisering, globalisering, makt, identitet og konflikt)
 • har en grunnleggende forståelse av religion som et kulturelt, mangfoldig fenomen
 • har kunnskap om hvordan trosfellesskap fremtrer i utvalgte sosiokulturelle sammenhenger i gammeltestamentlig og nytestamentlig tid, samt gjennom kristen, jødisk og islamsk historie

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjøre rede for og drøfte sentrale religionsvitenskapelige begreper og anvende disse i en faglig refleksjon over ulike religioner
 • kan foreta en sammenlignende fremstilling av religiøse fenomener
 • kan skille mellom «innenfra»- og «utenfra»-perspektiver i studiet av religion og livssyn
 • kan reflektere faglig over hvordan trosfellesskap preges av historiske og sosiokulturelle sammenhenger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere faglig og kritisk over spørsmål av religionsvitenskapelig art
 • kan delta i faglig diskusjon om religionsvitenskapelige tema

Innhold

Dette emnet anlegger et komparativt perspektiv på religionene, og gir redskaper til å diskutere og analysere ulike spørsmål knyttet til religiøs praksis, trosoppfatninger og etikk, med sikte på å avdekke likheter og forskjeller. Med bakgrunn i de religionshistoriske delene av studiet, anvendes her begreper, modeller og kategorier fra den systematiske religionsvitenskapen.

Dette emnet anlegger et analytisk perspektiv på religionene definert ut fra spørsmål og teorisett utviklet gjennom ulike kultur- og samfunnsstudier. Her anvendes perspektiver fra religionssosiologi/antropologi, og man drøfter temaer som:

 • Religion, identitet og etnisitet
 • Ritual, sted og materialitet
 • Kontekstualisering
 • Makt, autoritet, tradisjon, og etisk-kritiske perspektiver.
 • Kjønn
 • Religiøs nasjonalisme; religion, konflikt og vold

Globalisering og påvirkningslinjer mellom religionene

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, seminar, selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Ingen.

Avsluttende vurdering

Hjemmeeksamen, 5. dager. Individuell. Oppgavens omfang skal være på ca. 2000 ord (+/- 10%).

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Engelsk.

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

 • 5 sp faglig overlapping med REL130/4REL130 Innføring i religionsvitenskap
 • 5 sp faglig overlapping med TEOL120 Bibelen og tidlig kristendom

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.