4REL114 Indiske religioner og nyreligiøsitet

Alle versjoner:
4REL114 (2022—2023)
4REL114 (2021—2022)
4REL114 (2020—2021)
4REL114 (2019—2020)
4REL114 (2018—2019)

Emnekode: 4REL114

Emnenavn: Indiske religioner og nyreligiøsitet

Undervisningssemester: Vår

Steder: Bergen, Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk er en fordel, da noe av pensumlitteraturen er på engelsk.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i årsstudium i KRLE

Valgfritt relevant emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse, PTL og bachelor i teologi

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har oversikt over den historiske utviklingen til hinduismen, buddhismen og sikhismen og deres utbredelse i verden i dag, inkludert i Norge.
 • har kunnskap om sentrale fortellinger, viktige ritualer og høytider samt etikk, menneskesyn og gudsoppfatninger innenfor de nevnte religionene
 • har kunnskap om tema og problemstillinger knyttet til kjønn og menneskerettigheter i de nevnte religionene
 • har kjennskap til de nevnte religionenes hellige skrifter
 • har kjennskap til visuelle og arkitektoniske utrykk innenfor de ulike indiske religiøse tradisjonene
 • har kunnskap om noen religionsdannelser i moderne tid, og om nyreligiøsitet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for særtrekk i ulike perioder av den indiske religionshistorien
 • gjøre rede for ulike religiøse praksiser og forestillinger i de indiske religionene
 • plassere de indiske autoritative tekstene i sine respektive religionshistoriske kontekster, gjøre rede for hovedtrekk i deres innhold og for bruken av disse tekstene i rituelle sammenhenger
 • drøfte bakgrunnen for nyreligiøsitetens fremvekst og dens betydning i det moderne samfunn

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere faglig over tema og problemstillinger knyttet til indiske religioner og nyreligiøsitet og bidra i faglige diskusjoner

Innhold

Sør-Asia er et område som er svært mangfoldig, når det gjelder språk, etnisitet og religion. Hinduismen, buddhismen og sikhismen har alle vokst fram i dette geografiske området, og kan kalles indiske religioner. Dette emnet tar sikte på å belyse den historiske utviklingen til disse religionene. De eldste kjente indiske tekstene, Vedaene og Upanishadene, er mangfoldige. Senere utvikler det seg en rekke teologiske og filosofiske skoleretninger. De indiske religionene har levd og utviklet seg side om side, og har øvd en betydelig påvirkning på hverandre. Dette emnet tar for seg de indiske religionenes utbredelse i verden, særlig i Norge, og ser også på spørsmål knyttet til menneskerettigheter og kjønn.

I dette emnet behandles også nyere religionsdannelser og nyreligiøsitet/ «New Age», som er et mangfoldig og til dels flytende religiøst landskap. Det nyreligiøse landskapet er preget av en eklektisk grunnholdning hvor elementer fra mange ulike religiøse tradisjoner blandes og kombineres. Den indiske impulsen kan sies å være spesielt viktig og ligger til grunn for en hel mengde ideer og praksiser,både når det gjelder menneskesyn, verdensbilde, gudsoppfatning, selvutvikling og terapiformer innenfor New Age-feltet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstudium.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Ingen.

Avsluttende vurdering

 • Skriftlig eksamen, 6 timer.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det gis gradert karakter fra A - F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk

Engelsk

Andre språk kan godkjennes etter søknad.

Praksis

Ingen.

Studiepoengreduksjon

 • 2 sp faglig overlapping med REL130/4REL130 Innføring i religionsvitenskap
 • 5 sp faglig overlapping med REL140/4REL140 Religionsvitenskap med fordypning

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.