4TEOL150 Psykologi og teologi – en innføring

Alle versjoner:
4TEOL150 (2022—2023)
4TEOL150 (2021—2022)
4TEOL150 (2020—2021)

Emnekode: 4TEOL150

Emnenavn: Psykologi og teologi – en innføring

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

 • Valgbart emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse (2.år)
 • Valgbart emne i bachelor i teologi.

Innledning

Teoretisk og praktisk fokuserer emnet på menneskelivet der det leves i berøringspunktet mellom Guds-troen/teologien og psykologien. Emnet vil slik gi innsikt i - og refleksjonsgrunnlag for - ulike tilnærmingsmåter til egne og andres livs- og trosutfordringer, og kompetanse til å vurdere egne holdninger til dette i møte med mennesker i kirke og samfunn.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggende forståelse for psykologisk utvikling og livskriser
 • har grunnleggende kunnskap om ulik antropologi innenfor psykologisk og teologisk fagdisiplin
 • har kunnskap om hvordan nære omsorgspersoner og psykologisk utvikling påvirker våre forestillinger om Gud
 • har kunnskap om hvordan tro kan gå gjennom modningsprosesser
 • har innsikt i ulike tilnærmingsmåter til å forstå egne og andres livs- og trosutfordringer

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere åndelighet i moderne tid
 • kan reflektere over hvordan egen livs- og tros-fortelling har formet troen, slik den fremstår i dag
 • kan anvende grunnleggende kunnskap om møtepunktet mellom psykologi og teologi som redskap til å forstå - og hjelpe - seg selv og andre i håndteringen av visse livs- og trosutfordringer

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over egen livshistorie og hvordan den kan ha påvirket egne valg og reaksjonsmønstre
 • har innsikt i hjelp og utfordringer som kan finnes i møtepunktet mellom psykologi og teologi
 • kan vurdere og reflektere over egne holdninger til livs- og trosutfordringer i møte med mennesker i kirke og samfunn

Innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i møtepunktet mellom psykologi og teologi på en slik måte at studenten settes i stand til å reflektere over egen livs- og troshistorie, vurdere ulike verdi-, tros- og menneskesyn i relasjon til aktuelle sjelesørgeriske problemstillinger, og anvende grunnleggende kunnskap i fagfeltene psykologi og teologi i møte med menneskers ulike tros- og livsutfordringer i kirke og samfunn.

Gjennom undervisning, praktiske øvelser og refleksjon arbeider en i dette emnet mot å bevisstgjøre studenten på betydningen av egne livs- og troshistorier i forming av tro og reaksjonsmønstre, ulike tilnærmingsmåter til egne og andres livs- og trosutfordringer, og hvordan grunnleggende innsikt i psykologi og teologi kan gi vesentlig forståelse og hjelp i personlige og mellommenneskelige forhold.

Et fundamentalt fokus i emnet som helhet er at den praktisk-teologiske refleksjonen skal utvikles i samspillet mellom forelesninger, praktiske øvelser og felles refleksjoner over litteratur og erfaringer som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Emnet har naturlig tilknytning til beslektede temaer i hhv PTL1- og PTL3-emner, særlig 4RELPED110 Relasjonsledelse, 4RELPED120 Ledelsesfilosofi, 4RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge og 4TEOL220 Sjelesorg m/institusjonspraksis.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet blir undervist i undervisningsuker/blokkundervisning og/eller i langsgående undervisning gjennom semesteret. Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppe- og individuelt arbeid, øvelser og felles refleksjoner som tematiserer sentrale problemstillinger knyttet til emnet.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten levere inn og få godkjent:

En skrevet livshistorie (1000 ord) over eget liv, som grunnlag for refleksjon knyttet til emnets tematikk. Oppgaven må være vurdert til godkjent. Ved ikke godkjent oppgave kan studenten levere én ny besvarelse i samme semester.

Deltagelse på minst 80% av undervisningen

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 Muntlig eksamen

Eksamen består av to deler:

1. Individuell muntlig presentasjon. Tema for presentasjonen gis av emneansvarlig 3 uker før eksamen.

Varighet av presentasjon: 15 minutter per student.

Ytterligere 5 minutter settes av til respons på spørsmål fra sensor eller andre studenter i gruppa.

Studentene inndeles i grupper og frammøte er en obligatorisk del av eksamen.

 2. Individuell muntlig eksamen. Varighet: 15-20 minutter per student.

Del 2 er en selvstendig faglig eksaminering av andre temaer enn del 1.

 

Karakteren settes på grunnlag av en helhetsvurdering av del 1 og 2.

Begge deler må vurderes til bestått for å bestå eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Ved muntlig presentasjon: Medbrakt fremføring i form av papir, powerpoint eller annen presentasjon og ev. notater/manus til dette.

Ved individuell muntlig eksamen: ingen hjelpemidler.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk eller skandinaviske språk.

Praksis

Ingen.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.