4TEOL220 Sjelesorg med praksis

Alle versjoner:
4TEOL220 (2024—2025)
4TEOL220 (2023—2024)
4TEOL220 (2022—2023)
4TEOL220 (2021—2022)
4TEOL220 (2020—2021)
4TEOL220 (2019—2020)
4TEOL220 (2018—2019)

Emnekode: 4TEOL220

Emnenavn: Sjelesorg med praksis

Undervisningssemester: Vår

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Minimum 60 stp i bachelor i praktisk teologi og ledelse (PTL) eller minimum 60 stp fullført bachelor i teologi eller tilsvarende.

Relevans i studieprogrammet

Obligatorisk emne i bachelor i praktisk teologi og ledelse.

Inngår i integrert praktisk-teologisk utdanning. Emnet blir da normalt ikke en del av bachelorgraden i teologi,  men utgjør, sammen med 4TEOL130 og 4TEOL210 første halvår av praktikumsstudiet.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

 • har kunnskap om praktisk menighetstjeneste som er relevant for egen framtidig yrkesutøvelse, og særlig kjennskap om sjelesorgtjeneste tilknyttet en institusjon
 • har kunnskap om sjelesorgens teologisk begrunnelse
 • har kunnskap om forutsetning og rammer for sjelesørgeriske samtaler
 • har kunnskap om sjelesørgeriske utfordringer i møte med sykdom, lidelse, tap og død
 • har grunnleggende forståelse for kirkens sjelesorg og betydningen av denne både i kirken og i samfunnet

Ferdigheter:

Studenten

 • har evne til å reflektere over sin egen utøvelse av sjelesorg
 • har evne til å reflektere over sin egen framferd i møte med enkeltmennesker
 • kan møte og samtale med mennesker i sårbare livssituasjoner
 • kan samtale med og veilede mennesker i åndelige spørsmål
 • har evne til å reflektere over egne forutsetninger for sjelesørgerisk arbeid
 • har evne til å reflektere teologisk i møte med ulike typer livskriser.
 •  har forutsetning for å delta som liturg og forkynner i en institusjonskontekst

Generell kompetanse:

Studenten

 • har innsikt i  noen grunnleggende yrkesetiske utfordringer knyttet til det å være leder og veileder i kirkelig kontekst
 • kan presentere og utveksle synspunkter om sentralt fagstoff og delta i diskusjoner som sikter mot utvikling av god praksis og videre læring

Innhold

Dette emnet gir innføring og øvelse i sjelesorg med særlig fokus på sjelesorg knyttet til institusjoner som fengsel, sykehus etc. Undervisningen og ferdighetstreningen i undervisningsukene søker å forberede studenten på utfordringene de møter i praksis og senere i yrkesutøvelsen som prest, pastor, menighetspedagog, trosopplærer, barneleder, ungdomsleder, frivillighetskoordinator etc. Emnet bygger på den praktisk-teologiske refleksjonen som er utviklet gjennom årsstudiet i PTL, særlig emnet «TEO130 Innføring i praktisk teologi»,  og gjennom bachelor og evt masterstudiet i teologi. Gjennom undervisning, ferdighetstrening og praksisrefleksjon arbeider en i dette emnet mot å bevisstgjøre betydningen av personlige egenskaper og faglig forankring i en sentral kristen praksis: sjelesorg.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen inkluderer forelesninger, gruppearbeid og gruppeøvelser, og mer eksplisitt ferdighetstrening. I undervisningen arbeides det problembasert med teologiske tema koblet mot ett eller flere case som sikter mot ferdighetstrening og refleksjon i sjelesorg som kristen praksis.

Emnet inneholder en praksisperiode på 4 uker.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer.

Arbeidskrav

Som en del av den totale vurderingen, og for å få framstille seg for avsluttende eksamen skal studenten levere inn/få godkjent:

 • Deltagelse i minst 80% av undervisningen. Egne retningslinjer for praksis.
 • Ett refleksjonsnotat (ca 1000 ord) med utgangpunkt i det problembaserte case-arbeidet i undervisningsukene (godkjent/ikke godkjent).
 • En praksisrapport (ca 1500 ord) som særlig tematiserer egne bidrag i praksis (godkjent/ikke godkjent).

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / Ikke godkjent

Avsluttende vurdering

 • Etter innstilling fra praksisveileder, vil praksisperioden bli vurdert til bestått/ikke bestått.
 • Muntlig eksamen med utgangspunkt i praksisrapporten, refleksjonsnotatet og emnets læringsutbytte.

Tillatte hjelpemidler

Ingen.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Muntlig eksamen vurderes med gradert karakter A til F, der F er ikke bestått.

Praksis vurderes til bestått / ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Emnet inneholder en periode på 4 uker veiledet praksis, fortrinnsvis ved en institusjon (sykehus, sykehjem, fengsel eller lignende). Studentene melder inn ønsker ut fra de praksisplasser som NLA Høgskolen tilbyr, og får tildelt praksis. Unntaksvis kan studenten selv søke om å få godkjent en praksisplass. Dette forutsetter at studenten får oppnevnt praksisveileder godkjent av NLA Høgskolen. ​Formålet med praksisperioden er at studenten skal få observere og praktisere sjelesorg, og gjennom dette utvikle evnen til refleksjon over aktuelle sider ved kristen sjelesorg.

For dem som utdanner seg til prest, må denne praksisperioden være en institusjonspraksis.

Emnesperre

Emnesperre: KMEMP235.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Krav om politiattest I emnet inngår en praksisperiode hvor det er krav om at studentene legger frem politiattest. Attesten må være levert og godkjent før studenten kan starte opp i praksis.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.