4VUBE1BS-UD Begynneropplæring 1, emne 1: Fra barnehage til skole

Alle versjoner:
4VUBE1BS-UD (2024—2025)
4VUBE1BS-UD (2023—2024)
4VUBE1BS-UD (2022—2023)
4VUBE1BS-UD (2021—2022)
4VUBE1BS-UD (2020—2021)
4VUBE1BS-UD (2019—2020)

Emnekode: 4VUBE1BS-UD

Emnenavn: Begynneropplæring 1, emne 1: Fra barnehage til skole

Undervisningssemester: Høst

Steder: Oslo

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 15 poeng

Enkeltemne: Nei

Forkunnskapskrav

Studiet forutsetter opptak gjennom Utdanningsdirektoratets ordning Kompetanse for kvalitet, godkjent lærerutdanning og tilknytning til en skole (ved eventuell ledig plass kan studieplass tilbys utenom KFK-ordningen).

Anbefalte forkunnskaper

Ingen spesielle forkunnskaper kreves. Det henvises til opptakskrav som gjelder for studiet.

Innledning

Dette emnet tar særlig for seg overgangen fra barnehagen til skolen. Norsk, matematikk og pedagogikk er de sentrale fagområdene, og i tillegg vil andre fag, slik som for eksempel musikk og drama bli inkludert i undervisningen.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om betydningen av sammenheng i overgangen fra barnehage til skole og ulike former for skolefritidsordninger
 • har bred kunnskap om lekens betydning for barns danning, utvikling og læring
 • har kunnskap om barns språkutvikling, inkludert utviklingen av barns matematiske språk og tenkning
 • har kunnskap om varierte matematikkstimulerende, språkstimulerende og lese- og skriveforberedende aktiviteter
 • har kunnskap om de praktiske og de estetiske fagenes rolle og muligheter i begynneropplæring

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for samarbeid mellom barnehage, skole og hjem i overganger og ivareta et godt skole-hjemsamarbeid de første fire årene i skolen
 • kan anvende og begrunne skapende, kreative og lekbaserte arbeidsformer i begynneropplæringen
 • kan bygge på barns kunnskaper og erfaringer fra barnehagen til å videreutvikle deres gryende lese-, skrive- og matematikkferdigheter
 • kan anvende kunnskap om kroppen og sanseerfaringenes betydning for barns lek og læring i planlegging og gjennomføring av begynneropplæringen

Generell kompetanse

Studenten

 • kan legge til rette for trygg og tilpasset skolestart for elever med ulik språklig, sosial, religiøs og kulturell bakgrunn
 • kan bruke faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon over begynneropplæring

Innhold

I dette emnet vil fokuset være på skolestarterne og de forutsetningene de kommer med til skolen. Kunnskap om barnehagens arbeidsformer og grunnlaget for utvikling av tidlig litterasitet og dagligdagse matematiske erfaringer vil være et sentralt område, likeså kunnskap om retningslinjer som gjelder overgangen fra barnehagen til skolen. Forståelse av lek innenfor barnehagens sosialpedagogiske diskurs vil bli sett i lys av skolens læringsdiskurs. Det vil også bli lagt vekt på varierte aktiviteter som tar hensyn til skolebegynnerens behov for fysisk aktivitet og utfoldelse, samt arbeid med å skape et inkluderende læringsmiljø og utvikling av sosial kompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er organisert som et samlings- og nettbasert studium der deltakerne selv må arbeide selvstendig og være aktive gjennom hele semesteret. Det gjennomføres tre samlinger hvert semester, hver over to dager. Samlingene vil inneholde forelesninger, gruppearbeid og seminarer. Innleveringer av arbeidskrav, organiserte nettdiskusjoner/-seminarer o.l., kommunikasjon og tilbakemeldinger skjer via NLAs digitale læringsplattform.

Arbeidsomfang

Studiet er et deltidsstudium med 50 prosent av full studieprogresjon. Det vil innebære at det forventes en arbeidsinnsats på ca. 20 timers studiearbeid per uke.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent for at en kan framstille seg til eksamen:

 • Frammøte til alle samlinger med minimum 80 prosent nærvær.
 • Tre - fire korte individuelle skriftlige fagtekster etter nærmere beskrivelse i undervisningsplanen.
 • Ett arbeidskrav knyttet til formidling av kunnskap fra studiet på egen arbeidsplass
 • Deltakelse i gruppevise nettseminar etter nærmere avtale

Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten én ny mulighet i samme semester til å levere bearbeidet oppgave.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent / ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

 • Individuell, skriftlig mappe med to bearbeidede tekster og refleksjonsskriv. Omfang, frister og øvrige detaljer om innleveringen blir beskrevet i undervisningsplanen.

Tillatte hjelpemidler

Alle.

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det blir gitt gradert karakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk.

Praksis

Det er ikke praksis knyttet til studiet.

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Tilbys som enkeltemne

Nei.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.