EX101N Examen philosophicum, nettstudium

Alle versjoner:
EX101N (2024—2025)
EX101N (2023—2024)
EX101N (2022—2023)

Emnekode: EX101N

Emnenavn: Examen philosophicum, nettstudium

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Ja

Opptak: Søk opptak på lokal søknadsweb

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Relevans i studieprogrammet

Nettvarianten kan erstatte campusvarianten av EX101 i relevante studieprogrammer.

EX101 er obligatorisk emne i:
Bachelor i pedagogikk
Bachelor og profesjonsstudium i teologi
Bachelor i interkulturell forståelse
Bachelor i religion og kultur
Årsstudium i pedagogikk

Valgfritt relevant emne i:
Bachelor i praktisk teologi og ledelse

Innledning

Examen philosophicum gir en grunnleggende innføring i filosofihistorie, logikk og argumentasjonsteori.

Studiet har til formål å gi studentene innblikk i noen grunnleggende forutsetninger og problemstillinger for vitenskapelig virksomhet, særlig innenfor de humanistiske fag og samfunnsvitenskapene.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hovedlinjer og hovedtanker i filosofiens historie
 • har kunnskap om et utvalg representative tenkere i europeisk filosofihistorie med vekt på deres forståelse av virkeligheten og menneskets erkjennelsesmuligheter
 • kjenner til grunnleggende eksistensielle problemstillinger slik de kommer til uttrykk hos filosofer i ulike tidsperioder
 • har kunnskap om logiske emner knyttet til spørsmål om fortolkning, definisjonslære og argumentasjonsteori

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende den teoretiske innsikten fra filosofihistorien inn i aktuelle spørsmål om kunnskapstilegnelse, forskning og etikk
 • kan reflektere rundt muligheten for menneskelig erkjennelse og reflektere rundt hermeneutiske grunnlagsspørsmål
 • kan anvende det teoretiske lærestoffet inn i logisk analyse og praktisk argumentasjon

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for språket som verktøy for akademiske studier og praktisk argumentasjon
 • har kunnskap om erkjennelsesteori, metode og kunnskapsteoretiske spørsmål

Innhold

Filosofihistorie:

 • Innføring i et utvalg representative tenkere fra filosofiens historie, med vekt på deres forståelse av virkeligheten og menneskets erkjennelsesmuligheter.

Logikk:

 • Innføring i viktige problemstillinger fra vitenskapenes historie, og for grunnelementer i språkteori, logikk og argumentasjonsteori.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som et rent nettstudium. Arbeidet med lærestoffet skjer på NLA sin læringsplattform. Det legges vekt på å tilrettelegge for at studenten kan møte lærestoffet på en strukturert måte som gjør at man kan følge den logiske progresjonen i emnet.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer. Dette omfatter også selvstudium.

Arbeidskrav

For å gå opp til avsluttende vurdering må studenten ha fått godkjent to individuelle skriftlige arbeidskrav på ca. 1000 ord pr. oppgave. Disse leveres i Canvas innen oppgitt tidsfrist. Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten mulighet til å levere bearbeidet versjon én gang til i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

3 dagers hjemmeeksamen (ca. 3000 ord +/- 10%).

Det vil bli gitt oppgaver både i filosofihistorie og i logikk og argumentasjonsteori. De to oppgavene teller 50% hver, og begge må vurderes til ståkarakter for at eksamen kan regnes som bestått. Dersom sammenregningen gjør at kandidaten vil havne midt mellom to karakterer, blir den beste karakteren stående. Stryk på den ene oppgaven medfører at samlet karakter blir stryk.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, der F er ikke bestått.

Eksamensspråk

Norsk, skandinavisk og engelsk

Progresjonskrav

Ingen

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

EX101N overlapper 10 stp med EX101

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studentene må selv ha tilgang til tilfredsstillende datautstyr og programvare. Dette inkluderer stabil nettforbindelse med god kapasitet og programvare som kan håndtere vanlige filformater.

Tilbys som enkeltemne

Ja

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.