EX102N Examen facultatum, nettstudium

Alle versjoner:
EX102N (2024—2025)
EX102N (2023—2024)
EX102N (2022—2023)

Emnekode: EX102N

Emnenavn: Examen facultatum, nettstudium

Undervisningssemester: Vår, Høst

Steder: Bergen

Studieår: 2022–2023

Undervisningsspråk: Norsk

Studiepoeng: 10 poeng

Enkeltemne: Nei

Relevans i studieprogrammet

Nettvarianten kan erstatte campusvarianten av EX102 i relevante studieprogrammer.

EX102 er obligatorisk emne i:
Bachelor i pedagogikk
Bachelor og profesjonsstudium i teologi
Bachelor i interkulturell forståelse
Bachelor i religion og kultur
Årsstudium i pedagogikk

Valgfritt relevant emne i:
Bachelor i praktisk teologi og ledelse

Innledning

Studiet til Examen facultatum skal gi et innblikk i viktige forutsetninger for vitenskapelig virksomhet, slik at studentene kan bli kjent med normer for redelig forskning. En vil arbeide med begreper og tenkemåter som særpreger humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Studiet drøfter også etiske grunnlagsspørsmål, yrkesetikk og menneskesyn med relevans for undervisning, forskning og vitenskapelig arbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

  • har kunnskap om vitenskapsteoriens historie
  • kjenner til grunnleggende spørsmål om erkjennelsesteori og ulike vitenskapsteoretiske skoleretninger
  • har kunnskap om etiske grunnlagsproblemer og normative teorier

 

Ferdigheter

Studenten

  • kan anvende vitenskapsteoretiske problemstillinger i arbeidet med humanistiske fag og samfunnsfag
  • kan reflektere rundt moralfilosofiske spørsmål på bakgrunn av presentasjonen av sentrale tenkere og filosofer i etikkens historie.

 

Generell kompetanse

Studenten

  • har kunnskap om vitenskapsteoretiske, metodiske og hermeneutiske problemstillinger
  • har kunnskap om ulike typer menneskesyn og viktige etiske, aktuelle problemstillinger i tilknytning til menneskeverd
  • kan drøfte ulike etiske problemstillinger ut fra etiske modeller ut fra ulike synsvinkler

Innhold

Studiet er inndelt i følgende to underemner:

Faghistorie og fagforståelse

  • Innføring i noen vitenskapsteoretiske (framfor alt erkjennelsesteoretiske) spørsmål og retninger som aktualiseres i arbeidet med humanistiske fag og samfunnsfag.

 

Etikk og menneskesyn

  • Innføring i etiske grunnlagsproblemer, teorier og argumentasjonstyper ut fra en presentasjon av noen sentrale etiske tenkere. Studentene utfordres til etisk refleksjon omkring sentrale moralske spørsmål som aktualiseres i arbeid med mennesker.

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er organisert som et rent nettstudium. Arbeidet med lærestoffet skjer på NLA sin læringsplattform. Det legges vekt på å tilrettelegge for at studenten kan møte lærestoffet på en strukturert måte som gjør at man kan følge den logiske progresjonen i emnet. Det blir utarbeidet en plan over nettundervisningen med tidspunkt for frister for innlevering av hjemmeoppgavene.

Arbeidsomfang

Ca. 300 timer

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før en kan gå opp til avsluttende vurdering i emnet:

Studenten skal skrive et førsteutkast til hver av de to obligatoriske hjemmeoppgavene i emnet; ett i faghistorie og fagforståelse (ca. 1000 ord) og ett i etikk og menneskesyn (ca. 1000 ord). Arbeidskravene skal anvende pensumlitteratur og leveres i Canvas innen oppgitt tidsfrist. Det er mulig å få tilbakemelding fra veileder ved innlevering innen oppgitt arbeidsperiode. Ved ikke godkjent arbeidskrav har studenten mulighet til å levere bearbeidet versjon én gang til i samme semester.

Vurderingsuttrykk arbeidskrav

Godkjent/ikke godkjent

Avsluttende vurdering

Det skal leveres en mappe bestående av to hjemmeoppgaver.
* Den ene skal være knyttet til faghistorie og fagforståelse (vitenskapsfilosofi)
* Den andre til etikk og menneskesyn

Hver av hjemmeoppgavene skal bestå av ca. 2000 ord +/- 10%.
Det gis én samlet karakter på mappen.

Tillatte hjelpemidler

Alle

Vurderingsuttrykk avsluttende vurdering

Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk.

Eksamensspråk

Norsk, skandinavisk, engelsk

Progresjonskrav

Ingen

Praksis

Ingen

Studiepoengreduksjon

EX102N overlapper 10 stp med EX102

Evaluering av emnet

Det vil bli foretatt emneevaluering i henhold til kvalitetssystemet for NLA Høgskolen.

Andre bestemmelser

Studentene må selv ha tilgang til tilfredsstillende datautstyr og programvare. Dette inkluderer stabil nettforbindelse med god kapasitet og programvare som kan håndtere vanlige filformater.

Digital litteraturliste

Litteratur og faglige ressurser finner du her.